Avgifter för vatten och avlopp

Avgifterna för att ansluta sig till, och för att använda, kommunalt vatten och avlopp varierar beroende på ett antal faktorer kopplade till din fastighet. För enskild dricksvatten- och avloppsförsörjning finns det en kostnad för att ansöka om att anlägga eller bygga om avloppet.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att VA-abonnenterna inte ska betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för kommunens VA-verksamhet. Sett över en treårsperiod så ska resultatet för VA-verksamheten vara plus minus noll. Taxan följer en grundmodell som är framtagen av Svenskt vatten och är uppdelad i två huvuddelar, anläggningsavgift och brukningsavgift, som i sin tur består av fyra delavgifter var.

Anläggningsavgift

Faktureras fastighetsägaren en gång. Det sker strax efter att man formellt blir VA-abonnent, det vill säga när man mottar kommunens meddelande om förbindelsepunkt via brev. Grund för anläggningsavgiften är vilka typer av vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som dras fram. Utefter det så består avgiften av fyra delar:

 1. Servisavgift
  Motsvarar den genomsnittliga kostnaden för att anlägga VA-ledningar från huvudledningen i gatan fram till tomten.
 2. Förbindelsepunktsavgift
  Man betalar för antalet uppsättningar serviser som anläggs till fastigheten. I normalfallet är det en uppsättning serviser som är aktuell.
 3. Lägenhetsavgift
  Man betalar en lägenhetsavgift per bostad på fastigheten. För andra typer av byggnader än bostadshus betalar man en lägenhetsavgift per påbörjad 150 kvadratmeter.
 4. Tomtyteavgift
  Man betalar en tomtyteavgift per kvadratmeter tomtyta. Den baseras på fastighetens totala tomtyta och avgiften får inte överstiga summan av taxans övriga delar (servisavgift + förbindelsepunkt + lägenhetsavgift).

Eftersom varje område, tomt och hus har sina egna förutsättningar blir det svårt att här redogöra exakt för hur stor din anläggningsavgift kommer att bli. I tabellen kan du se uträkning av anläggningsavgiften för ett antal fastighetstyper, vilka kan ge din en uppskattning hur avgiften kommer att bli för din fastighet. Den exakta avgiften kommer att meddelas vid debiteringen.

Anläggningsavgifter, några exempel (2024 års VA-taxa, inkl. moms)

Hustyp

Dricksvatten + spillvatten

Dricksvatten + spillvatten + dagvatten

Villa, 500 kvm tomt

114 667 kr

139 980 kr

Villa

, 800 kvm tomt

125 933 kr

154 063 kr

Villa

, 2 000 kvm tomt

170 995 kr

210 390 kr

Flerfamiljshus

, 15 lägenheter, 800 kvm tomt

379 407 kr

379 407 kr

Flerfamiljshus

, 8 lägenheter, 2 000 kvm tomt

297 732 kr

368 812 kr

Flerfamiljshus

, 50 lägenheter, 3 000 kvm tomt

1 095 708 kr

1 366 283 kr

Brukningsavgift

Faktureras abonnenten löpande. Det sker kvartalsvis för privatpersoner, och varannan månad för verksamheter.

 1. Grundavgift
  Fast avgift som baseras på vilka VA-tjänster som är framdragna till fastigheten. Grundavgiften ska täcka merparten av de fasta kostnader som kommunen har för att driva VA-verksamheten.
 2. Lägenhetsavgift
  Fast avgift som syftar till att fördela kostnaden rättvist mellan olika fastigheter, beroende på vilken typ av hus som står på fastigheten. Följer samma upplägg som anläggningsavgiftens lägenhetsavgift.
 3. Förbrukningsavgift, vatten
  En rörlig avgift som baseras på hur många kubikmeter vatten som förbrukas av abonnenten. Beräknas med hjälp av vattenmätare, vars förbrukning rapporteras in till kommunen.
 4. Förbrukningsavgift, avlopp
  En rörlig avgift som baseras på hur många kubikmeter spillvatten som abonnenten lämnar. Baseras på vattenförbrukningen

I tabellen kan du se en uträkning av den ungefärliga årliga brukningsavgiften för ett antal hustyper. Beräkningen baseras på en uppskattning av förbrukningen och den exakta brukningsavgiften beror på din förbrukning.

Brukningsavgifter, några exempel (2024 års VA-taxa, inkl. moms)

Hustyp

Dricksvatten + spillvatten

Dricksvatten + spillvatten + dagvatten

Villa, 500 - 2 000 kvm tomt

Cirka 5 100 - 7 000 kr

Cirka 7 950 - 8 950 kr

Flerfamiljshus, 15 lägenheter

Cirka 58 700 kr

Cirka 74 300 kr

Flerfamiljshus, 8 lägenheter

Cirka 33 000 kr

Cirka 41 200 kr

Flerfamiljshus, 50 lägenheter

Cirka 175 100 kr

Cirka 222 900 kr

Enskilt vatten och avlopp

Det finns ingen avgift kopplat till tillsynsverksamheten för enskilda brunnar.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tar ut en avgift för handläggning av ansökan om att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp, samt för tillsyn. Hur stor avgiften är beror på hur stor avloppsanläggningen ska vara och om den ska rena toalettvatten eller bara avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Läs mer om avgifter för enskilt avlopp via länken nedan.

Mottagande av externt slam

Kristianstads kommun har ett geografiskt ansvarsområde för avlopp och när det gäller mottagande av externt slam, exempelvis från trekammarbrunnar. I dag är kostnaden för att lämna externt slam på det centrala reningsverket i Kristianstad 203 kronor/kubikmeter.

Det kommer att byggas en ny extern slammottagning nere på CRV. Då kommer ett taggsystem att införas, så att det registreras vad det är för slam/avfall som lämnas, hur mycket och från vem.

Avgifter för tömning av enskilda avlopp

Tömning av enskilda avlopp och minireningsverk hanteras av Renhållningen Kristianstad (KRAB). Mer information kring avgifter hittar du på deras hemsida via länken nedan.

Vanliga frågor

Vilka alternativ finns för att betala min VA-faktura?

 • Kivra

En e-brevlåda för digital post från företag och myndigheter.

 • E-faktura

Fakturan skickas direkt till internetbanken. Ansök genom att betala fakturan i internetbanken och kryssa "Ja" på erbjudandet om e-faktura.

 • Autogiro

Fakturan betalas automatiskt och du får notis om beloppet. Pengar måste finnas på kontot dag innan förfallodatum. Ansök genom att kontakta abonnentservice via e-post länken.

 • E-postfaktura

Pdf-faktura skickas till e-post och du betalar den sedan som en pappersfaktura. Du ansvarar för att e-postadressen är giltig. Ansök genom att kontakta abonnentservice via e-post länken nedan.

 • Svefaktura (för företag)

Fakturan skickas direkt till ditt ekonomisystem med önskade referenser för varje VA-anläggning (en faktura per anläggning). Ansök genom att skicka organisations-, GLN- och referensnummer till abonnentservice via e-post länken.

Varför brukar ni höja brukningsavgiften vid årskiftet

Brukningsavgiften är den del av VA-taxan som bekostar att utveckla och hålla igång våra vatten- och reningsverk, samt ledningsnätet. Alla delarna slits och eftersom mycket är byggt på 50 - 70-talet så står kommunen inför stora utbytesbehov. Det är därför som brukningsavgiften måste höjas. För en normalstor villa motsvarar 8 % höjning lite drygt 30 kr/mån.

Höjningen görs alltså för att du ska kunna få ett säkert dricksvatten och för att vi ska kunna rena ditt avloppsvatten ansvarsfullt innan det återgår till miljön.

Hur gör jag för att anmäla min autogiro eller e-faktura för mina VA-avgifter?

För att anmäla autogiro eller e-faktura för kommunens VA-fakturor kontaktar du din bank. Hos de flesta banker kan du lösa anmälan direkt genom deras internetbank eller app. Bankgironumret för kommunens vatten- och avloppsavgifter är 5960-1294, mottagare är "Kristianstads kommun, tekniska förvaltningen". Läs mer om kommunens och de kommunala bolagens fakturor via länken nedan.

Varför spelar tomtytan roll i min anläggningsavgift?

I Kristianstad finansieras alla investeringar och drift av kommunalt vatten och avlopp av VA-abonnenternas anläggnings- och brukningsavgifter, som tillsammans kallas VA-taxan. En förutsättning som måste gälla för en VA-taxa är att den ska täcka kostnaderna, men samtidigt vara skälig och rättvis. Större tomter innebär längre ledningsdragning när vi bygger ut VA-ledningsnätet i områdena och innebär därmed också högre kostnader. Det anses därför rättvist att ta ut en större anläggningsavgift av de VA-abonnenter vars tomter medför större kostnader för VA-kollektivet.

I anläggningsavgiften, som du betalar när du blir VA-abonnent, ingår alltså en tomtyteavgift per kvadratmeter av din fastighets totala tomtyta. Avgiften får inte bli oskäligt hög, så därför får den inte överstiga summan av taxans övriga delar (servisavgift + förbindelsepunkt + lägenhetsavgift).

Jag ska skriva över mitt VA-abonnemang på en annan. Hur gör jag?

Du kan göra på två sätt:

 • Logga in på e-tjänsten och ladda ned blanketten "Ägarskifte" som du fyller i och mejlar, alternativt postar till:

Kristianstads kommun
Att: VA-avdelningen
291 80
Kristianstad

 • Du kan även ringa på telefon 044-13 66 00 (måndag - fredag: kl.10 - 12) och få hjälp med ägarskiftet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?