Skyddad natur

Människor vandrar i Degeberga backar

Degeberga backar

Förutom naturreservat finns det flera andra skyddsformer för natur, till exempel nationalpark, biotopskyddsområde, Natura 2000, naturminne, djur- och växtskyddsområden och strandskydd. I kommunen finns många naturreservat.

I Skåne finns mer än 368 naturreservat. 64 av dem ligger i Kristianstads kommun. De flesta av reservaten är statliga. Det finns också några kommunala reservat, till exempel Årummet och Sånnarna. På länsstyrelsens webbplats finns information om naturreservaten i Skånes kommuner och vilka skötselplaner och regler som gäller i de olika reservaten.

Biotopskyddade skogsmiljöer

Biotopskyddade skogsmiljöer finns på flera ställen i kommunen. Biotopskydd inrättas av kommunen, länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Ett biotopskyddat område skyddas och märks upp i terrängen. Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte av beslutet. Inom biotopskyddsområdet är det förbjudet att bedriva skogsbruk. Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna.

Biotopskyddsområden förväxlas lätt med det generella biotopskyddet som gäller för vissa biotoper i jordbrukslandskapet. Det generella biotopskyddet innebär att du inte får förändra eller skada diken, mindre vatten, pilvallar, stenmurar, odlingsrösen eller liknande som ligger i jordbrukslandskap. Det gäller även alléer, oavsett var dessa står. Du kan söka dispens från det generella biotopskyddet hos länsstyrelsen.

Djur- och växtskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden är till exempel säl- och fågelskyddsområden där det under vissa delar av året råder tillträdesförbud. I kommunen finns det till exempel fågelskyddsområden i skärgården mellan Tosteberga och Landön.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda deras livsmiljöer. Skåne har fler än 240 Natura 2000-områden. Natura 2000-områdena är ofta naturreservat, men måste inte vara det. På länsstyrelsen webbplats kan du läsa om vilka Natura 2000-områden som finns i kommunen och ladda ner bevarandeplaner för dem.

Biosfärområden

Biosfärområden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I Sverige är biosfärområden ett komplement till kultur- och naturreservat, nationalparker och andra utpekanden av områden med höga natur- och kulturvärden. Beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Människor ska kunna bo och utvecklas i områden samtidigt som samhället kan testa ny kunskap och praktik när det gäller att hållbart hantera relationen mellan människan och naturen – att både bruka och bevara. Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB). I Kristianstads kommun finns ett biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid alla hav, sjöar och vattendrag. Strandskyddet är normalt 100 meter, men kan vara utökat upp till 300 meter. Strandskyddets syfte är att skydda allmänhetens tillgång till stränderna och växt- och djurlivet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?