Nosabyvikens våtmarksområde

Våtmark, genrebild

I området på och kring f.d. Nosaby Golfklubb i Kristianstad planeras nu för Nosabyvikens våtmarksområde. Ett ca 66 hektar stort område från Nosaby i norr till Hammar i söder som ska hjälpa till att hantera och rena dagvatten och samtidigt bli ett rekreationsområde.

Under en fyraårsperiod anläggs ett våtmarksområde på totalt cirka 66 hektar. Största delen anläggs på kommunens mark och en mindre del på privat mark. Totalt blir det tre sammanbundna våtmarker. Kristianstads Kommun har sökt och blivit beviljade LOVA-stöd från Länsstyrelsen Skåne för ett första delprojekt.

Våtmark med flera syften

Syftet med våtmarkerna att fördröja dag- och dräneringsvatten i landskapet genom att vi skapar utjämningsmagasin som kan ta emot stora vattenflöden. Magasinen hjälper också till med rening av vattnet. En annan målsättning är att de här ytorna ska anläggas tätortsnära och gynna biologisk mångfald. På så sätt tar de till vara på flera ekosystemtjänster och ger möjlighet till rekreation, lek, lärande och forskning. De binder också på ett naturligt sätt ihop olika stadsdelar. Området är indelat i tre delar – norra, mellersta och södra delen.

Norra delen

Första steget i anläggandet sker längst upp i norr. Det kommer att bli en våtmarksyta på privat mark där näringsämnen har en möjlighet att fångas upp istället för att spolas ut i Hammarsjön.

Nosabyvikens norra våtmark

Den norra delen av Nosabyvikens nya våtmarksområde

Strax söder om denna på den tidigare golfbanan kommer våtmarken att få sitt tillflöde från flertalet anslutningspunkter.

Område kommer att skötas av betande kor, där det även kommer att finnas möjligheter att passera igenom. Med insådd av ängsgräs och beteshävd vill vi minska behovet av maskinell skötsel, men även bidra till habitat och en ökad biologisk mångfald i området.

Vi kommer att mäta flöden, vattennivåer, och andra parametrar i hela våtmarkssystemet som kommer att kunna följas live via vår digitala plattform Smart-VA.

Mellersta delen

Utformningen av den mittersta delen är tänkt att vara inriktad mot ett rikt djur- och fågelliv med möjlighet till utsikt från ett utkikstorn. Tanken är att med nyskapande utforma en spännande och annorlunda miljö som lockar till besök. Mellersta delen består till övervägande del av betesmark inom inhägnat område. En tillgänglighets-anpassad stig anläggs utanför betesmarken i östra delen av området och en entré placeras i södra delen.

Nosabyvikens våtmarksområde mellersta delen

Mellersta delen av Nosabyvikens våtmarksområde

Idag finns här parkering, närhet till restaurang och fritidsaktiviteter i form av fotbollsplaner och bågskytteförening. Ett besökscentrum planeras med informationstavlor för att vägleda besökare i området, och med digital teknik i Kristianstads kommuns Smart-VA portal kan ”Nosabyvikens Våtmarksområde” bli en digital våtmark som kan följas i realtid.

Smart VA i telefonen

Våtmarkens funktion kan i framtiden följas med Smart VA i mobilen.

Södra delen

Södra delen är av park-karaktär med naturliga inslag. Här samlas parkering till området med funktioner som uteklassrum för stora som små, med fokus på natur och hydrologi samt tillgänglighetsanpassad promenadslinga, hundrastgård, rastplatser och vattenlekplats. Vid besöksplatsen skapas kopplingar till biosfärområdet Kristianstads Vattenrike. Söder om området avgränsas Nosabyvikens Våtmarksområde mot omgivningen av en upplyst gång- och cykelbana.

Nosabyvikens våtmarksområde, södra delen

Södra delen av Nosabyvikens våtmarksområde

Denna del av Nosabyvikens Våtmarksområde kommer att vara den mest dynamiska delen och utformningen ska locka till utforskning. Det är den sista etappen i våtmarkssystemet som tar emot flöden från de norra våtmarksdelarna och från Hammar. I denna del av området kommer utloppet till Stordiket att vara.

Ett större utjämningsmagasin / våtmark i anslutning till Stordiket kommer också att rymma stora volymer vatten vid skyfall.

Följande funktioner finns i området:

  • Rekreationsområde
  • Koppling till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
  • Parkeringsplats
  • Vattenlekplats
  • Forskningsplattform/uteklassrum
  • Flödesutjämning mot Stordiket

Vad händer i projektet?

Just nu pågår detaljprojektering av våtmarkssystemet på golfbaneområdet. Detta arbete utförs av Uppsala - företaget WRS (Water revival Systems) Detaljplanearbetet har också påbörjats för golfbaneområdet En anmälan till Länsstyrelsen är inlämnad för våtmark på privat mark (Naturvårdsingenjörerna AB) och direktupphandling av stängsel för bete på det norra golfbaneområdet pågår.

LOVA

Projektet finansieras med LOVA-medel från HAvs- och vattenmyndigheter och Länsstyrelsen Skåne

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?