Olja, fett och processvatten

Kommunens avlopp är gjord för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Om en verksamhet i en fastighet medför att avloppet innehåller olja, fett, eller andra ämnen i en mängd som inte kan anses härröra från ett hushåll finns särskilda krav.

Enligt kommunens allmänna bestämmelser för det kommunala vatten och avloppet får en fastighetsägare inte använda avloppet på ett sätt som skadar reningsverken, avloppsledningarna eller miljön. Därför finns särskilda bestämmelser för verksamheter som producerar ett avlopp som innehåller olja, stora mängder fett, eller andra ämnen.

Sådant avlopp kallas för processvatten och verksamheterna är skyldiga att följa Svenskt vattens publikation P95 (om inget annat avtalats) för att släppa avloppet till kommunens avloppsnät.

Fett

Mängden fett i avloppsvattnet ökar och när avloppet kyls ner i ledningsnätet stelnar fettet, fastnar i avloppsledningarna och täpper så småningom till rören. Stoppen medför stora kostnader för rensning och därför kräver kommunen att mängden fett som en VA-abonnent får släppa ut i det kommunala avloppet inte överskrider 150 milligram fett per liter avloppsvatten. Det innebär att vissa verksamheter, exempelvis restauranger, måste installera en fettavskiljare.

Fettavskiljare

Enligt plan- och bygglagen ska en fettavskiljare följa standarden SS-EN 1825-2 som anges i Boverkets byggregler. I Kristianstads bestämmelser för avfallshantering anges vidare att en fettavskiljare ska tömmas, rengöras och återfyllas med rent vatten så ofta att anläggningens funktion bibehålls. Det ska dock ske minst fyra gånger per år. Tömning av fettavskiljare beställs som tillägg i ditt sophämtningsabonnemang, kontakta Renhållningen Kristianstad för mer information. Se länken nedan.

Dispens för tömning av fettavskiljare

Fastighetsägare med fettavskiljare kopplade till kommunens avloppsledningar kan ansöka om förlängt tömningsintervall om det är motiverat. Det är normalt endast fastigheter med säsongsöppna verksamheter som kan vara aktuella för denna dispens. Blankett finns under relaterad information. Villkoren för dispens är följande:

  • Ansökan beviljas endast om det är uppenbart att beslutat tömningsintervall inte behövs och tömning ska alltid ske efter verkligt behov.
  • Fettavskiljaren måste ha tillräcklig dimension och vara anpassad för verksamheten i fastigheten.
  • Dispensen gäller som längst åtta (8) år efter datum för godkänd ansökan och upphör att gälla om verksamheten förändras väsentligt.
  • Kristianstads kommuns gällande bestämmelser för den kommunala vatten- och avloppsanläggningen (ABVA 2009) ska följas i övrigt.

Vid beviljad ansökan skickar kommunen en kopia på dispensen till Kristianstads renhållnings AB för ändring av ditt tömningsintervall.

Olja

Verksamheter vars avlopp innehåller mineralolja och denna riskerar att släppas ut till dag- eller spillvattennätet ska ha en oljeavskiljare. Annars riskerar oljan att nå reningsverket där den kan slå ut reningsprocessen. Sådana verksamheter är exempelvis:

  • Bensinstationer
  • Fordonstvättar
  • Bilverkstäder
  • Gör-det-själv-hallar
  • Motor- och servicehallar
  • Större garage och parkeringshus

För mer information, se sida för miljöfarliga verksamheter via länken nedan.

Olja som rinner ut på vägar, exempelvis vid biltvätt, och kommer ut i dagvattnet kan förorena sjöar och vattendrag.

Övriga oönskade ämnen från processvatten

Det finns andra ämnen från verksamheters avlopp, exempelvis kemikalier och metaller, som inte tas omhand av varken fettavskiljare, oljeavskiljare, eller renas i kommunens reningsverk. Det är därför viktigt att de inte hamnas i avloppet överhuvudtaget. På sidan för kommunalt avlopp kan du läsa mer om hur du kan hjälpa till att hålla miljön frisk. Se länken nedan.

Får jag koppla in en avfallskvarn till kommunens avlopp?

Nej, man får inte koppla in avfallskvarnar till det kommunala avloppet. Det medför stora problem med fett i ledningarna som i förlängningen bland annat kan innebära avloppsstopp för din fastighet och att giftig gas (svavelväte) bildas i ledningarna.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?