Samråd Hedentorpsvallarna

Västra sidan av Helge å där nya Norra Hedentorpsvallen ska byggas

Kristianstads kommun planerar att anlägga nya, högre dammvallar vid Hedentorp, i syfte att skydda och klimatsäkra staden. Kommunen inbjuder till samråd enligt miljöbalken avseende ansökan om tillstånd för verksamheten enligt 7 och 11 kap. miljöbalken och tillstånd kommer att sökas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö. Sista datum för synpunkter är 23 februari 2024.

Om ansökan

Den planerade ansökan omfattar två nya vallar där den norra Hedentorpsvallen har en sträckning från Långebro och söderut till E22 och den södra Hedentorpsvallen fortsätter från E22 söderut till Alevägen. Nya dammvallar planeras att anläggas upp till nivå +4,5 meter, plus eventuell förekommande våguppspolningshöjd. Transporter till och från arbetsområdet kommer att ske via E22, Allégatan, Långebrogatan och Hedentorpsvägen. Anläggande av dammvallar utgör markavvattning och är därför en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Dispens och tillstånd enligt 7 kap. miljöbalken kan komma att krävas vad gäller strandskydd, artskydd och Natura 2000 och viss anmälningspliktig masshantering kommer att ske enligt 9 kap. miljöbalken. Verksamheten kan bl.a. medföra påverkan på vattenförhållanden, samt medföra buller och ökade transporter under anläggningsskedet.

Inom ramen för en tillståndsprocess hålls samråd, där myndigheter, organisationer, boende och verksamhetsutövare i närområdet och andra som på något sätt är berörda kan erhålla information och lämna synpunkter när det gäller miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning samt för att få in synpunkter på den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra.

Efter genomförda samråd ska tillståndsansökan upprättas och med den bifogas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). De synpunkter som inkommer under samrådet ska beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen, samt redovisas i ansökans samrådsredogörelse vilken blir en offentlig handling som bifogas ansökan.

Samrådsunderlag

För mer information om den planerade verksamheten har två versioner av samrådsunderlag upprättats, ett fullständigt och ett förenklat. De finns här som nedladdningsbara pdf-filer:

Lämna synpunkter

Om ni önskar lämna synpunkter ska dessa vara skriftliga och inkomma senast den 23 februari 2024.

Vi vill helst ha synpunkterna via e-post. Märk mejlet med diarienummer KS 2023/1403.

Ni kan också skicka in era synpunkter via post till:

Kommunledningskontoret, Kristianstads kommun, 291 80 Kristianstad.
Märk kuvertet med diarienummer KS 2023/1403.

Frågor om projektet

Frågor om projektet ställs till Christian Björnsson, uppdragsledare för kommunens invallningsprogram, telefon 044-13 56 14 eller via e-post.

Inbjudan till öppet hus 30 januari 2024

Kristianstads kommun bjuder in till ett samrådsmöte i form av ett ”öppet hus”. Syftet är att informera om projektet och få synpunkter från allmänheten.

Tid och plats

Tisdagen den 30 januari 2024, klockan 18.30–20.00
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 i Kristianstad

Varmt välkommen!

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?