Är du intresserad av att vara med och genomföra åtgärder för att förbättra vattenkvalitIeten i våra vattendrag, sjöar och i Hanöbukten? Kanske har du redan funderat på om strukturkalkning eller reglerbar dränering är ett alternativ för dina marker?

Det kan vara en vinst både för dig och för miljön. Eller har du ett bra läge för en våtmark eller en åsträcka som är lämplig att lägga ut lekgrus i?

Övergödning

Övergödning är idag vanligt förekommande i sjöar och kustvatten i södra Sverige. Speciellt Östersjön är allvarligt påverkad av algblomning och syrefattiga havsbottnar. En av orsakerna till övergödning är förluster av växtnäring från jordbruksmark till vatten. De åtgärder som hittills har genomförts för att minska näringsläckaget från jordbruket har gett resultat. Förlusterna av kväve och fosfor, samt ammoniakutsläpp från jordbruket har minskat. För att den positiva trenden med minskade näringsförluster från jordbruket ska hålla i sig är det därför viktigt med fortsatta insatser. Om du är intresserad av åtgärder som kan minska näringsläckaget till vattendragen och Hanöbukten kan du kontakta biosfärkontoret.

De flesta vattendrag i jordbrukslandskap är påverkade så att vattenflödet och svämzoner har förändrats jämfört med vattendragets naturliga tillstånd.  Därför söker vi också efter markägare som är intresserade av att göra åtgärder som kan öka den biologiska mångfalden i vattendraget. Det kan till exempel handla om att lägga ut block eller naturgrus för att gynna vandrande fisk och musslor.

Information om åtgärder för markägare

Här får du information om åtgärder som kan vara till nytta både för dig som markägare och för miljön. Det gäller till exempel:

Vattendragsgrupper

När en grupp lantbrukare kring ett vattendrag gemensamt vill utveckla vattendraget finns möjlighet att bilda en vattengrupp ihop med ett rådgivningsföretag. Grupperna består av cirka tio lantbrukare och fastighetsägare i ett sammanhängande tillrinningsområde till ett vattendrag.

Gruppen samlas på en inledande träff där vattendraget och dess förutsättningar diskuteras. Deltagarna skräddarsyr sedan tillsammans med rådgivaren enskild rådgivning som passar de egna förutsättningarna och behoven. Exempelvis rådgivning för våtmarker, översyn av dränering, kväve- och fosforstrategi. Samtidigt som den enskilda rådgivningen pågår brukar grupperna ha en vandring längs det egna vattendraget. Under vandringen diskuteras allmänna förutsättningar och möjligheter att utveckla vattendraget.

När den enskilda rådgivningen har slutförts återsamlas gruppen för att alla ska få del av de andras intryck och erfarenheter. Vad har planerats/gjorts och vad kan man mera gå vidare med, både individuellt och gemensamt?

Rådgivningsföretag som kan hjälpa vattengrupper i Skåne är: HIR Malmöhus, Hushållningssällskapet i Kristianstad, Naturcentrum och Naturvårdsingenjörerna AB.

Greppa Näringen

Åtgärder och verksamheter i vatten

På de här sidorna hittar du information och vägledning om olika verksamheter och åtgärder i vatten. Du hittar också information om olika stöd du kan söka för att göra åtgärder som förbättrar våra vatten.

Anlägga tvåstegdiken

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?