Invasiva arter

Bestånd med jättebalsamin

Jättebalsamin. Foto Sanna Lindén.

Invasiv arter är växter eller djur som flyttats av människan från sin naturliga miljö. På deras nya plats kan de tränga undan inhemska arter och hota den biologiska mångfalden. För att minska spridningen är det viktigt att de bekämpas och hanteras på rätt sätt.

Invasiva främmande arter

De flesta invasiva växtarter i Sverige har kommit in i landet genom att impor­terade trädgårdsväxter har rymt ut i naturen. Spridning av invasiva arter räknas idag som ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i världen, tillsammans med förlust av arternas livs­miljöer och ett förändrat klimat.

Invasiva växter breder ut sig på bekostnad av de ”vilda” växtarter som finns i ett ekosystem genom att konkurrera om utrymme, ljus, näring och vatten. När sammansättningen av växter i ett område förändras kan det i sin tur leda till många andra problem. Invasiva växter kan till exempel påverka tillgången på föda för pollinatörer som bin och humlor, orsaka erosion av stränder, försämra framkomligheten i naturen, ge negativa effekter för näringsverksam­heter och mycket annat.

År 2015 kom EU:s förordning om invasiva främmande arter. Till förordningen finns en lista på arter som samtliga EU:s länder måste arbeta för att bekämpa och förhindra spridning av. Listan utökas med jämna mellanrum och en uppdaterad version finns alltid på Naturvårdsverkets hemsida. De EU-listade växtarter som är etablerade i Sverige idag är jättebalsamin, jätteloka, gul skunkkalla, sidenört, gudaträd samt tromsöloka. Dessa arter ska bekämpas och tas om hand så de inte riskerar att spridas vidare. Växterna får enbart transporteras till återvinningscentral eller liknande och enbart i slutna säckar eller behållare så att inga växtdelar kan spridas längs vägen.

Det finns även arter som inte är med på EU:s lista men som är ett stort problem i Sverige. Några av dessa är parkslide, kanadensiskt gullris och blomsterlupin. Arbetet med att ta fram en nationell lista över reglerade arter pågår i Sverige. Flera arter som inte finns på EU:s lista kan alltså inom en snar framtid komma att omfattas av ett totalförbud i Sverige genom den nationella listan.

Rapportera invasiva arter

Invasiv växt i din trädgård

Vad gör Kristianstads kommun

Kommunen bekämpar idag jättebalsamin, jätteloka och parkslide med hjälp av mekanisk bekämpning på kommunal mark. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en strategi för hanteringen av invasiva främmande växter i kommunen. Projektet genomförs med hjälp av bidrag från LONA (Lokala Naturvårdssatsningen).

Lona loga

Informationen är framtagen med hjälp av bidrag från den lokala naturvårdssatsningen-LONA

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?