Anläggning av vårmarker

Anläggning av vårmarker

Kristianstad är känt för de fina våtmarksområdena längs med Helge å. Ån med de kringliggande våtmarkerna är en viktig del i biosfärområde Kristianstad vattenrike. Trots detta är det viktigt att anlägga nya våtmarker i kommunen för att bidra till bättre vattenkvalitet.

Våtmarker är viktiga i landskapet. Våtmarker fungerar som naturliga reningsverk för vattnet, och har mycket stor betydelse för växt- och djurlivet. De kan också fungera som buffertmagasin och minska risken för översvämningar längre nedströms.

Stora delar av våtmarkerna i Skåne har försvunnit under de senaste 200 åren – man räknar med att 90 procent är förstörda. Även i vår kommun har många våtmarker dikats ut och försvunnit. Detta betyder att en stor mängd näringsämnen som kunde renats i våtmarker når havet. I havet leder det till övergödning och syrefria bottnar. För att minska problemen med övergödning anläggs nya våtmarker. Inom kommunen söker vi därför efter markägare som är intresserade av att anlägga våtmarker.

Ett större LOVA-projekt genomförs just nu med en åtgärdsplan för våtmarker i kustnära områden. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i havet.

Biosfärskontoret arbetar med anläggning av våtmarker i landskapet. Kontakta Biosfärkontoret eller kommunen för mer information.

Våtmark som reningsverk

Hur kan en våtmark fungera som reningsverk?

Man kan säga att en våtmark fungerar som ett filter för växtnäringsämnen som fosfor och kväve. Hur effektiv reningen är beror på hur mycket näringsämnen som kommer till våtmarken, hur länge vattnet stannar och hur mycket växter som finns i våtmarken.

När vattnet i diket eller ån når våtmarken bromsas vattnet upp. Då kan växter och bakterier ta upp lösta ämnen direkt ur vattnet. Den viktigaste reningsprocessen står bakterier för. I våtmarken finns bakterier som omvandlar kväve från vattnet till kvävgas. Förenklat kan man säga att bakterierna andas in nitratkväve och andas ut kvävgas. Kvävgasen stiger sedan upp i luften.

Fosfor i vatten är ofta bundet till lerpartiklar. När vattnet stannar av i våtmarken sjunker partiklarna till botten och stannar där.

Växter tar upp mycket näring under sommaren. Genom att skörda våtmarksgräs under sommaren kan man ta bort näring från vattnet och göra våtmarken effektivare. Växterna är också viktiga för att bakterierna ska få tillgång till kol.

Våtmarker och biologisk mångfald

Våtmarker är bra för den biologiska mångfalden

Det finns många arter som gynnas av att det anläggs våtmarker. Det gäller till exempel musslor, snäckor, insekter med vattenlevande utvecklingsstadier, grodor, paddor och salamandrar. Det finns också många fågelarter som använder de anlagda våtmarkerna i odlingslandskapet. Dessutom får vi människor en rikare naturupplevelse och hjälp med att jämna ut vattenflöden.

Att anlägga en våtmark

Är du intresserad av att anlägga en våtmark på dina marker? Kontakta Biosfärkontoret för mer information.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?