Naturvårdsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en uppdaterad naturvårdsplan för Kristianstads kommun.

Naturvårdsplanen är en viktig utgångspunkt i det framtida naturvårdsarbetet i Kristianstads kommun. Planen är också ett viktigt kunskapsunderlag som pekar ut och beskriver områden med höga värden för naturvård, rörligt friluftsliv, geologi och landskapsbild. Planen är således en viktig plattform för det framtida naturvårdsarbetet och ett viktigt kunskapsunderlag för den fysiska planeringen och olika former av exploatering som påverkar naturmiljön och dess värden.

Naturvårdsplanen utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling och intentionerna i Agenda 2030, samt de nationella miljökvalitetsmålen. Det finns lokalt nedbrutna målformuleringar med ursprung i Agenda 2030 i planens strategi- och åtgärdsdel, och naturtyperna och objekten är indelade efter miljömålens struktur.

Förslaget på uppdaterad naturvårdsplan är nu på remiss. Vi behöver era synpunkter senast den 30 september 2023. Remissvaret och eventuella frågor skickas till Ulrika Hedlund och Anna Grönlund.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll