Bestånd med blomsterlupin

Blomsterlupin är en flerårig ört som kommer från Nordamerikas bergstrakter. Den sprids främst med frön, men kan även spridas med rotdelar. Växten har förädlats och gett upphov till flera hybrider som är invasiva i olika delar av världen.

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) finns inte med på EU:s förteckning över invasiva arter vilket betyder att den ännu inte omfattas av några regler.

Blomsterlupin är invasiv eftersom den har en mycket stor förmåga att sprida sig ut i naturen. Den har effektiv fröspridning med uppsprickande fröbaljor som slungar iväg fröna. Roten som lagrar näring är svår att dra upp. Den har också en stor förmåga att helt ta över och skugga ut annan vegetation. Den har även en fördel gentemot andra växter i näringsfattiga miljöer eftersom den, likt många andra ärtväxter, samarbetar med kvävefixerande bakterier i en symbios. På så sätt ökar halten kväve i jorden där blomsterlupin växer.

Blomsterlupin är ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom den etablerar sig lätt på näringsfattig och solbelyst mark. Denna typ av mark är ofta rik på andra arter som då trängs undan. Eftersom blomsterlupinen fixerar sitt eget kväve gödslar den marken där den växer. En lågvuxen och örtrik flora ersätts därmed av enbart lupiner, eller på sin höjd en högvuxen flora som består av ”vanliga arter” som gräsarter, hundkex och tistlar.

Spridning

Sprids med människor blanda annat genom att frön fastnar på till exempel skor, däck och maskiner eller när jord som innehåller frön eller rotdelar flyttas samt vid dumpning av trädgårdsavfall.

Begränsa

Du kan begränsa blomsterlupinen genom att slå av blomställningarna vid blomning så frösättning aldrig sker (ungefär två gånger per år beroende på var i landet man befinner sig).

Bekämpa

När det gäller att bekämpa arten finns det många olika alternativ där både bland annat slåtter och uppgrävning ingår. Det pågår mycket forskning kring bekämpningsmetoder och det finns uppdaterade beskrivningar och jämförelser mellan olika metoder i Naturvårdsverkets metodkatalog för bekämp­ning av invasiva främmande arter.

Försiktighetsåtgärder vid bekämpning

  • Var försiktig så inte blomsterlupinens frukter är mogna och sprider frön vid bekämpningen.
  • Samla plantorna i slutna säckar för att minimera risk för frö- och rotdelsspridning.
  • Blomsterlupin sprids inte med blad och stjälk men frön kan eftermogna så var försiktig om du låter växtmaterial vara kvar på platsen eller vid kompostering.
  • Växtavfallet ska slängas i sluten påse i kärlet för brännbara hushållssopor, absolut inte i komposten.
  • Större mängder växtavfall ska transporteras i slutna säckar till återvinningscentralen. Ta reda på vart på din återvinningscentral du ska lägga växtavfall från invasiva arter. Det ska absolut inte slängas bland trädgårdsavfall.
  • Tvätta redskap, skosulor, maskiner, skopor och liknande för att inte riskera att sprida arten vidare. Se till att vattnet vid rengöring inte kan rinna ut någonstans och orsaka nyetableringar av växten.
  • Gör årliga uppföljningar av bekämpningsåtgärder för att ta bort småplantor tills inga nya plantor dyker upp.

Rapportera

För att se fler bilder och rapportera till ArtDatabanken använd länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?