Hemsjukvård och hemrehabilitering

Blir du sjuk så vänd dig i första hand till vårdcentralen eller ring sjukvårdsupplysningen telefonnummer 1177. Vid akut/livshotande tillstånd ring 112.

Hemsjukvård

Om du har en skada eller sjukdom och behöver hälso- och sjukvårdsinsatser så kan du få hjälp hemma om du inte kan ta dig till vårdcentral. Du kan då efter behov få insatser utförda av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården.

Förutsättningen för att du ska få tillgång till hemsjukvård är att du inte själv eller med hjälp av annan kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdinrättning, den så kallade "tröskelprincipen". Det är sedan sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast som bedömer om du har rätt till hemsjukvård eller inte. De kan ge i uppdrag till omvårdnadspersonal att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser.

Hemsjukvården i omsorgsförvaltningen är organiserad i tre geografiska områden och funktionsstöd.

Vill du komma i kontakt med en sjuksköterska, vänligen ring medborgarcenter och tala om var du bor så kopplar de dig till rätt sjuksköterska.

Hemrehabilitering

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast gör bedömningar av vilket behov du som kund har och ger förslag på åtgärder som förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga och ökar självständigheten i det dagliga livet

Arbetsterapeut

Arbetsterapeutens insatser rör aktivitets– och funktionsproblem i vardagen. Arbetsterapeuten gör bedömningar och ger förslag på åtgärder som förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga och ökar självständigheten i det dagliga livet. Vid behov skriver arbetsterapeuten ut hjälpmedel.

Fysioterapeut/sjukgymnast

Fysioterapeuten bedömer motorisk funktion och förmåga, till exempel muskelstyrka, balans, koordination eller förflyttning. Fysioterapeuten ger råd och/eller behandling samt utformar träningsprogram som utförs tillsammans med personal eller av dig som patient på egen hand. Vid behov skriver fysioterapeuten ut hjälpmedel.

Hur gör jag för att få hjälp?

Välkommen att kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast via vår e-tjänst längre upp på sidan eller kan du också ringa medborgarcenter så kopplar de dig rätt.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har ansvar för kvalitet och säkerhet i kommunens hälso- och sjukvård och kan nås via medborgarcenter. Läs mer:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att kommunen har hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården.

Det sker bland annat genom att MAS utarbetar och följer upp rutiner, ansvarar för avvikelserapportering och för delegering inom hälso- och sjukvården. Ett annat viktigt arbetsområde är utveckling av kommunens hälso- och sjukvård.

MAS ansvarar också för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en omsorgstagare drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Du kan kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska om du har frågor eller synpunkter på vården du har fått eller om du har synpunkter på hur du blivit bemött i vården.

För mer information vänligen kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska:

Belina Pllana
044-13 22 83
Skicka e-post

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar man för patientsäkerheten kopplat till rehabilitering/ habilitering och hjälpmedel.

"MAR" ansvarar för patientsäkerhet och att aktivt arbeta för att patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården får en god kvalitet avseende insatser inom området rehabilitering/ habilitering och hjälpmedel.

Det sker genom att MAR utarbetar rutiner så att lagar och föreskrifter som berör rehabilitering/ habilitering och hjälpmedel kan följas. MAR deltar också i utvecklingsarbetet inom dessa område genom exempelvis analyser och uppföljningar.

För mer information vänligen kontakta medicinsk ansvarig för rehabilitering:

Linda Widmark
044-13 68 14
Skicka e-post

Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och de skånska kommunerna definieras utifrån "tröskelprincipen" och gäller dygnet runt. Detta innebär att om patienten själv, eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till vårdcentralen har Region Skåne vårdansvaret. Läs mer:

Ansvarsfördelning mellan kommun och region

Kommunen ansvarar således för hälso- och sjukvård för de som bor i vård- och omsorgsboende och för de personer som bor på LSS-boende eller i ordinärt boende och som inte på egen hand eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till vårdcentralen.

Om du inte är nöjd med den vård du får i hemmet ska du vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Kristianstads kommun.

Är du missnöjd med den vård du får på vårdcentralen eller sjukhuset? Läs mer om hur du ska gå tillväga på 1177.se.

Rehabilitering och habilitering

Kommunens ansvar för rehabilitering och habilitering regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Kortfattat kan sägas att kommunen har ansvar för rehabilitering i vård- och omsorgsboenden och i bostäder med särskild service.

Kommunen ansvarar även för rehabilitering på primärvårdsnivå som ges av arbetsterapeut och /eller sjukgymnast/fysioterapeut i ordinärt boende för dig som inte kan ta dig till primärvårdens vårdcentraler.

Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne regleras i en särskild överenskommelse. Region Skåne har ansvar för specialistsjukvården och primärvården.

Om du inte är nöjd med den rehabilitering du får i hemmet ska du vända dig till medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i Kristianstads kommun.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?