Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende genom att anpassa bostaden.

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning som gör att bostaden behöver anpassas. Bidrag kan beviljas för en skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för att underlätta det dagliga livet och ge dig möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bidrag kan beviljas för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

 • Förflytta sig inom bostaden, t.ex. ta bort trösklar och bredda dörrar.
 • Sköta sin hygien, tex. ta bort badkar och iordningställa duschplats.
 • Komma in i och ut ur bostaden, tex. ramp, automatisk dörröppnare.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan lösas på enklare sätt, t.ex. med hjälpmedel. Bidraget regleras av lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan söka

Det är personen som har funktionsnedsättningen som ska söka om bostadsanpassningsbidrag. Om den sökanden inte kan göra ansökan själv kan fullmaktsinnehavare skriva under. Då ska kopia på fullmakt eller ställföreträdarskap bifogas till ansökan. Om personen som har funktionsnedsättningen är ett minderårigt barn, ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan, även om de inte bor tillsammans. Bilaga för båda föräldrarnas underskrift finns tillgodo via länken nedan.

Hur görs en ansökan

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska en ansökan fyllas i, eller göras via vår e-tjänst (länk finns längre upp på sidan under E-tjänster).

Till ansökan ska ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig bifogas, om att åtgärderna ansökan gäller är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.
Hjälp hur man fyller i ansökan finns via länken nedan.

Om bostaden innehas med hyres-eller bostadsrätt måste fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen lämna sitt medgivande till anpassningen. I en bostad med hyresrätt gäller detta alla åtgärder och i en bostadsrätt gäller det åtgärder i allmänna utrymmen. Medgivandet ska vara skriftligt. Vid behov kan handläggaren hjälpa till med att kontakta fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen via en fullmakt från den som söker.

Innan ett beslut kan fattas kan handläggaren göra ett hembesök eller be om komplettering. När beslutet är fattat skickas det via post till den som är sökande. Är den sökanden missnöjd med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten. I det skriftliga beslutet står det hur en överklagan görs. Läs mer om hur du överklagar ett beslut via länken nedan.

Begränsningar i bidraget

 • Vid byte av bostad kan inte bidrag beviljas till åtgärder som beror på att bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.
 • Bidrag kan inte beviljas för normalt bostadsunderhåll.
 • Bidrag kan inte beviljas för inköp eller anpassning av lösa inventarier.
 • Bidrag kan inte beviljas för anpassning av fritidshus.
 • Bbidrag kan inte beviljas för åtgärd i bostad som beviljats efter en särskild behovsprövning utifrån funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Reparationsbidrag

Reparationsbidrag kan i vissa fall beviljas till reparation av teknisk avancerad anordning som beviljats genom bostadsanpassningsbidrag t.ex. hiss, automatisk dörröppnare, spol-och tork toalett mm.

Bidrag till reparation kan inte beviljas om felet beror på följande

 • Åtgärder som tillverkaren eller säljaren är ansvarig för enligt avtal t.ex. garanti.
 • Vanvård.
 • Onormalt användande.
 • Vandalisering.
 • Att serviceanvisningarna inte har följts.
 • Byte av batteri i handsändare.
 • Att nödstoppen på hissen var intryckt.

Bidrag beviljas även för kostnader för service och besiktning av hiss. Ansökan för detta görs på samma sätt som vid reparation.

Om en beviljade anordning behöver repareras ska den som äger den kontakta en behörig reparatör. När reparationen är utförd och fakturan kommer till ägaren ska ägaren betala fakturan. Därefter fyller ägaren i ansökan om bidrag till reparation, service och besiktning.Till ansökan ska det bifogas en kopia på den betalda fakturan och ett underlag som visar att fakturan är betald.

Den som har ansökt får ett beslut och beviljat bidrag betalas ut till det kontot som anges i ansökan.

Återställningsbidrag

Ansökan om återställningsbidrag kan endast göras av fastighetsägare som hyr ut bostäder och bostadsrättsföreningar.

I bostäder med hyresrätt kan ansökan om återställning göras för tidigare beviljade åtgärder, i eller i anslutning till bostaden.

I en bostad i en bostadsrättsföreningar kan föreningen endast ansöka om återställning av tidigare beviljade åtgärder i föreningens allmänna utrymmen.

En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att utförd anpassning inte används längre och är till nackdel för andra boende.

För att ansöka om återställningsbidrag ska ansökan om återställningsbidrag fyllas i. Till ansökan ska det bifogas ett underlag/offert på kostnaderna för återställningen eller en kopia på en betald faktur för kostnaderna och ett underlag som visar att fakturan är betald.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?