Tomtens förutsättningar

Olika tomter har olika förutsättningar för avloppsrening. Planera och välj reningsteknik utifrån tomtens förutsättningar. Vissa tekniker kräver större yta, medan andra är beroende av markens egenskaper.

Skyddsavstånd

Det finns alltid risk för att en avloppsanläggning kan förorena grundvatten, ytvatten eller orsaka andra problem. Därför ska du ta hänsyn till olika skyddsavstånd när du planerar reningsanläggningens läge. 

Faktaruta, tumregel för skyddsavstånd

  • Skyddsavståndet mellan en avloppsanläggning och en vattentäkt kan vara mellan 20 meter och 200 meter. Avstånden kan behöva utökas under besvärliga förhållanden. Placera avloppet nedströms dricksvattenbrunnen.
  • Ytterkanten av anläggningen bör inte vara närmare än 10 meter och helst 30 meter från dike, sjö eller vattendrag (undantag för eventuell utloppsledning).
  • Slamavskiljaren bör placeras minst 10 meter från bostadshus och minst 4 meter från fastighetsgräns och minst 20 meter från vattentäkt.
  • Slamavskiljaren ska vara åtkomlig för slamtömningsfordon. Avståndet mellan farbar väg och slamavskiljaren ska inte överstiga 25 meter.
  • Avståndet mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå eller berg ska inte understiga 1 meter.

Grundvatten – en källa till dricksvatten

Många enskilda vattentäkter tar sitt dricksvatten från grundvattnet. Att rena avloppsvatten i avloppsanordningar som inte är helt täta innebär alltid risk för att grundvattnet förorenas. Vid planeringen av reningsanläggningen är det därför mycket viktigt att se till att avloppsvattnet renas tillräckligt innan det når grundvattnet. Ta hänsyn både till grannarnas vattentäkter och till din egen. Skyddsavståndet varierar beroende på om vattentäkten är grävd eller borrad, terrängens förhållande, jordmaterialets sammansättning och vilken typ av avloppsanordning som valts.

Övriga avstånd

En avloppsanordning bör inte placeras närmare än fem meter från väg. Avståndet mellan slamavskiljare eller urintank och uppställningsplats för slamtömningsfordon, exempelvis väg eller vändplan, ska max vara 25 meter. Vägen måste klara transporter med tunga fordon. Slamtömningen blir dyrare om slangdragningen överstiger 35 meter.

Markens egenskaper

För att kunna bedöma vilken typ av avloppsanläggning som är lämplig och var den ska placeras på tomten behöver du göra en enkel undersökning av marken. Gör en provgrävning för att få svar på följande frågor:

  • Vilket material består jorden av? (Till exempel lera, sand eller grus)
  • Är avståndet ner till högsta grundvattennivå eller till berg tillräckligt?
  • På vilken nivå bör ledningarna läggas?

Gropen grävs i det område som bedöms vara det lämpligaste för infiltration. Det är en fördel om undersökningen kan göras på våren när grundvattennivån ofta är högt. Det är går att göra en provgrävning under andra delar av året, men då kan du behöva kompensera för grundvattenhöjning. När provgropen är klar, cirka 3 m djup, gör du en bedömning om marken kan ta emot ett spillvatten och rena det i tillräcklig grad eller inte. Provgropar ska stå öppna någon dag för att grundvattenytan ska hinna ställa in sig. Förhoppningsvis är jordarten lämplig och grundvattennivån acceptabel så att en infiltrationsanläggning går att bygga.

Perkolationstest i rör

Ett perkolationstest i rör kan utföras istället för ett jordprov. Testet visar hur bra marken är på att infiltrera vatten under lång tid. Testet ger ett så kallat LTAR-värde (Long Term Acceptance rate), vilket beskriver markens förmåga att ta upp ett visst antal liter vatten per m² och dygn. Detta värde används sedan för att dimensionera avloppsanläggningen. Perkolationstestpaket med rör finns att köpa.
Proverna ska tas i jordlager under spridarlager (makadam) och spridarledningar. Upprepa testet minst två gånger på samma prov om sjunktiden (Tid 1) är mindre än 5 minuter. Resultatet från perkolationstestet ska fyllas in i en tabell och bifogas ansökan. Infiltrationens yta räknas ut genom att dela en normal vattenförbrukning för ett hushåll under ett dygn med LTAR-värdet. Du bör beräkna 850 liter vatten per dygn för ett hushåll på 5 personekvivalenter. Exempelvis 850 liter vatten delat på LTAR-värde 25 ger en infiltrationsyta på 34 m².

Jordprov

Markmaterialet består ofta av en blandning av både grövre och finare material. Därför är det svårt att bedöma förutsättningarna för infiltration enbart genom att se och känna på materialet i provgroparna. Ta gärna ett jordprov och lämna in det för siktanalys. Denna analys är också en grund för att bedöma hur stor anläggningen behöver vara. Provet ska tas på den nivå där du planerar att lägga infiltrationsledningarna. Det är du som söker tillstånd som ansvarar för provtagning och bekostar analysen. Provet kan normalt lämnas in för siktning hos konsulter inom geoteknik eller laboratorier.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?