Kommunalt avlopp

Kommunen har elva reningsverk som hanterar avlopp från drygt 20.000 abonnenter, allt ifrån hushåll till stora livsmedelsindustrier. Det största reningsverket är Kristianstads centrala reningsverk som har en reningskapacitet motsvarande 160 000 personers dagliga avlopp.

Avloppet som kommer till de kommunala reningsverken renas i tre steg

  • Mekanisk rening: Sker genom galler som sorterar bort grovt avfall
  • Biologisk rening: Bakterier bryter ned avloppet så att kvävet minskar
  • Kemisk rening: Fosforn skiljs från avloppsvattnet

När reningen är klar är avloppet uppdelat i två delar: renat vatten och avloppsslam. Det renade avloppsvattnet släpps ut i närliggande vattendrag och avloppsslammet hämtas av en entreprenör. Slammet är REVAQ-certifierat, vilket betyder att det får användas som gödning på åkermark.

Vad kan jag spola ned?

Reningsverken är byggda för att hantera organiskt material. Det betyder du kan spola ned kiss, bajs och toalettpapper. Hushållsprodukter som diskmedel, tvål, schampo, balsam och rakgel går också bra att spolas ned i avloppet, men var noga med att välja miljömärkta produkter. Tänk också på doseringen, ofta behövs det betydligt mindre med diskmedel än vad som brukar användas till en vask med disk. Läs på förpackningen för doseringsanvisning.

Saker som inte hör hemma i avloppet

En del saker sätter stopp i avloppsledningar och ska inte spolas ned av den anledningen. Ett ännu större problem är saker som inte fastnar, men heller inte renas i reningsverket. Mediciner och lösningsmedel är exempel på varor som går vidare ut i sjön. De kan också förstöra det biologiska reningssteget i avloppsreningsverket. Spola därför inte ned:

Avlopp, en del av kretsloppet

Avloppsvattnet är en del av vattnets kretslopp. Hjälps vi inte åt, finns det risk för att sjöar, vattendrag och till sist grundvattnet blir lika förorenade som de är i många andra länder. Läs mer i broschyren "Hjälp oss att få ett renare vatten" under relaterad information, om hur du som privatperson kan hjälpa till.

Revaq-certifiering

Avloppsslammet från Kristianstads centrala reningsverk är godkänt enligt certifieringssystemet Revaq. Det innebär att avloppsslammets kvalitet ständigt förbättras och möjliggör återföringen av viktiga näringsämnen till åkermark.

Därför är det viktigt att varje ansluten kund är medveten om vad som inte ska hamna i avloppet. Certifieringen är framtagen på initiativ av Svenskt Vatten tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel. Den visar att Kristianstads kommuns hantering av avloppsslam lever upp till specificerade krav för att nå en kvalitet som gör det möjligt att återföra viktiga näringsämnen till åkermark. Kretsloppet sluts när näringsämnen återförs från stad till land. Research Institutes of Sweden AB (RISE) kontrollerar att kraven uppfylls. De ser på rutinerna kring analyser, provtagningar, arbetet mot utsläpp och hantering av produkten. De kontrollerar också att det finns ett pågående arbete för ständiga förbättringar, innan de utfärdar certifikatet.

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets VA-organisationer. De arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?