Hanöbukten med Helgeås utlopp

Vår kommun är rikt på vatten - allt ifrån en stor grundvattenreservoar under Kristianstadsslätten, våtmarkerna i Vattenriket till havet i Hanöbukten.

Hav och vattendrag

Stranderosion

Stigande havsnivåer i kombination med erosion på utsatta platser är ett problem för några av våra kuster.

Sjöar och vattendrag

Vattnet i Kristianstad är både ett hot och en tillgång. Staden Kristianstad ligger delvis under havsnivån och riskerar att översvämmas vid mycket höga flöden i Helge å. Samtidigt omges staden av sjöar med låglänta strandängar som kan översvämmas. Det skapar både en buffert mot översvämningar och en artrikedom i och längs med ån och sjöarna Araslövssjön och Hammarsjön. Helge å och dess biflöden ingår i biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Ett av biflödena är Vramsån, som är känd för sina höga naturvärden. Där finns bland annat jättemöja, flodpärlmussla och kungsfiskare.

Grundvatten

Under Kristianstadsslätten finns dessutom en grundvattenreservoar som försörjer oss med gott dricksvatten, vatten till livsmedelsindustrier och bevattningsmöjligheter för jordbruket. Grundvattnet är en tillgång som vi måste vara rädda om och bevara den goda dricksvattenkvaliteten för kommande generationer.

Våtmarker

Några exempel projekt som pågår eller planeras är ombyggnad av avloppsreningsverket i Kristianstad, inventering och åtgärder på enskilda avlopp och anläggande av våtmarker i odlingslandskapet.

Dessutom genomförs provtagning av vattenkvaliteten i samverkan med Västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?