Hammarslundsvallen

Hammarslundsvallen är tillsammans med Pyntens pumpstation en förutsättning för att stora delar av Kristianstad ska hållas torrt. En ny och högre vall behöver byggas innanför den befintliga för att klara framtidens förväntade vattennivåer.

En viktig del av vallskyddet

Hammarslundsvallen är tillsammans med Pyntens pumpstation och vallen mot Udden de viktigaste delarna av vallskyddet som ska skydda Kristianstad från översvämning. I själva verket består Hammarslundsvallen av flera parallella vallar. Närmast sjön löper den ursprungliga vågbrytaren och skyddsvallen från 1860-talet, som på 1890-talet kompletterades med en järnvägsvall. Där innanför löper den större vallen som började byggas efter högvattnet 2002, då den gamla vallen började svikta. Den byggdes upp 2003-2004 med den tidens dimensioneringskrav och rekommenderade konstruktionssätt för en krönhöjd på +3,5 meter.

Sedan vallen byggdes har sättningar i marken gjort att den på sina ställen inte når upp till mer än +2,4 meter. Markförhållandena gör att den inte kan byggas på till högre höjder. Vallen uppfyller inte längre kraven som ställs enligt Riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS, och behöver därför kompletteras med en ny skyddsvall.

Ny vall ska fylla framtidens krav

Den nya vallen ska dimensioneras utifrån gällande prognoser om ett framtida skyddsbehov där medelvattenståndet i havet väntas ha ökat och där vattenståndet i Helge å i så fall kan bli dubbelt så högt som vid dagens högvattennivåer.

I Hammarslund ska en starkare och högre vall byggas innanför den nuvarande, för att förstärka översvämningsskyddet för framtiden. Processen med utredningar och tillståndsansökningar inför vallbygget är i full gång och den nya Hammarslundsvallen ska enligt tidplanen börja byggas 2026 och kunna stå klar tre år senare.

Under hösten 2022 genomfördes ett samråd och våren 2023 hölls ett kompletterande samråd inför den ansökan till Mark- och miljödomstolen som lämnades in hösten 2023. Domstolen publicerade kungörelse i målet M 4403-23 den 30 november 2023. Akthandlingar kan läsas och laddas ned på sidan Inlagor till Mark- och miljödomstolen för Hammarslundsvallen.

Se animeringen av den planerade vallen

Den animerade filmen ger en uppfattning om hur området kan komma att se ut när vallen står klar, även om en del ändringar kommer att ha gjorts till dess.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?