Att söka tillstånd för enskilt avlopp

Vi rekommenderar att du redan i planeringsstadiet kontaktar en entreprenör som kan hjälpa dig. Entreprenören kan ta fram förslag på reningsanläggning och hjälpa dig med ansökan och kvalitetsförsäkran.

Planerar du ett nytt eget avlopp eller har du ett gammalt som slutat fungera? Innan du startar arbetet, ska du lämna en ansökan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du inte söker tillstånd innan du anlägger en ny avloppsanläggning kan du få betala 5 000 kr i miljösanktionsavgift, som är en form av böter.

Eget avlopp

Vilken typ av avloppsanläggning?

Ditt val av avloppsanläggning beror på en mängd olika faktorer och på de flesta fastigheter finns det flera olika alternativ som kan vara godtagbara. Dina valmöjligheter beror bland annat på förhållandena på din egen fastighet, avstånden till din egen och dina grannars dricksvattentäkter samt om din fastighet ligger inom ett område där grund- eller ytvattnet är särskilt känsligt för utsläpp av avloppsvatten. Andra saker som du bör fundera över är anläggnings- och driftskostnaderna samt eventuella krav på skötsel och underhåll.

Hur kommer jag igång?

Börja med att läsa igenom vår informationsbroschyr. Kontakta gärna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta reda på om det finns några särskilda regler som gäller din fastighet. Du behöver därefter fundera över vem som ska anlägga ditt avlopp. En avloppsanläggning ska alltid anläggas av en sakkunnig person. De flesta väljer att anlita en entreprenör men den som har kunskapen och resurserna får lov att utföra arbetet själv.

Vad ska finnas med på situationsplanen?

När du ska anmäla en förändring eller söka tillstånd för en ny avloppsanläggning ska en situationsplan bifogas. En situationsplan visar avloppsanläggningens placering från utgående ledning från huset till utsläpp i mark eller dike.

På situationsplan ska du rita in följande:

  1. Avloppsanläggningens placering på fastigheten. Anläggningens samtliga delar ska ritas in på situationsplanen.
  2. Egen och samtliga grannars vattentäkter inom 100 m, ange även om vattentäkterna är borrade eller grävda.
  3. Grundvattnets strömningsriktning.
  4. Om det finns en värmepumpanläggning.
  5. Avstånd från reningssteget till samtliga närliggande vattentäkter.
  6. Avstånd från reningssteget till ytvatten eller dike.
  7. Avstånd från slamavskiljare till vattentäkt.
  8. Utsläppspunkt av renat avloppsvatten i dike, åkerdränering eller liknande.
  9. Skala och norrpil.

Beslut om tillstånd och avgift

Om reningsanläggningen uppfyller de krav på rening som vi har beslutat får du anlägga avloppet så som du planerat och ett skriftligt tillstånd meddelas. I tillståndet finns också villkor för hur anläggningen ska byggas och skötas.

Om reningskraven inte uppfylls eller om platsen är olämplig finns två alternativ. Antingen kan du som sökande föreslå en annan lösning/alternativ plats eller så får du ett beslut om avslag på din ansökan.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar betalt för handläggningen av en ansökan om att anlägga eller ändra en avloppsanläggning. Hur mycket vi tar betalt varierar beroende på vad som ska göras, läs mer på sidan om avgifter för enskilt avlopp.

Utförandeintyg/kvalitetsförsäkran

Den som bygger en avloppsanläggning ska intyga att anläggningen är utförd fackmannamässigt enligt tillstånd och övriga specifikationer som råder, ett så kallat utförandeintyg eller kvalitetsförsäkran. I samband med att du får ditt tillstånd eller beslut får du också information om hur du eller entreprenören kan lämna in intyget.

E-tjänst eller blankett för kvalitetsförsäkran finns under bra och viktig information på sidan. Till intyget ska du bifoga foton och eventuella dokument. Om du använder e-tjänsten behöver du förbereda dessa så att du har dem tillgängliga i enheten du loggar in från. Tänk på att minska storleken på foton innan du bifogar dem. Fotona ska vara av bra kvalitet, men behöver inte vara högupplösta. Oftast är det entreprenören som skickar in intyget. Om sökandes e-post läggs in får den en kopia när e-tjänsten skickas.

När vi har fått din kvalitetsförsäkran granskas den och läggs till ärendet för tillståndet. Du får en återkoppling av oss om det är något som inte stämmer.

Byta till kommunalt avlopp

Om du bor inom verksamhetsområde för kommunalt avlopp men har ett eget avlopp kan du koppla in dig på det kommunala (allmänna) spillvattennätet. Kontakta Tekniska Förvaltningen för mer information.

Att väsentligt ändra typ av avloppssystem till exempel att ändra från eget avlopp till kommunalt kräver att du först lämnar in en anmälan till bygglovsavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. De ska ge ett startbesked innan installationen får påbörjas.

Bra och viktig information

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?