Det är fastighetsägaren som bestämmer vilken typ av anläggning som ska anläggs. När vi har fått in ansökan kommer miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen avgöra om förslaget på reningsanläggning ger tillräckligt bra reningseffekt. Här kan du som fastighetsägare läsa om några olika reningstekniker.

För de flesta fastigheter finns det flera olika reningstekniker som kan fungera ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Dina valmöjligheter beror bland annat på:

  • förhållandena på din egen fastighet, till exempel vilken sorts jord där är och lutningen på tomten
  • avstånden till din egen och dina grannars dricksvattentäkter
  • om din fastighet ligger inom ett område där grund- eller ytvattnet är särskilt känsligt för utsläpp av avloppsvatten.

Andra saker som du bör fundera över är anläggnings- och driftskostnaderna. Hur mycket skötsel behövs för reningen? Vi på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan ge dig råd och vägledning om små avlopp. Du kan också fråga om uppgifter om den anläggning som finns på fastigheten. Det kan vara svårt att själv välja teknik. Anlita gärna en entreprenör eller konsult för att få fram ett förslag på reningsanläggning för din fastighet. Vi bedömer sedan om ditt förslag ger tillräckligt bra rening. Du kan läsa mer om olika lösningar för små avlopp i avloppsguiden, länk finns under Relaterad Information.

Tekniker för blandat avloppsvatten

Infiltration

Infiltration av avloppsvatten fungerar i väldränerad mark eftersom vattnet ska sjunka ner och filtreras i marken. I täta jordar med lera eller i fuktig mark fungerar däremot inte infiltrationen.

Markbädd

I täta lerjordar kan en markbädd vara en alternativ lösning. I en markbädd filtreras och renas avloppsvattnet i ett uppbyggt grus- och sandlager. Vattnet samlas upp i botten av diket och leds till ett vattendrag eller vattenförande dike. En markbädd är drygt 2 m djup. Därför är det svårt att anlägga en markbädd på tomter som saknar eller har liten marklutning.

Kemisk fällning i slamavskiljare med efterföljande rening

Kemisk fällning i slamavskiljare och efterföljande rening är ett bra komplement till en redan befintlig anläggning. Reningsmetoden innebär att kemikalie doseras ut i ledningssystemet. Kemikalien gör att fosfor och organiskt material klumpar ihop sig och sjunker till botten i slamavskiljaren. Vattnet leds sedan till en annan anläggning för fortsatt rening, till exempel infiltration, kompaktfilter eller markbädd.

Kompaktfilter

Kompaktfilter är bra ett alternativ när tomtytan är liten eller då det finns risk för förorening av vattentäkt. I kompaktfiltret sker en biologisk rening av avloppsvattnet med hjälp av bakterier. Kompaktfilter kan användas för rening av både blandat eller urinavlastat avloppsvatten och BDT-vatten.

Filterbädd med fosforbindande material

Organiskt material och fosfor renas med hjälp av biologiska processer. Fosforfällan behöver tömmas ungefär vartannat år beroende på hur mycket anläggningen används. Oftast går det att teckna avtal om tömning med leverantören.

Minireningsverk

Ett minireningsverk påminner om stora reningsverk med olika steg för sedimentering, kemisk- och biologisk rening. Minireningsverk kräver regelbundet underhåll och en jämn belastning för att få ett bra resultat. Det gör att minireningsverk inte något bra alternativ för fritidsboende. Minireningsverk bör kompletteras av markbädd eller infiltration. 

Tekniker som behandlar separata flöden

Urinsortering i dubbelspolad toalett

I en urinsorterande toalett spolas urin och bajs ner var för sig. Urin leds tillsammans med lite spolvatten till en urintank för lagring. Bajs och spolvatten leds till en reningsanläggning. Reningsanläggningen är ofta en infiltration eller markbädd. Den lagrade urinen är ett utmärkt kvävegödsel som kan spridas på gräsmattor, i trädgårdsodling och i jordbruket.

Torrtoalett med urinsortering

I enkelspolade urinsorterande toaletter spolas urinen med lite vatten till en särskild tank för lagring. Bajs faller däremot ned i ett uppsamlingskärl och kan därefter komposteras.

Torra toaletter

Torra toaletter är ett bra alternativ för fritidsboende. För permanent boende rekommenderas torrtoaletter med urinsortering eftersom de är lättare att sköta. I torra toalettsystem, utan utsortering av urin, samlas allt i ett uppsamlingskärl under toalettstolen. Det finns många olika typer av torrtoaletter på marknaden och systemen blir relativt enkla och billiga.

Bad-dusch-tvättvatten (BDT)

Det kvarvarande BDT-vattnet leds för sig till en reningsanläggning till exempel slamavskiljare och infiltration. BDT-vattnet är relativt enkelt att behandla eftersom största delen av alla smitto- och näringsämnen finns i bajs och urin. 

Länk till avloppsguiden om olika tekniker. Länk till annan webbplats.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?