Södra Näsby

Illustration, södra Näsby

Strax intill Kristianstads badrike ska bostadsområdet Södra Näsby ligga.

Vi utvecklar en ny stadsdel på södra Näsby. Det blir bostäder, kontor, service, förskolor och vård- och omsorgsboende. Dessutom byggs ny infrastruktur i området för att ge en säkrare trafikmiljö för bilar, bussar, cyklister och gångtrafikanter. Vatten och avlopp byggs också ut.

Kristianstads kommun ska detaljplanera området på södra Näsby. Området ska utvecklas med blandad bebyggelse på Näsby fält med ett antal nya bostäder. Tanken är att det också blir kontor och viss service eller dagligvaruhandel.

Eftersom antalet bostäder ökar, behövs det också förskolor och vård- och omsorgsboende. I samband med det bör också behovet av ytor för fritidsanläggningar ses över.

I området finns också Kristianstads badrike, kommunens nya badhus.

Det innebär att det också behövs infrastruktur för biltrafik, kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt vatten- och avlopp (VA).

I området föreslås en utveckling med kvarter som vänder sig ut mot naturen utan att tappa eller vända ryggen mot det befintliga bostadsområdet. Närmast Näsby fält bör det finnas ett stråk för gående och cyklister som tydliggör mötet mellan natur och stadsbygd. Tydliga stråk som förbinder naturmarken med befintliga gångstråk är viktiga att ta tillvara.

Från militärt övningsområde till naturnära rekreationsområde

Området har tidigare varit militärt övningsområde och spår finns kvar efter denna verksam­het. De västra delarna av fältet har skyddats som naturreservat med anlagda gång stigar och är utpekat som internationellt skyddsvärt Natura 2000-område. Området har höga kvalitéer för boende med närhet till rekreation, skola, högskola, arbetsplatser, handel och service. Här råder marknivåer som möjliggör byggnation utan utvecklat skydd för översvämning och höga vattenflöden. Området ligger inom preliminär avgränsning för ett nytt vattenskyddsområde och behöver utformas utifrån de föreskrifter som vattenskyddsområdet medför.

Det finns också utbyggnadsplaner för ytorna norr om Krinova Science Park. Troligtvis kommer nya kontorslokaler att byggas på den del av fastigheten där det idag är markparkering.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?