Vilka krav som ställs på ditt avlopp beror på om din fastighet ligger inom ett område med hög skyddsnivå eller ett område med normal skyddsnivå. Vid hög skyddsnivå ställs högre krav på reningen.

Varför är det viktigt med bra rening?

I avloppsvatten finns näringsämnen och organiskt material som kan orsaka övergödning i våra vattendrag och sjöar. Övergödning leder till algblomning och syrebrist. Näringsämnet nitrat är dessutom skadligt om det når dricksvattenbrunnen, särskilt för små barn. Bakterier och virus från avloppsvatten kan spridas till dricks- och badvatten och göra oss sjuka. För att minska riskerna för både miljö och hälsa är det viktigt att reningen av ditt avloppsvatten fungerar bra.

Om du är osäker på om ditt avlopp har tillräckligt bra rening? Då kan du läsa mer i infobladet " Är ditt avlopp grönt, gult eller rött".

Skyddsnivå

Vid prövning av ansökningsärenden ska nämnden bedöma vilken skyddsnivå som gäller på den aktuella fastigheten eller platsen. I varje enskilt fall relateras behovet av skyddsåtgärder beträffande miljö- respektive hälsoskydd för den enskilda anläggningen till en normal eller hög skyddsnivå. Främst handlar hälsoskyddet om att minska förekomsten av smittämnen, medan miljöskyddet främst syftar till att minska utsläpp av näringsämnen. Om utsläpp av avloppsvatten medför en särskild risk för påverkan av smitt- och/eller näringsämnen ska hög skyddsnivå tillämpas.

Funktionskrav

Vid normal skyddsnivå måste avloppsreningen uppfylla följande krav:

 • Minst 70 % rening av fosfor.
 • Minst 90 % rening av syreförbrukande ämnen.
 • Utsläpp av avloppsvatten får inte bidra till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet. Åtgärder ska genomföras för att minimera risk för smitta eller andra problem för djur.
 • Hantering av restprodukter från anläggningen ska skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

Vid hög skyddsnivå måste avloppsreningen uppfylla följande krav:

 • Minst 90 % rening av fosfor.
 • Minst 50 % rening av kväve.
 • Minst 90 % rening av syreförbrukande ämnen.
 • Utsläpp av avloppsvatten får inte bidra till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet. Åtgärder ska genomföras för att minimera risk för smitta eller andra problem för djur.
 • Hantering av restprodukter från anläggningen ska skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

Det kan också behövas ytterligare åtgärder för att uppnå en hög nivå för hälsoskydd.

Grundkrav

Det finns ett antal grundkrav som ska uppfyllas för att få bästa möjliga resultat på en avloppsanläggning.

 • Ditt avlopp ska klara belastning från minst 5 åretruntboende personer.
 • Dag- och dräneringsvatten ska inte kopplas på avloppsanläggningen.
 • Det ska vara enkelt att kontrollera att anordningen fungerar, till exempel genom provtagning av avloppsvatten.
 • Anordningen ska placeras så att man inte kan köra över den med tyngre fordon, till exempel bil eller traktor.
 • Avloppsanläggningen ska vid behov ha larm som går igång vid drift- eller andra funktionsstörningar.
 • Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten blir full.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?