Hedentorpsvallarna

På västra sidan av Helge å ska nya, högre vallar byggas för att skydda bebyggelsen mot höga flöden i ån. Först ut är den norra och den södra Hedentorpsvallen med planerad byggstart 2027.

De båda vallarna utmed Helge ås västra sida, längs den nuvarande Hedentorpsvägen, behöver ersättas av nya vallar. Skälet är dels att de befintliga vallarna inte längre uppfyller det skydd som de är byggda för, dels för att invallningen ska kunna möta de framtida vattennivåer som förväntas på grund av klimatförändringarna.

Utbyggnaden av Hedentorpsvallarna är en del av Kristianstads kommuns plan för utbyggnad av skyddsvallar som antogs av kommunstyrelsen 2021.

Den norra vallen, från Långebro till E22, och den södra vallen, från E22 förbi Sikö Auktioner, ska byggas inom ramen för samma projekt – Norra och Södra Hedentorpsvallarna – med byggstart våren 2027. Vallarna byggs i etapper och ska enligt planen stå klara 2030. En ny pumpstation ska också byggas i anslutning till vallarna.

Hedentorpsvägen flyttas

När vallen byggs kommer större delen av den nuvarande Hedentorpsvägen att tas i anspråk. Därför behöver en ny väg genom området byggas innan dess. En detaljplan för ny vägsträckning var ute på samråd våren 2023. Den nya vägen går från en ny cirkulationsplats på Långebrogatan mittför Bomgatan fram till den befintliga Hedentorpsvägens bro över motorvägen. I förslaget finns också ett par vändplatser vid Bromsaregatan till företag som i dag har utfart till den vägsträcka som ska stängas.

Samråd om Hedentorpsvallarna

Ett samråd för Norra och Södra Hedentorpsvallarna ska genomföras vintern 2023-2024. Samrådet gäller kommunens ansökan om miljötillstånd och försäkran om att den mark som behövs för skyddsvall, skyddszon och teknisk anläggning är tillgänglig för projektet.

Del av västra invallningen

I förlängningen ska den västra invallningen av Helge å sträcka sig ända från Bomgatan, norr om Långebro, till Åsumtorp. Vallarna i väster blir längre, högre och bredare än de vallar som finns i dag. Till skillnad från Hammarslundsvallen, som ständigt står under tryck och hindrar Hammarsjön från att tränga in på land, fyller den västra invallningen ingen funktion vid normala vattenstånd. När Helge å flyter lugnt och stilla utgör den inget problem för områdena på sin västra strand. Men när högvattnet kommer behövs något som skyddar.

Sedan flera årtionden finns en liten vall mot ån mellan Bomgatan och Långebrogatan. I dag kan den som vandrar på Tivolirundan söderut från naturum notera att det finns en liten förhöjning mot vattnet. Eftersom marken där stigen går ligger ganska högt, tänker man knappast på att krönet på vallen faktiskt ligger tre meter över vattenytan. För att ge skydd mot de vattennivåer som kan väntas om något århundrade behöver krönet på vallen höjas till omkring 4,5 meter. Den här delen av västra invallningen är planerad att byggas efter år 2030.

På andra sidan Långebrogatan börjar den norra Hedentorpsvallen, som sträcker sig bort till E22:an, och på andra sidan motorvägen börjar den södra Hedentorpsvallen som tar slut i höjd med att Hedentorpsvägen svänger mot Åsumvägen. När vattnet har stått som högst i Helge å har det krävts extra förstärkningar för att hindra översvämning vid den gamla Kronfågelbyggnaden. På en del ställen har vatten också trängt igenom Hedentorpsvallarna ut på Hedentorpsvägen och hindrat trafiken. Under 2020-talet har vallen därför fått tillfällig förstärkning med stenmassor. DeNär nya vallarna kommer att bli både tätare och högre.

I dag slutar den södra Hedentorpsvallen där Hedentorpsvägen svänger av från ån. Den nya vallen kommer att förlängas förbi fastigheten som bland annat rymmer Sikö Auktioner.

När de båda Hedentorpsvallarna står klara, ska den västra invallningen förlängas ytterligare med Alevägsvallen söderut ned till Åsumtorp.

 

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?