Svavelväte och andra risker kring avlopp

Det finns det viktiga saker att veta och risker att beakta kring avlopp. Det pågår ständigt naturliga processer i avloppsledningarna och i pumpstationerna, där bakteriefloran livnär sig på det biologiska materialet och påverkar avloppets kemiska sammansättning.

Svavelväte och andra gaser

I avlopp bryts ämnen ned och nya ämnen bildas. En del ämnen är i gasform och kan vara hälsovådliga. Vad som bildas, i vilka koncentrationer och var i systemet som det uppstår beror på avloppets sammansättning, temperaturer, flödeshastigheter, uppehållstider etc. En giftig gas som kan bildas är svavelväte. Den luktar redan vid låga nivåer starkt och då som ruttna ägg. Den är flyktig och kan uppstå stötvis i farliga koncentrationer. Vid sådana nivåer bedövas luktsinnet, den angriper vävnader (främst ögon och lungor) och hindrar blodets förmåga att transportera syre.

Är du fastighetsägare så bör du arbeta förebyggande mot svavelväte i ditt hus. Delvis för att motverka de luktproblem som låga nivåer kan medföra, men främst för att minska risken för de allvarliga konsekvenser som en högre koncentration kan medföra i ett slutet utrymme.

Innan det händer – motverka svavelväte i ditt hus

 • Fyll vattenlåsen
  Se till att vattenlåsen i exempelvis golvbrunnar alltid är fyllda. Då hindras gaser och andra luftburna ämnen att spridas i din hemmiljö. Det är bara att slå i vatten i golvbrunnen så fylls vattenlåset.
 • Täta öppna rörledningar
  När du rensar dina vattenlås eller renoverar så bör avloppsledningarna vara tätade/pluggade tills vattenlåset åter är på plats igen.

Om det händer – det luktar svavelväte (som ruttna ägg)

 • Undvik platsen
  Om det luktar i ett rum, gå inte in. Vädra ut rummet/huset tills lukten är försvunnen.
  Om det luktar utomhus, undvik platsen. Ser du en pumpstation eller brunnar i närheten är det troligt att lukten kommer därifrån, så rör dig i riktning bort från sådana anläggningar.
 • Fyll på vattenlåsen
  Om problemet uppstår i ditt hus så kan du när lukten är utvädrad försöka åtgärda källan till problemet, som vanligtvis är en uttorkad golvbrunn. Fyll på vatten i vattenlåset i så fall.
 • Anmäl
  Vi är intresserade av att få veta var de här problemen uppstår, så anmäl händelsen till oss på Kristianstads kommun via länken nedan.

Vad gör kommunen

I vår kommun har vi ibland problem med svavelväte i de längre överföringsledningarna för avlopp. Det gäller särskilt den långa avloppsledningen som går längs E22 från Nöbbelöv, längs Vä, Öllsjö, Helgedal och Hedentorp fram till det centrala reningsverket. För att minska riskerna för boende i områdena och för dem som arbetar med avlopp så har ledningsdimensionerna justerats, larmsystem och backventiler har installerats och en doseringsstation för motverkande kemikalier har anlagts. Vi för dessutom dialog och bedriver utvecklingsarbete med de industrier som är anslutna till ledningen.

Bakterier och virus

Avlopp är en gynnsam miljö för många typer av bakterier, men det kan även förekomma virus där. Därför bör du alltid använda lämplig skyddsutrustning (ex. handskar) och vara noggrann med hygienen när du arbetar med, rengör, eller på annat sätt hanterar installationer för avlopp – exempelvis dina avloppsledningar i huset.

För företag

Om du arbetar i VVS-branschen eller på annat sätt bedriver verksamhet där du kan komma i kontakt med avlopp så är det viktigt att du tar del av myndigheters och branschorganisationers informationer om svavelväte, samt att du är försedd med relevant skyddsutrustning (exempelvis gaslarm). Du bör göra en nogrann sökning på webben för att hitta den information som är relevant just för dig - exempelvis hos arbetsmiljöverket och andra myndigheter/institutioner.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?