Översvämningar

Att få översvämning i sitt hus innebär stort obehag och en massa arbete. En översvämning kan uppstå på många olika sätt. Det kan vara stopp i avloppet, en vattenläcka eller häftiga skyfall. Som fastighetsägare är du skyldig att själv skydda din egendom.

Så här går det till när kommunen felsöker

Gör detta omedelbart vid en översvämning

 • Bryt elektriciteten i de översvämmade rummen, men se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta, om möjligt, fuktkänsliga inventarier. Stora möbler kan pallas upp på klossar eller tegelstenar.
 • Börja länspumpa. Dränkbara pumpar finns att köpa i de flesta byggbutiker. Se till att slangen är så lång att vattnet inte leds tillbaka till huset. Räddningstjänsten kan i vissa lägen hjälpa till att pumpa, men prioriterar samhällsviktiga funktioner och har ingen skyldighet att hjälpa enskilda fastighetsägare.
 • Var noga med hygienen om översvämningen består av avloppsvatten.
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Om du misstänker brister i kommunens ledningar anmäler du översvämningen till kommunen felanmälan. Kontorstid, vardagar ringer du 044-13 50 00. Vid ett akut läge helger och kvällar ringer du 044-200 400.
 • Fotodokumentera översvämningen.
 • Störningar på de egna ledningarna i huset och på tomten ordnas av fastighetsägaren, till exempel genom VVS-firma.
 • Skadeanmälan görs till det egna försäkringsbolaget.

Minska risken för översvämning

Det finns mycket som du kan göra för att minska risken för översvämning eller minimera skadorna om ditt hus ändå skulle drabbas. För den som bor i ett utsatt läge och vet att risken för att få in vatten är stor kan det vara klokt att ha en dränkbar pump i beredskap. Pumpar finns i byggvaruhandeln i olika utföranden som kostar från några hundralappar och uppåt.

Inventarier i källaren

 • Ha inte alltför påkostad inredning i källaren och förvara inte värdefulla inventarier på källargolvet.
 • Är du hyresvärd, informera dina hyresgäster om hur de kan använda källaren.

Avloppet

 • Spola inte ned saker som sätter stopp i ledningarna som till exempel bomullspinnar, tamponger, hårrens från borstar, stekfett och olja. Släng istället i papperskorgen. Stekfett från stekpanna kan du torka ur och slänga i behållare för matavfall. Olja kan du slå i en behållare och slänga som brännbart avfall.
 • Installera backventil som hindrar vatten att tränga in genom källarens golvbrunnar och se till att underhålla dem enligt tillverkarens rekommendationer.
 • Se till att din husdränering och dagvattenledning inte är felkopplade till spillvattenledningen. Annars uppstår lätt stora flöden i avloppet som kan innebära översvämning.
 • Plantera inte stora träd på tomten rakt över ledningarna på tomten. Rötterna kan förstöra rörväggarna och orsaka stopp. Pil, poppel och platan har särskilt problematiska rötter för ledningar.
 • Se över fastighetens ledningar. Renovera, eller lägg om, vid behov.

Väggar och golv

Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till den dagvattenförande ledningen i gatan, kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv. Rådgör med VVS-firma om lämplig inkoppling. Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade. Kontrollera att spygatterna längst ned på stuprören inte är igensatta. Rensa eller lägg om vid behov.

I områden med dagvattenledningar är det inte tillåtet att koppla husdränering eller annat dagvatten till spillvattenledningarna.

Garageport, källarfönster och trappor

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter eller källartrappor. För att undvika denna typ av översvämning bör man om möjligt hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset.

 • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
 • Installera pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
 • Bygg vallar runt källartrappa och källarfönster med ljusschakt.
 • Sätt tak över källartrappan.
 • Koppla bort spygatter från dagvattensystemet. Detta kan göras genom att vattnet pumpas till en stenkista i stället.

Vatteninstallationer

En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande vatteninstallation. Det kan till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som går sönder.

 • Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick.
 • Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid. Se i god tid till att ventilerna fungerar.

Installera särskilda avstängningsventiler på till exempel tvättmaskin och diskmaskin. Ventilerna ska vara stängda när maskinerna inte används.

Misstänkt vattenläcka eller stopp i avloppet

Om du har stopp i avloppet och du inte är säker på att felet finns inne på din tomt, ska du snarast anmäler översvämningen till kommunen felanmälan. Kontorstid, vardagar kan du ringa 044-13 50 00. Vid ett akut läge helger och kvällar ringer du 044-200 400.

Kommunen felsöker

Felsökning på de kommunala ledningarna görs kostnadsfritt. Om kommunen efter undersökning kommer fram till att felet är inne på din tomt får du kontakta en privat firma. Kommunen ersätter inte kostnader för anlitade privata firmor, oavsett var felet har konstaterats. Privata firmor får inte lov att åtgärda fel på kommunens ledningar. Om du är ansluten till det kommunala avloppet genom en så kallad LTA-pump och denna går sönder kontaktar du kommunen.

Vattenläckor i gatan

Om du upptäcker en vattenläcka på kommunens vattenledningar i gatan eller andra markområden ska du felanmäla det.Genom att avloppsstopp och vattenläckor blir anmälda kan kommunen snabbt utreda orsaken och i bästa fall undvika att det inträffar igen.

Om det är en stor och akut läcka är det säkrast att ringa in anmälan. Vardagar ringer du 044-13 50 00. Kvällar och helger ringer du 044- 200 400.

Ansvar och ersättning

Fastighetsägaren har ansvar att skydda sin fastighet mot översvämning från exempelvis skyfall eller översvämning från närliggande vattendrag, som åar, sjöar och hav. Kristianstads kommun har ansvar att skydda staden mot det utsatta läget vid Helge å och måste se till att vallar och pumpstationer fungerar. Du hittar mer information om hur staden skyddas mot översvämningar under relaterad information.

Brister i fastighetens ledningar

Om översvämningen inträffar på grund av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar är det fastighetsägarens ansvar att sanera, reparera och köpa nya inventarier.

Brister i kommunens VA-ledningar

Är det fel eller stopp i de kommunala vatten och avloppsledningarna och det orsakar översvämningen har kommunen ett ansvar gentemot VA-abonnenten. Detta regleras i vattentjänstlagen. VA-abonnenten är vanligtvis fastighetsägaren .För drabbade som inte är VA-abonnenter, till exempel hyresgäster, finns inget ansvar enligt vattentjänstlagen. Om den som lidit skada, till exempel hyresgästen, vill ha en ersättning kan man kontakta kommunen och ställa ett anspråk enligt vanliga skadeståndsregler. Den som är drabbad måste då bevisa att skadan inträffat på grund av att kommunen varit vårdslös.

Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och kommunens ledningar går vid den så kallade förbindelsepunkten som brukar vara placerad strax utanför tomtgränsen.

Vart vänder jag mig med mitt ersättningsärende?

Kontakta kommunen för information om hur du går vidare med ditt ärende.

Klimattips

Skåne är extra sårbart inför framtidens förändrade klimat och tusentals bostadshus hotas av stigande havsnivå. Hur kan du skydda det du håller av när Skåne blir blötare. Läs mer på Klimattips. Se länk:

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?