Hur du som lantbrukare hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga. Risken för näringsläckage till mark-, yt- och grundvatten ska minimeras. Därför ställs bland annat krav på lagringsutrymme, spridningsmängd och metod.

Ansökningsblanketter gödsel

Lagra gödsel

Lagringsutrymmet ska vara utformat så att gödsel inte läcker ut i omgivningen. Det innebär bland annat att flytgödsel- och urinbehållare ska ha:

 • ett tak
 • stabilt svämtäcke
 • annan täckning som effektivt minskar förlusten av ammoniak

Påfyllning i brunnar ska ske underifrån eller också ska påfyllningsröret gå ner under täckningen.En tät lagringsyta kan lösas på olika sätt. När du planerar en ny gödselanläggning måste du tänka på hur tömning av anläggningen ska göras. Gödselanläggningens kapacitet beräknas från antalet djur och lagringstid. Om gödselanläggningen inte har tak måste hänsyn tas till nederbörd också.

Krav på lagringskapacitet - känsliga områden

För företag med 2 - 10 djurenheter eller mer, som ligger i känsliga områden i Kristianstads kommun, finns krav på lagringskapacitet. Det ska finnas utrymme för lagring av stallgödsel motsvarande en gödselproduktion under:

Krav på lagringskapacitet i känsliga områden

Antal djurenheter


Lagringskapacitet


2-10 djurenheter


6 månader


Fler än 10 djurenheter


8 månader för nötkreatur, hästar, får och getter 10 månader vid annan djurhållning


För företag med färre än 2 djurenheter finns inga krav på lagringskapacitet.

Krav på lagringskapacitet - ej känsliga områden

I Kristianstads kommun gäller detta företag som ligger i Oppmanna-Vånga församling.

Krav på lagringskapacitet i områden som inte är känsliga

Antal djurenheter


Lagringskapacitet


2-10 djurenheter


Inga generella regler om lagringsutrymme


10-100 djurenheter

6 månader för  nötkreatur, hästar, får och getter 10 månader vid annan djurhållning

Fler än 100 djurenheter

8 månader för nötkreatur, hästar, får och getter 10 månader vid annan djurhållning

För att förhindra läckage eller avrinning bör lagringsutrymmena inspekteras regelbundet, så att skador kan upptäckas och åtgärdas i tid. Kontrollen är en del i din egenkontroll.

Beräkna gödselbehovet

Gödselmedel får inte spridas i större mängder än vad som motsvarar grödans kvävebehov för växtsäsongen. När du bestämmer kvävegivan ska du ta hänsyn till:

 • förväntad skördenivå
 • stallgödselns långtidseffekt 
 • klimatförhållanden
 • förfruktseffekt
 • eventuell mulljord
 • tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel

Sprida gödsel

Gödsel ska spridas vid lämplig tidpunkt och under lämpliga väderförhållanden. Spridningen ska vara i anpassade mängder så att näringsämnen inte riskerar att läcka ut till vattendrag och sjöar.

När du beräknar spridningsarealen ska du utgå från att du högst får tillföra 22 kg totalfosfor per hektar och år. Det ska räknas som ett genomsnitt för hela företagets hela spridningsareal per år under en löpande femårsperiod. Är din spridningsareal tillräcklig? På Länsstyrelsens webbplats finns det en räknesnurra för beräkning av spridningsareal.

Detta gäller för spridning av stallgödsel inom känsliga områden

Från den


Till den


Tillåtet spridningssätt


1 augusti


31 oktober


I växande gröda eller före höstsådd av höstoljeväxter (på lerjord kan spridning ske även i annan gröda)


1 oktober


31 oktober


Fasta gödselslag får spridas utan krav på höstsådd. OBS! Detta gäller inte gödsel från fjäderfän


1 november

28 februari

All spridning förbjuden!

29 februari

31 juli

Spridning tillåten

Gödselmedel får inte spridas på vattenmättad, snötäckt eller djupt tjälad mark. Under hela året gäller att gödsel som sprids på obevuxen mark ska myllas ned inom 4 timmar. Detta gäller överallt i Skåne.

Vårspridning av gödseln är att föredra. Då tar växterna upp maximal mängd av tillförd näring och risken för urlakning minskar. Sprider du gödsel i vall? Om du har tillgång till bevattning kan du minska ammoniakavgången genom att vattna efter spridning.

När du bestämmer tidpunkt för spridning ska du ta hänsyn till:

 • påverkan på grund- och ytvatten
 • ammoniakavgång

Måste jag anmäla gödselspridning för att förhindra jordflykt?

Nej, du behöver inte längre meddela oss när du ska sprida stallgödsel för att motverka jordflykt.

Bla bla

bla bla

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?