Kanadensiskt gullris

Kanadensikt gullris

Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis)

Kanadensiskt gullris är en flerårig ört som kommer från östra Nordamerika (Kanada till Mexiko). Den sprids främst med vindspridda frön. Växten har odlats som prydnadsväxt och sprids fortfarande från många trädgårdar i Sverige. Blomningstiden är september - oktober.

Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) finns inte med på EU:s förteckning över invasiva arter vilket betyder att den ännu inte omfattas av några regler.

Kanadensiskt gullris är invasiv eftersom den har en mycket stor förmåga att sprida sig ut i naturen. Det sker med hjälp av de vindspridda fröna och dess förmåga att breda ut sig via jordstammar och bilda stora täta och ogenomträngliga bestånd. Arten kan bli upp till två meter hög och har stor förmåga att helt ta över och skugga ut annan vegetation. Kanadensiskt gullris är ett hot mot biologisk mångfald eftersom den sprider sig över öppna sandrika och näringsfattiga torrängar och stäppmiljöer, och tar över marker med lågvuxna och konkurrenssvaga växter. De växter som konkurreras ut har redan minskat de senaste 100 åren på grund av förändringar av markanvändningen.

Spridning

Kanadensiskt gullris sprids främst med frön, men små fragment av jordstammen kan också slå rot. Spridning med människor bland annat genom flytt av jord som innehåller frön eller rötter, med slåtteraggregat, larvband, skopor och liknande samt vid dumpning av trädgårdsavfall.

Begränsa

Du kan begränsa genom att slå av blomställningarna strax innan blomning så att frösättning aldrig sker.

Bekämpa

Av de invasiva arterna kan kanadensiskt gullris rankas som en av de något lättare arterna att utrota. Här finns många olika alternativ där både slåtter, harvning och uppgrävning ingår. Eftersom mycket forskning och försök pågår så finns uppdaterade beskrivningar och jämförelser mellan metoder i Naturvårdsverkets metodkatalog för bekämp­ning av invasiva främmande arter.

Försiktighetsåtgärder vid bekämpning

  • Inga delar av växten är giftig så det behövs ingen skyddsutrustning.
  • Var försiktig så inte frukter är mogna vid bekämpning så att frön sprids.
  • Det är lätt att rötter följer med vid slåtter så även om att inte stjälk och blad slår rot är det risk för att rötter finns med i materialet.
  • Frön kan eftermogna så ta bort avslagna växt-delar så fort som möjligt om arten hunnit gå upp i blom.
  • Växtavfallet ska slängas i sluten påse i kärlet för brännbara hushållssopor, absolut inte i komposten.
  • Större mängder växtavfall ska transporteras i slutna säckar till återvinningscentralen. Ta reda på vart på din återvinningscentral du ska lägga växtavfall från invasiva arter. Det ska absolut inte slängas bland trädgårdsavfall.
  • Tvätta redskap, skosulor, maskiner, skopor och liknande för att inte riskera att sprida arten vidare. Se till att vattnet vid rengöring inte kan rinna ut någonstans och orsaka nyetableringar av växten.
  • Gör årliga uppföljningar av bekämpningsåtgärder för att ta bort småplantor tills inga nya plantor dyker upp.

Rapportera

För att se fler bilder och rapportera till ArtDatabanken används länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?