Vad kostar hemtjänst?

Avgiften för hemtjänst avgörs främst av vilka insatser du får samt vilka inkomster och hyres-/bostadskostnader du har. För att vi ska kunna debitera rätt avgift behöver du skicka in uppgifter om detta.

Skicka in inkomstuppgifter

Maxtaxan i Kristianstads kommun omfattar

  • Hemtjänst
  • Hemsjukvård
  • Trygghetslarm
  • Leveransavgift för mat
  • Korttidsboende omsorg
  • Trygghetsboende omsorg
  • Avlösning

Ovanstående avgifter får inte överstiga en viss summa varje månad.

Avgifter i eget boende

Årets avgifter framgår i prisbilagan som du kan läsa mer om via länken nedan.

Hemtjänst

Hemtjänst innefattar personlig omvårdnad och service. Hemtjänsten debiteras för utförd tid.

Hemsjukvård

Hemsjukvård utförs av sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter etc. och debiteras per besök. Maximalt debiteras fyra besök i månaden. För besök som delegeras till hemtjänstpersonal betalar du hemtjänstavgift.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en fast månadskostnad per person. När du larmar får du hjälp av hemtjänstpersonalen och betalar hemtjänstavgift för utförd tid.

Matdistribution

Du debiteras per måltid. Maten delas upp i råvarukostnad, tillredningskostnad och leveransavgift.

Korttid

Korttid debiteras per dygn för omsorg och mat.

Dagverksamhet

Ingen avgift eller kost debiteras. Kunden betalar själv resan till och från dagverksamheten.

Avgiftsfria insatser

Ingen avgift debiteras för dagverksamhet, ledsagning, boendestöd, telefontjänst, kontaktperson, avgiftsfri avlösning upp till tio timmar per månad etc.

Inkomstuppgifter

Din avgift baseras på dina inkomster om du väljer att lämna några. Du lämnar uppgifter om dina inkomster på en inkomstblankett. Väljer du att inte lämna inkomstuppgifter, accepterar du full avgift enligt kommunens taxa.

I avvaktan på att inkomstblanketten inkommer till omsorgsförvaltningen debiteras du som ny kund full avgift. I början av året behöver du fylla i en ny inkomstblankett med uppgifter som gäller innevarande år. 

Om vi har dina inkomstuppgifter vid flytt till vård– och omsorgsboende så ligger dessa till grund för avgifterna. Om du tidigare har valt att inte lämna dina inkomstuppgifter, finns inkomstblanketten hos Medborgarcenter och på denna sida under E-tjänster.

För gifta räknas inkomsterna samman och delas därefter i två lika delar. Avgifterna beräknas därefter på den delade inkomsten. För sambos beräknas avgifterna på den enskildes inkomst.

Det är din skyldighet att inkomma med nya uppgifter om dina inkomster skulle förändras. Om du eller din företrädare medvetet eller av slarv meddelar oriktiga uppgifter och dessa leder till en felaktig avgift ska retroaktiv återbetalning ske om felet inte är av mindre betydelse.

Avgiftsberäkning

+   Nettoinkomst (Inkomst efter skatt)

+   Bostadstillägg (Beräknas som inkomst. Ansökan sker hos Pensionsmyndigheten)

-   Minimibelopp (Fastställs med ledning av årets prisbasbelopp, se Prisbilaga.  Ska täcka normalkostnader dina personliga omkostnader).

- Bostadskostnad/hyra

_______________________________________________________________________________________________

= Avgiftsutrymme (Är det högsta belopp som du betalar per månad upp till maxtaxan, exkl. råvarukostnad för mat)

Minimibelopp

Du kan ansöka om tillägg till minimibeloppet om du har varaktigt ökade levnadskostnader som motiverar ett högre minimibelopp t.ex. större utgifter för sjukresor, rehabilitering etc. Ansökningsblankett med anvisningar finns hos avgiftshandläggarna.

Avgiftsbeslut

Du får ett avgiftsbeslut som visar dina inkomstuppgifter som du har lämnat och hur dessa beräknats samt vilka avgifter som ska betalas. Ett avgiftsbeslut ska utfärdas av avgiftshandläggare och skickas ut till dig när nya inkomster inkommit eller om det sker någon förändring i avgifterna. Avgiftsbeslut skickas även ut om du inte har lämnat några inkomstuppgifter.

Hur du överklagar

Om du anser att ditt avgiftsbeslut är felaktigt kan du överklaga.  Av bilaga till avgiftsbeslutet framgår hur du överklagar.

Faktura

Fakturan gällande vård– och omsorgsboende är dig tillhanda omkring den 20:e varje månad och avser månaden innan. För dig som bor i eget boende kommer fakturan omkring den 5:e varje månad och avser insatser som utfördes två månader innan.

Om fakturan uteblir uppmanas du att kontakta ansvarig avgiftshandläggare. Omsorgsförvaltningen kan begära retroaktiv betalning för utförda insatser.

Autogiro

Du kan använda dig av autogiro, då får du fakturan hemskickad och beloppet dras automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Blanketten för anmälan om autogiro finns hos medborgarcenter och på www.kristianstad.se, men du kan även ladda ned den nedan.

Dödsboet är ansvarigt för att hos den avlidnes bank begära att ett eventuellt autogiromedgivande återkallas. Inbetalning som gjorts efter dödsfallet återbetalas inte.

E-faktura

Du kan även använda dig av e-faktura. Ta kontakt med din bank för att anmäla dig till detta.

Broschyr

Vanliga frågor

Måste jag fylla i blanketten med inkomstuppgifter?

Ja, du behöver uppge inkomster och övriga uppgifter på blanketten så att vi kan beräkna vilken avgift du ska betala. Om vi inte får in dessa uppgifter från dig debiteras du den högsta avgiften. På inkomstblanketten finns möjlighet att markera att du inte vill lämna uppgifter om dina ekonomiska förhållanden och accepterar då att betala full avgift enligt kommunens taxa.

Vilka inkomster räknar ni med?

Din avgift beräknas på aktuella bruttoinkomster minus skatt, uträknad enligt skattelagstiftningens regler för innevarande år. En schablonberäknad kyrkoavgift, beräknad efter den högsta kyrkoavgiften i Kristianstads kommun, ingår i skatteberäkningen.

Som inkomst räknas överskott av inkomster i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Här räknas även bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och bostadsbidrag som inkomster.

Dessutom räknas även vissa inkomster som inte är skattepliktiga i Sverige, bland annat utländsk inkomst och pension. Vi tar däremot inte hänsyn till kapitalvinster (reavinster) som härrör från försäljning av egen bostad. Mer information finns i anvisningarna hur man fyller i inkomstblanketten.

Hur beräknas avgift för makar och sammanboende?

För makar räknas inkomsterna, inklusive bostadstillägg, samman och delas därefter i två lika delar. Avgifterna beräknas därefter på den delade inkomsten. För sambor beräknas avgifterna på var och ens egen inkomst.

Påverkar förmögenheten min avgift?

Förmögenheten i sig påverkar inte avgifter och ersättningar. Däremot räknas avkastning av förmögenhet (till exempel från bankmedel, aktier, fonder och obligationer) som inkomst. Avkastning av förmögenhet beräknas enligt de kontrolluppgifter som finns tillgängliga i början av varje år. Denna avkastning, beräknad efter skatteavdrag, fördelas över det innevarande årets månader med lika stor andel varje månad.

Hur mycket får jag själv behålla av mina inkomster?

Lagstiftningen anger att varje kund ska ha kvar ett minimibelopp för sina personliga omkostnader. Se beloppen på Prisbilagan Avgifter som du kan hitta längre upp på sidan.

Hur får jag reda på vad jag ska betala?

Vid varje beslut som gäller beräkning av inkomster, förbehållsbelopp, avgiftsutrymme och avgifter utfärdas ett avgiftsbeslut av avgiftshandläggaren och skickas till kunden. I detta framgår alla uppgifter om hur din inkomst beräknats och vilka avgifter som ska betalas. Om något händer som medför att dina avgifter förändras kommer ett nytt avgiftsbeslut att fattas och skickas till dig.

Vad innebär högkostnadsskyddet (maxtaxan)?

Enligt Socialtjänstlagen får de sammanlagda avgifterna för beviljade insatser inte överstiga maxtaxan, se Prisbilaga Avgifter. Högkostnadsskyddet omfattar i Kristianstads kommun insatserna hemtjänst (personlig omvårdnad och serviceinsatser), trygghetslarm, larminstallation, korttidsboende omsorg, trygghetsboende omsorg, hemsjukvård, distributionskostnad för matleverans samt avlösning (Avgiftsfri avlösning, 10 timmar/månad, är även i fortsättningen avgiftsfri).

Hur beräknar man avgiften?

Exempel:

+ Nettoinkomster (vi gör skatteberäkningen) +7 400
+ Bostadstillägg (från Pensionsmyndigheten) + 3000
- Minimibelopp (enligt Socialtjänstlagen) - 5 373
- Tillägg till minimibelopp (måste ansökas om) - 250
- Hyra/Bostadskostnad - 4 133
= Avgiftsutrymme = 644

Det framräknade avgiftsutrymmet, upp till och med högkostnadsskyddet, är det högsta belopp som du per månad behöver betala i avgifter för de insatser som nämns ovan. I avgiftsberäkningen ingår att du ska ha kvar medel så att du kan betala din hyra/bostadskostnad. Om det vid beräkning framkommer att avgiftsutrymmet blir mindre än noll kronor kommer ingen avgift att debiteras.

Kan jag få lägre avgift om jag har stora utgifter?

Har du speciella behov som motiverar ett högre förbehållsbelopp kan du efter ansökan erhålla ett individuellt tillägg. Det kan till exempel gälla om du har stora utgifter för sjukresor, rehabilitering eller om du har kostnader för god man eller underhållsbidrag för barn. Gemensamt för alla ansökningar om tillägg till minimibeloppet är att de måste åtföljas av giltiga intyg från till exempel överförmyndare, försäkringskassa, domstol eller läkare. Ansökningsblankett med anvisningar finns hos avgiftshandläggaren.

Vad händer om jag betalar för sent?

Påminnelse angående ej betald räkning skickas ut 7–13 dagar efter förfallodagen och därefter inkassokrav senast 14 dagar efter påminnelsens utskick. Vid försenad betalning debiteras ränta. Inkassokrav medför att en kravavgift om 180 kronor debiteras.

Vid dödsfall är dödsboet ansvarigt för att begära att ett eventuellt autogiromedgivande återkallas hos den avlidnes bank. Inbetalning som gjorts efter dödsfallet återbetalas inte.

Vad gör jag om jag inte får någon räkning?

Kontakta ansvarig avgiftshandläggare för att ta reda på orsaken till att du inte har fått någon räkning. Enligt lagstiftningen (konsumenttjänstlagen och preskriptionslagen) ska betalning för utförda tjänster betalas när den som har levererat tjänsten begär det men efter tre år förfaller denna möjlighet. Omsorgsförvaltningen har alltså möjlighet att begära retroaktiv betalning för utförda insatser.

Vad händer om jag uppger felaktiga uppgifter till omsorgsförvaltningen?

Om kunden eller dennes företrädare medvetet eller av slarv meddelar oriktiga uppgifter och dessa leder till en felaktig avgift ska retroaktiv återbetalning ske om felet inte är av mindre betydelse.

Påverkas mina kostnader för hemförsäkring?

Bor man i en bostad som andra har tillgång till, till exempel genom hemtjänst eller i ett äldreboende, så kräver försäkringsbolagen ofta att man utökar sin hemförsäkring med en tilläggsförsäkring. Om man väljer bort detta tillägg ersätts ofta inte skador och stölder som sker i bostaden. Som kund uppmanas du därför att kontakta ditt försäkringsbolag för att diskutera vilka konsekvenser det får för försäkringen om du lånar ut nyckel till bostaden samt för att försäkra dig om att din hemförsäkring är anpassad till dina behov och förhållanden.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?