Förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt LOV

Valfrihetssystem gäller inom hemtjänsten i Kristianstads kommun. Här finns underlag för företag som vill ansöka om att utföra uppdrag inom hemtjänst. Du kan även ta del av mer information från upphandlingsmyndigheten.

Omsorgsförvaltningen införde 2008-11-01 kundvalssystemet Fritt val i hemtjänsten enligt Lag Om Valfrihetssystem, LOV. Företag kan ansöka om att bli godkänd leverantör av service och/eller personlig omvårdnad. Omsorgsförvaltningen tar löpande emot ansökningar och godkännande sker efter prövning. Ansökningar som kommer in behandlas i enlighet med den fastställda arbetsordningen i förfrågningsunderlaget. Alla förutsättningar och krav finns beskrivna i detta förfrågningsunderlag med bilagor. Se länk:

Leverantören ansvarar för att vara väl insatt i de krav som framgår av förfrågningsunderlaget samt tillhörande bilagor.

Observera att en leverantör ska ha getts tillstånd av inspektionen för vård och omsorg (IVO) innan företaget kan utföra hemtjänst i Kristianstad kommun.

För mer information om upphandlingsmyndigheten, se länk:

Ansökningsformulär

Avgiftsrapportering

Befolkningsunderlag

I tabellen visas antalet medborgare och åldersfördelning inom respektive geografiskt område. Uppgifterna avser datumet 2021-09-06.

Befolkningsunderlag

Område

95+

85-94

75-84

65-74

1

74

532

1163

1413

2

50

484

1191

1606

3

46

399

1577

1894

4

32

327

1114

1481

5

15

154

523

786

6

11

196

485

719

7

18

167

500

776

8

14

91

334

480

9

11

77

203

320

Summa

271

2427

7090

9475

Ersättningar för hemtjänsten

Ersättningar för Kristianstads kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten fr.o.m. 2022-04-01.

I ersättningen ingår

 • Restid
 • Kringtid
 • Ersättning för bil, administration och arbetsledning

Geografisk indelning

Nyckelkoder per område

Område 1 - tätort: Centrala Kristianstad

100071, 100101-100151, 100501-100531, 100601-100637, 100701-100706, 100801, 100901-100906, 101002-101031, 101104, 101506,101610-101613, 200072, 200102, 200201, 200301-200303, 200401, 101001, 101601, 200073, 200074

Område 2- landsbygd: Näsby, Österäng, Balsby, Fjälkestad, Österslöv

100070, 100201-100202, 100301-100303, 100401-100402, 101009,101011, 101101-101103, 101201-101206, 101301-101353, 101401-101420, 101501-101563, 101602-101609, 200001, 200070-200071, 200101, 200103, 320001-320002, 320070, 330001-330002, 330070

Område 3- tätort: Åhus, Yngsjö

260001-260021, 260070--260072

Område 4- landsbygd: Vilan, Åsum, Gärds Köpinge, Vä, Öllsjö, Ovesholm, Träne, Skepparslöv

101701-101725, 101801-101845, 101901-101942, 102001-102006, 102101-102114, 270001-270007, 270070, 280001-280002, 280070, 400070, 400101-400103, 400001-410003, 410070, 440001, 440070, 440101-440103

Område 5- landsbygd: Fjälkinge, Viby, Rinkaby, Vanneberga, Trolle Ljungby, Ivö

210001, 210070, 220001-220002, 220070, 230001-230002, 230070, 240001, 240070-240071, 250001, 250070, 340001, 340070, 350001-350004, 350070

Område 6- tätort: Tollarp, Linderöd, Äspult, Rickarum

420001, 420070, 430001, 430070, 460001-460005, 460070-460071, 470001, 470070, 480001, 480070

Område 7- landsbygd: Degeberga, Huaröd, Everöd, Maglehem, Östra Sönnarslöv, Vittskövle

500001, 500070, 510001, 510070, 520001, 520070, 530001-530002, 530070, 540070, 550001, 550070, 560001, 560070, 570070

Område 8 - landsbygd: Önnestad, Färlöv, Vinnö, Bjärlöv, Norra Strö

450070, 450002, 450001, 360070, 370004, 370001-370003, 370070, 360001

Område 9- landsbygd: Arkelstorp, Vånga

300001-300003, 300070, 310001-310002, 310070

Nyckelkoder per område i Kristianstads kommun

Gåvor och förmåner

Hemtjänsttimmar

Utfall hemtjänsttimmar

2022

 • Privata utförare: 104 229 timmar.
 • Kristianstads kommun: 347 600 timmar
 • Totalt: 451 829 timmar

2021

 • Privata utförare: 92 500 timmar.
 • Kristianstads kommun: 347 100 timmar
 • Totalt: 439 600 timmar

2020

 • Privata utförare: 98 300 timmar.
 • Kristianstads kommun: 340 700 timmar
 • Totalt: 439 000 timmar

2019

 • Privata utförare: 100 200 timmar
 • Kristianstads kommun: 343 900 timmar
 • Totalt: 444 100 timmar

2018

 • Privata utförare: 98 600 timmar
 • Kristianstads kommun: 371 800 timmar
 • Totalt: 470 400 timmar

Informationsblad

Kontaktmannaskap

Innebörden i uppdraget att vara kontaktman

För att skapa en trygg omsorgssituation för kunden är relation, kommunikation, information, helhetssyn, självbestämmande, kontinuitet och flexibilitet viktiga delar att arbeta utifrån.

Det övergripande uppdraget som kontaktman innebär att du som baspersonal arbetar i en nära relation till kunden, att du har ett helhetsperspektiv och att du arbetar självständigt men samtidigt i samarbete med kunden och eventuellt andra berörda så som tex Biståndshandläggare, legitimerad personal, god man/ förvaltare och anhöriga/ närstående.

Uppdraget, som kommer som en beställning från biståndshandläggaren på Myndighetsenheten, är grunden för genomförandeplanen som kontaktmannen upprättar tillsammans med kunden.

Kontaktmannens ansvar

 • Delta i Inflyttningssamtal med ny kund och/ eller anhöriga/närstående för att diskutera individuella behov utifrån biståndshandläggarens uppdrag, anhörig/närståendes roll samt kundens delaktighet. Vid detta tillfälle informeras kunden om dokumentet "Mitt Liv" och dess syfte. Det är kunden som bestämmer om hen vill delge sin Levnadsberättelse.
 • Informera om genomförandeplanen och dess syfte.
 • Tillsammans med kunden upprätta en genomförandeplan utifrån kundens behov, resurser, förmåga och målsättning. Kunden ska vid varje upprättad plan ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Delaktigheten ska dokumenteras.
 • Fortlöpande följa upp kundens behov och resurser
 • Gå igenom den sociala journalen minst 1 gång per månad för att upptäcka eventuella mönster och trender.
 • Gå igenom genomförandeplan minst 1 gång per månad för att se att stödet, delaktigheten och målsättningarna tydligt framgår.
 • Hålla genomförandeplanen aktuell, dvs uppdatera/ revidera genomförandeplanen vid förändringar i kundens behov och/ eller resurser. Om inga förändringar sker i kundens behov ska genomförandeplanen uppdateras i sin helhet var 6:e månad.
 • Ha regelbunden kontakt med kunden och eventuellt även anhöriga/närstående om kund så vill. (Dokumenterat samtycke från kund ska i så fall finnas).
 • Ha samordningsansvar för aktuella yrkesgrupper som är delaktiga i kundens situation (se "Teamet kring kunden" ).
 • Ansvara för förvaltning av Privata medel inom omsorgsnämndens verksamhetsområde, enligt instruktion.
 • Se till att befintliga hjälpmedel fungerar och hålls i ordning.
 • Informera om/vara kund behjälplig med hur hen kan lämna eventuella synpunkter och klagomål.

Lokal värdighetsgaranti

Den lokala värdighetsgarantin

Inom följande områden uttrycks kvalitetsmålen i form av en lokal värdighetsgaranti där Kristianstads kommun garanterar följande.

1. Gott bemötande

 • All personal i Kristianstads kommun arbetar utifrån en kommunal bemötandeguide.
 • Frågor som rör värdegrund och bemötande tas upp på varje arbetsplatsträff på alla arbetsplatser inom äldreomsorgen.

2. Meningsfull vardag – att känna livslust och glädje

 • Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska erbjudas att delta i gemensamma aktiviteter minst en gång i veckan samt få möjlighet att bli delaktig i planeringen av dem. Utevistelse är ett naturligt inslag i vardagen på vård- och omsorgsboende.
 • Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska av din kontaktman erbjudas egentid minst en timme i veckan. Då kan du tillsammans med kontaktmannen disponera den tiden för en aktivitet som du själv önskar, till exempel en promenad eller en stund för samtal.
 • Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska kunna uppleva årstidsväxlingar och känna skillnaden mellan vardag och helg. Du ska kunna fira de högtider som traditionellt firas i Sverige eller fira andra religiösa och kulturella högtider som stämmer överens med din tro och kulturella bakgrund.
 • Du som har hemtjänst får information om aktuella aktiviteter på närmaste mötesplats.

3. Individuell planering

 • Du erbjuds en personlig kontaktman som är din huvudsakliga kontaktlänk i ditt kontaktnät.
 • Din kontaktman stämmer regelbundet av dina synpunkter med dig när det gäller personalkontinuitet.
 • Du erbjuds att tillsammans med din kontaktman upprätta en genomförandeplan. Om du vill så går det bra att anhöriga till dig närvarar. I genomförandeplanen går vi noga igenom hur och när du vill att den via biståndsbeslut beviljade insatsen ska utföras. I genomförandeplanen får du också möjlighet att berätta om dina intressen och vad som ger dig en innehållsrik dag.
 • Personalen använder sig av systematiska arbetssätt för att förebygga att du drabbas av undernäring, trycksår och fallskador samt munohälsa.
 • Du blir informerad i förväg om du kommer att träffa ny personal eller vikarier.
 • Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska kunna följa den dygnsrytm du är van vid och önskar.
 • Du som har hemtjänst får veta i så god tid som möjligt innan stödet ska ges, om tiden inte kan hållas.
 • Det under vardagar mellan kl. 08:00 - 16:00 finns en person som besvarar dina samtal när du per telefon vill kontakta din hemtjänstgrupp.
 • Du som har hemtjänst erbjuds ett schema över när den beviljade insatsen ska genomföras.

4. Mat- och måltidsmiljö

 • Du som får matdistribution eller äter dina måltider på ett vård- och omsorgsboende eller mötesplats erbjuds att välja mellan två middagsrätter.
 • Maten som serveras är näringsrik och att specialkost erbjuds dig som behöver det.
 • Måltidsmiljön i våra vård- och omsorgsboenden är hemtrevliga och präglas av lugn och ro.

5. Omsorg vid livets slut

 • Du som så önskar har av dig känd personal hos dig i omsorgen vid livets slut.
 • Dina anhöriga ska om du önskar ha möjligheten att vara med och planera den omsorg du behöver vid livets slut.
 • Du och dina anhöriga ska få råd och stöd i frågor som rör din omsorg vid livets slut.

Den nationella värdegrunden uttrycks med två begrepp (SoL, 5 kap, 4§)

 • Genom att tillgodose de insatser som är beskrivna i den lokala värdighetsgarantin tillförsäkras den äldre möjligheten att Leva ett värdigt liv.
 • Om de insatserna ges så som de beskrivs i den lokala värdighetsgarantin ska det ge förutsättningar för den äldre att också känna välbefinnande.

 

Omsorgens förvaltningsledning

Referensblankett

Rutin Phoniro Care

I Kristianstads kommun används Phoniros tjänster till uppföljning av utförd tid- och insatser, trygghetstillsyn via kamera, digitala- lås och läkemedelskåp samt larmsystem på Vård- och omsorgsboende.

Tjänsterna administreras och används genom webgränssnitt och mobilapplikationer.

För mer information vänligen kontakta vår systemadministratör:

Daniel Kamp
044-13 68 21
Skicka e-post

Schabloner

Lista med de schabloner som gäller för respektive insats.

Apoteksärende: Ledsagning eller i samband med inköp.

Bäddning: Ingår i morgonhjälp, Separat 10 minuter.

Renbäddning i städ/tvätt. Separat 10 minuter.

Disk-sopor: Ingår i andra insatser. Separat 10 minuter.

Tidning/post: Ingår i annan insats. Separat 5 minuter.

Egenvård: Ingår i andra insatser. Separat 10 minuter.

Dusch: 40 minuter per tillfälle

Morgonhjälp: 15 minuter per tillfälle

Middagshjälp: 15 minuter per tillfälle

Kvällshjälp: 15 minuter per tillfälle

Tillsyn* 15 minuter per tillfälle

Natthjälp: 5 minuter per tillfälle

Insatser till barn: 10 minuter per barn och insats

Inköp: ** 45 minuter per tillfälle, oavsett om kund följer med eller inte.

Lättstäd/golvvård: 30 minuter per tillfälle.

Städning: 70 minuter om kund har omvårdnad och service, 90 minuter om kund endast service. Varannan vecka.

Fönsterputs: 3 timmar/år

Tvätt: 20 minuter per tillfälle vid tvättmaskin i bostaden, 30 minuter per tillfälle vid tvättmaskin på annan plats i fastigheten.

Promenad/social kontakt: 45 minuter per tillfälle. Social kontakt ska i första hand ingå i insatsen tillsyn. Ambitionsnivå max 2 timmar och 15 minuter per vecka.

Parallellgång: 10 minuter per tillfälle. Ej arbetsmiljö

Ledsagning: Beviljas i timmar.

Trygghetslarm: 5 minuter per vecka

Matdistribution:

Telefontjänst:

* ingår så som personlig omvårdnad och mellanmål.

** makar/par delar på schablon tid för insatserna service.

Styrkort

Tilläggsavtal digitala nycklar och läkemedelsskåp

Tilläggsavtal om digitala nycklar och digitala nyckelskåp för privata utförare inom hemtjänsten enligt LOV, Lagen om valfrihet.

Uppföljning av insatser

Biståndshandläggaren kontaktar kunden efter det att beslut fattats om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen.

Följande frågor ställs till kunden

Uppföljningsfrågor

 • 1. Hur upplever du att insatserna utförs?
 • 2. Upplever du att det tas hänsyn till hur du vill ha det?

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?