Ledningsnät, anslutning till fastighet

Den enskilt största ledningsägaren i Kristianstad är kommunen. Därutöver finns en mängd ledningar som ägs av privatpersoner och företag. För dig som är ny VA-abonnent finns det saker att ordna innan inkoppling sker till kommunens ledningsnät.

Efter att ett bostadsområde har beslutats att förses med kommunalt VA, entreprenaden har blivit klar och ledningarna är framdragna till era hus så skickar kommunen ut ett brev "Meddelande om förbindelsepunkt" till fastighetsägarna. När man har mottagit det blir fastighetsägarna formellt VA-abonnenter hos Kristianstads kommun och därmed betalningsskyldiga för de nyinstallerade vatten- och avloppstjänsterna.

Innan du kan använda VA-tjänsterna

  1. Anmäl din inkoppling
    VA-taxan är uppbyggd av olika parametrar som är kopplade till fastighetens förutsättningar och inkopplingar. Därför måste du skicka in blanketten Anmälan, anslutning kommunalt VA, som du hittar ovan under e-tjänster.
  2. Vattenmätare
    När du skickat in blanketten kommer du att bli kontaktad av kommunen för uppsättning av en vattenmätare i din fastighet. Kommunen ordnar med uppsättning, men du måste själv förbereda platsen.
  1. Dra rör på egen tomt
    Du måste själv ordna med nödvändig rördragning inom din egen fastighet fram till kommunens nya ledning. Var ledningen ska kopplas in anges i brevet "Meddelande om förbindelsepunkt".

Ändringar i installationen

En anmälan ska även skickas in om du ändrar dina anslutningar till kommunens ledningar. Använd samma formulär som vid nyanslutning.

Flytt/ny ägare

När du säljer en fastighet är det viktigt att den som säljer anmäler ägarskifte för VA-abonnemanget. Blanketten finns i e-tjänsten för VA-abonnenter som du hittar nedan. Har du anlitat en mäklare för försäljningen så tar de ofta hand om ägarskiftesanmälan. Köpare? Fråga säljaren/mäklaren för säkerhets skull.

E-tjänst för VA-abonnenter, ägarskiftesanmälan.

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för de allmänna ledningarna i gatorna och mellan de olika orterna. Inom privata fastigheter är fastighetsägaren själv ansvarig för ledningarna, med undantag för om det finns servitut för annan ledningsägare. Gränsen för var ansvaret övergår från kommunen till fastighetsägaren beskrivs i dokumentet "Meddelande om förbindelsepunkt" som meddelas fastighetsägaren vid inkoppling till det kommunala ledningsnätet. Det är ett dokument som fastighetsägare bör spara, förslagsvis bland sina övriga papper för fastigheten.

Kommunen äger också vattenmätaren som sitter monterad på abonnenternas fastigheter.

Är du ansluten till avloppsledningarna med en avloppspump och styrskåp som kommunen installerat på din tomt så äger kommen den, men du har tillsynsansvar.

Kommunens ledningsnät

Inom Kristianstads kommun finns lite drygt 200 mil vattenledningar för dricksvatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten som kommunen ansvarar för. Detaljer om nätet finns i vår tekniska handbok.

Utbyte av gamla ledningar

Tekniska förvaltningen byter löpande ut delar av det befintliga kommunala ledningsnätet. Det behövs, eftersom många ledningar börjar bli gamla. I gamla ledningar ökar risken för läckor som kan innebära hälso- eller miljörisker.

Materialval

Historiskt har det använts många olika material till ledningarna, som gjutjärn, stål, asbestcement, betong, PVC-plast och keramik. Dagens material finns i tabellen. De har en teknisk livslängd på cirka 70 år.

Vattenledningsmaterial

Ledningstyp

Material

Dricksvattenledning

Polyeten (plast)

Spillvattenledning (för avlopp)

Polypropylen (plast)

Polypropylen (plast)

Polypropylen alternativt betong

Vad kostar det?

Läs mer om de olika avgifterna som rör vatten och avlopp i vår kommun.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?