Röjning bland Landöns ekar

ekar vid skogsdunge

Kristianstads kommun har röjt fram de gamla ekarna på Landön. Ekar är känsliga för beskuggning och genom att ta bort träd och buskar som växer tätt inpå ekarna och upp i kronorna, försöker vi rädda dem så de har möjlighet att bli riktigt gamla.

Stora och vidkroniga gamla ekar bidrar i hög grad till biologisk mångfald. Dessutom trivs de flesta arter som är knutna till ek extra bra på solbelysta stammar.De erbjuder livsrum för insekter, lavar, svampar och mossor, varav många är rödlistade. I trädens håligheter bygger fåglar, ekorrar och fladdermöss bon.

För att skapa livsrum för fler arter läggs avverkade stammar och grenar upp i högar s.k. faunadepåer. Multnade ved är en bristvara i dagens landskap då den ofta tas bort från skogen för att det inte ska se ”skräpigt” ut. Många växter och djur som lever på och av död ved har därför blivit sällsynta och hotade. 

Åtgärden genomförs med hjälp av stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll