Skiss, Kanalgatans nya utformning vid Kulturkvarteret

Skiss av Kanalgatans nya utformning vid Kulturkvarteret där konstverket Laxmöte placeras

Kanalgatan omgestaltas till en stadsgata.

Längs Kanalgatan har det under en längre tid varit problem med höga hastigheter. Kristianstads kommun har fått statsbidrag för att omvandla Kanalgatan (Södra Kaserngatan - Snapphanevägen) till en stadsgata. Gatan omformas så att gång- och cykelöverfarterna blir förhöjda och cykelstråket längs gatan förstärks. Gatan smalnas av för att motverka höga hastigheter. Dessutom gestaltas gatan om med ny belysning och konstverket Laxmöte återplaceras i närheten av Kulturkvarteret.

Omgestaltningsarbetet påbörjas i februari 2024 och pågår i etapper söderifrån och norrut från Södra Kaserngatan till Snapphanevägen under hela 2024.

Första halvåret 2024

  • Första etappen (röd färg på kartan) innebär en avstängning mellan Södra Kaserngatan - Götgatan. Etappen blir klar under maj månad. Exakt datum kommuniceras när det är säkerställt.
  • Andra etappen (rosa färg på kartan) innebär avstängning norr om cirkulationsplatsen - Tredalagatan. Avstängningen sker när etapp 1 är avslutad och öppen.

Andra halvåret 2024

Till hösten kommer cirkulationsplatsen och resterande etapper norrut (orange färger på kartan) att genomföras. Tidplanen uppdateras med mer exakta tider under försommaren.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?