Familjehem, kontaktfamilj

Mellan 150 och 200 barn och unga i kommunen bor i någon form av familjehem. Många är födda i Sverige, men även ensamkommande barn eller ungdomar kan behöva trygga vuxna för stöttning och vägledning.  Vi söker hela tiden nya familjer.

Familjehem

Som familjehem tar du och din familj emot ett barn eller syskon i er vardag. Barnet bor hos er och ni följer vad som händer i barnets liv och tar del av barnets vardag. Du ska vara både en förebild och någon som sätter gränser och engagerar dig i barnet. 

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett eller flera barn oftast en eller två helger i månaden ibland även vardagar. Barnen kan vara från cirka tre år och äldre. Gemensamt för alla barnen är att de behöver förebilder, någon som har extra tid för just dem, ger omsorg, trygghet och sätter gränser.

Jourhem

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som ofta behöver placeras akut. Under tiden barnet bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet i det långa loppet. I ett jourhem är det meningen att barnet ska stanna en kortare tid, tills det antingen kan åka hem till sin familj igen eller tills det placeras i till exempel familjehem. 

Bli kontaktfamilj, familjehem eller jourhem

Du som är intresserad av att bli kontaktfamilj, familjehem eller jourhem gör en intresseanmälan genom att ringa till oss eller använda dig av vår e-tjänst. Vi utreder om du och din familj är lämplig genom att göra hembesök och intervjuer. Vi hämtar också registeruppgifter från kronofogdemyndigheten, polisen, försäkringskassan, transportstyrelsen och socialregistret.

Vi matchar familjer med barnets behov. Det är därför viktigt för oss att få en bild av er och vilken typ av uppdrag som passar bäst.

På uppdrag från socialtjänsten

Arbete och välfärdsförvaltningen har ansvar för placerade barn och ger uppdrag till familjehem, kontaktfamiljer och jourhem. Vi besöker regelbundet familjerna för att tillsammans följa barnets utveckling. Våra familjehem, kontaktfamiljer och jourhem erbjuds stöd, utbildning och handledning för uppdraget.

En familjehemsplacering kan vara frivillig enligt socialtjänstlagen (SOL),  då har vårdnadshavaren gett sitt samtycke. Placeringen kan också vara mot föräldrarnas eller barnets egen vilja, med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Oavsett vilken lag som ligger till grund för placeringen är målet att barnet ska kunna återvända till sin familj. Det kan ibland dröja flera år och i vissa fall bor barnet kvar i familjehemmet hela uppväxten. 

Ett arvoderat uppdrag

Att vara kontaktfamilj, familjehem eller jourhem är att ha ett uppdrag från Arbete och välfärdsförvaltningen och likställs inte med en anställning. Beroende på vilket uppdrag så ser den ekonomiska ersättningen olika ut. Omkostnadsersättning utgår också, vilket ska täcka de kostnader du har i samband med uppdraget.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att man fortlöpande står till Kristianstads kommuns förfogande. Kontraktet gäller en eller flera platser och jourfamiljen är skyldig att ta emot de barn och ungdomar som behöver placeras. Du får arvode oavsett om du har barn boende hos dig eller inte. 

Stöd i föräldraskapet

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro. Kommunen erbjuder även olika föräldrastödsprogram.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?