Lakvatten Härlövsdeponin

Lakvattnet från Härlövsdeponin i Kristianstad har sedan 1980-talet letts till Centrala Reningsverket. Detta förorenade vatten behöver renas bättre. Därför avser kommunen ansöka om tillstånd för detta hos Länsstyrelsen.

Med anledning av att centrala reningsverket i Kristianstad (CRV) är certifierat enligt REVAQ planerar kommunen att ansöka om tillstånd enligt 28 kap 3 § miljöprövningsförordningen för att uppföra och driva en separat reningsanläggning för att rena lakvatten från Härlövsdeponin. Efter reningen i den planerade anläggningen kommer det behandlade lakvattnet att ledas direkt till recipienten Hammarsjön alternativt till CRV för vidare behandling innan det leds till recipienten Hammarsjön. Planerad reningsanläggning för lakvatten kommer att anläggas på fastigheten Kristianstad 3:33 (se karta nedan) som ligger söder om CRV och i direkt anslutning till befintligt reningsverk.

Den planerade verksamheten medför miljöpåverkan främst i form av utsläpp till vatten. Därutöver bedöms den planerade verksamheten endast medföra ett mindre antal transporter samt en begränsad användning av kemiska produkter, vatten och energi samt uppkomst av avfall i form av slam.

Samrådsprocess

För närvarande pågår samrådsprocessen enligt miljöbalken inför framtagandet av den miljökonsekvensbeskrivning som ska ingå i ansökan. Samrådsunderlag med information om den planerade anläggningen finns att ta del av via länken nedan, samt anslaget i Rådhus Skånes reception (Västra Storgatan 12 i Kristianstad), öppet kl. 8 - 16.30. Materialet finns att ta del av fram till och med den 27 oktober 2018.

Information

För ytterligare information och eventuella frågor, kontakta Jonas Schrevelius. Kontaktuppgifter till Jonas hittar du längre ned på den här sidan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll