Strategi - invasiva arter remissversion

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med tekniska förvaltningen, Renhållningen Kristianstad och ABK tagit fram en strategi för hantering av invasiva växter.

I strategin finns bland annat beskrivningar av de mest förekommande och problematiska arterna i kommunen, vilka bekämpningsmetoder som rekommenderas samt hur kommunens rutiner ser ut gällande bland annat bekämpning, avfallshantering och information.

Strategin är framtagen inom ramen för den lokala naturvårdssatsningen - LONA.

Strategin är nu ute på remiss. Vi behöver ert svar senast den 15 september 2023. Remissvaret och eventuella frågor skickas till Ulrika Hedlund.

LONA-logan

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll