Dagvatten är ett annat namn för vatten som uppstår på marken av regn och snö. Beroende på var dagvattnet uppstår så kan det behöva hanteras, exempelvis genom att ledas bort i rör eller i diken till en damm.

Tak, vägar, torg, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor ger vid nederbörd stora mängder vatten som ofta måste ledas bort för att inte orsaka skador. Även dräneringsvatten från bebyggelse räknas som dagvatten. Allt fler och större hårdgjorda ytor medför krav på fler och större dagvattenledningar, som ändå inte kan inte dimensioneras för de kraftigaste regnen. Under årens lopp sker dessutom tillbyggnader och anslutningar som ger konsekvenser i systemen som inte var planerat för från början.

Förutsättningarna för att hantera dagvatten varierar mycket, beroende på var i kommunen man bor och hur området är bebyggt. Dagvattenhanteringen sker därför på olika sätt, exempelvis genom avledning via rörledning, öppen hantering i diken och dammar eller lokalt omhändertagande på tomten om det är möjligt. Det är viktigt att koppla dagvattenledningen rätt. En fastighetsägares dagvattenavledning får aldrig kopplas på kommunens spillvattenledning i gatan.

Läs mer om dagvatten i Kristianstads kommun i dagvattenpolicyn via länken nedan.

Vanliga frågor

Vart leds dagvattnet?

Dagvattnet leds direkt till sjö eller vattendrag. Det är en vanlig missuppfattning att det leds till reningsverket och renas från alla möjliga föroreningar.

Exempel: Slänger du en cigarettfimp i en dagvattenbrunn på gågatorna i Kristianstad, kommer den att via ledningar och diken till slut att hamna i Hammarsjön. Det är alltså samma sak som att slänga fimpen direkt i Hammarsjön, som då förorenas av cellulosaacetat, kadmium och nikotinrester.

Hur tvättar jag bilen på ett sätt som är bra för miljön?

Gatubrunnarna är enbart till för regnvatten. Tvättvatten som rinner ner i en gatubrunn hamnar mer eller mindre direkt ut i naturen. Där kan livet i sjön eller vattendraget skadas. Tvättvatten från bilar innehåller till exempel oljor, giftiga tungmetaller, rostskydd, kylarvätska, spolarvätska, vax, rester från avgaser och avfettningsmedel. Det är ämnen som är mycket skadliga för miljön.

Gör så här

  • Tvätta bilen i en automatisk biltvätt. Tvättvattnet återanvänds delvis och renas innan det leds vidare.
  • Tvätta bilen för hand i en gör-det-självhall eller motsvarande där tvättvattnet renas.
  • Behöver du tvätta bilen hemma någon enstaka gång bör bilen stå på en gräsmatta. Det är för att tvättvattnet inte ska rinna ner i en gatubrunn och vidare till sjön.
  • Välj miljömärkta bilvårdsprodukter.
  • Lägg på bilvax, för att minska bilens behov av tvätt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?