Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Om du äger en byggnad och har verksamhet där, ska du också ha ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att du på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp arbetet kring brandskydd.

Om du äger en byggnad och bedriver verksamhet där, är du också ansvarig för att ha ett förebyggande och systematiskt brandskyddsarbete under byggnadens hela användningstid.

Om systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i din organisation.

Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om arbetsmiljöarbetet och annat kvalitetsarbete. Både struktur och metod är lika, så integrera gärna arbetet med brandskyddet i verksamhetens andra vardagliga rutiner.

Det systematiska brandskyddsarbetets olika steg:

  1. Ansvar – tydliggör vem som är brandskyddsansvarig.
  2. Organisation – vilka personer ingår i brandskyddsarbetet?
  3. Utbildning – personalen behöver utbildning för att organisationen skall fungera.
  4. Instruktioner och rutiner – finns regler för rökning, heta arbeten och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta!
  5. Dokumentation – ett bra brandskydd behöver dokumenteras. I vissa fall räcker det med en enkel ritning, ibland behövs en utförligare brandskyddsdokumentation.
  6. Drift och underhåll – brandskyddet måste underhållas, du måste till exempel testa brandlarm, rökluckor etc.
  7. Kontroll och uppföljning – för att bibehålla säkerhetsnivån måste både brandskydd och dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.

Omfattning och nivåer

Behovet av dokumentation styrs i Räddningsverkets allmänna råd. Det som avgör behovet är framförallt byggnaderna, verksamheten och organisationen. Utöver detta tas även hänsyn till verksamhetens riskbild och risker som finns runtomkring.

Räddningstjänsten i Skåne nordost har utifrån Räddningsverkets allmänna råd tagit fram tre nivåer för det systematiska brandskyddsarbetet. Nivåerna och kraven ska ses som riktlinjer och avvikelser kan förekomma.

Hög nivå

Hög nivå gäller byggnader, anläggningar och verksamheter med en komplex riskbild och där konsekvenserna vid brand kan bli stora för människa och/eller miljö, till exempel sjukhus, större hotell, köpcenter, särskilt brandfarliga anläggningar, farlig verksamhet/§ 43 anläggningar.

Mellannivå

Mellannivå gäller byggnader, anläggningar och verksamheter med lägre riskbild, till exempel samlingslokaler, större varuhus, vårdanläggningar, större skolor, industrier.

Låg nivå

Låg nivå gäller byggnader, anläggningar och verksamheter med liten riskbild, till exempel mindre skolor, förskolor, mindre industrier och lager.

Dokumentationens omfattning

För både hög nivå och mellannivå bör dokumentationen omfatta en beskrivning av samtliga sju steg. Skillnaderna mellan hög nivå och mellannivå är framförallt kraven på organisation, utbildning och dokumentation. För låg nivå räcker det med att ha en brandskyddsansvarig, en enkel dokumentation över brandskyddet och instruktioner för åtgärder vid ett brand eller utrymningslarm.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?