Sjöar och vattendrag

Balsby

Det finns många sjöar och vattendrag i Kristianstads kommun. Flera av Skånes större sjöar ligger helt eller delvis inom kommunen. Här finns också många vattendrag, till exempel rinner Skånes största vattendrag Helge å genom kommunen. Vramsån och Mjöån är två exempel på åar med höga naturvärden.

Inom Kristianstads kommun finns det flera stora sjöar och värdefulla vattendrag. Ivösjön som är Skånes största sjö ligger i den nordöstliga delen av kommunen. Sjön har ett rikt djur- och växtliv. Det finns till exempel närmare 25 olika fiskarter, bland annat den sällsynta fisken nissöga.

I kontrast till sprickdalssjöarna i norr breder de mer grunda och näringsrika sjöarna Hammarsjön och Araslövssjön ut sig på Kristianstadsslätten. Hammarsjön har en mycket rik undervattensflora med arter som den ovanliga sjönajasen. Även strandängarna runt sjön har en stor mångfald av liv. Flera fågelarter är knutna till de hävdade översvämningsmarkerna, till exempel den sällsynta rödspoven.

I kommunen finns flera värdefulla vattendrag. Två av de allra finaste vattendragen är Mjöån och Vramsån. Båda är hemvist åt flera sällsynta insekter, fiskar, musslor och växter. Flera av biflöden till åarna rinner genom raviner på Linderödsåsens nordsluttning. Ravinerna präglas av ett fuktigt och skyddat klimat som ger förutsättningar för en rad ovanliga arter. Den mest välkända ravinen är Forsakarsravinen vid Degeberga.

Vattenvårdsförbund

Miljön i kommunens sjöar och åar undersöks i första hand genom:

  • Kommittén för samordnad kontroll av Helge å
  • Skräbeåns vattenvårdskommitté
  • Österlens vattenråd

Under hittar du länkar där du kan läsa mer om olika vattenråden och kommittéer.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?