Överklaga beslut, rättssäkerhet

Alla har rätt till insyn i vår verksamhet. Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Kommunens beslut måste vara förenliga med lag. Om du tycker att kommunen har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet. Du har rätt att överklaga ett beslut som angår dig. Du har också rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad.

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. Det finns två sätt att överklaga kommunens beslut.

  • Du som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Kristianstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Detta gäller avsett om du berörs personligen av beslutet eller ej.
  • Du som berörs personligen och fått ett beslut till dig personligen har rätt att överklaga.

Så överklagar du ett beslut

Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

Så begär du laglighetsprövning, Sveriges Domstolar Länk till annan webbplats.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Anslagstavlan

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter som du vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kapitlet i kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande. 

Förvaltningsbesvär

Kommunen fattar beslut som berör enskilda. Detta kallas förvaltningsbesvär. För att du ska ha rätt att överklaga beslutet ska beslutet angå dig och ha gått dig emot.

I de fall förvaltningsbesvär blir aktuellt ska det framgå av en bestämmelse att beslutet ska överklagas enligt förvaltningslagen. 

Av det beslut som du tagit del av framgår när, hur och till vem du överklagar.

Anslagstavla

Kommunens alla tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats publiceras på vår anslagstavla.

Offentlig handling

De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda. Läs mer om offentlig handling via länken.

Jag söker en handling?

Handlingar som har skickats in till kommunen, till exempel ett brev, eller en handling som kommunen har tagit fram är oftast offentliga. Då kan du söka efter dem i vårt diarium, det vill säga förteckningen över handlingar som registreras som upprättade, inkomna eller avsända i kommunen.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer. Läs mer hur vi arbetar med personuppgifter.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?