Familjerätten hjälper dig som förälder med frågor om ditt barns vårdnad, boende och umgänge. Du som förälder kan få rådgivning och hjälp vid separation samt erbjudas möjlighet att komma på samarbetssamtal.

Informationssamtal för dig som vill väcka talan i domstol

Det är krav på föräldrar som vill väcka talan i domstol gällande vårdnad, boende och umgänge att de först ska ha genomgått informationssamtal. I informationssamtalen får föräldrarna relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal för er som vill ha hjälp att komma överens

Faderskap och föräldraskap

Ett fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

Föräldraskap bekräftas via en e-tjänst inom 14 dagar efter barnets födelse. Det gör du enkelt via denna tjänst.

Socialnämnden ska utreda och fastställa faderskapet och föräldraskapet

  • om den som föder barnet inte är gift
  • om faderskapet eller föräldraskapet ifrågasätts
  • om tidigare faderskap eller föräldraskap har hävts i domstol.

Om det efter utredningen med tillräcklig säkerhet går att bedöma vem som är pappa till barnet kan faderskapet fastställas. En bekräftelse av faderskapet ska vara skriftlig och godkännas av mamman och socialnämnden.

I samband med fastställelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Vårdnad om barnet

Den som har vårdnaden om ett barn är vårdnadshavare. Föräldrar som är vårdnadshavare är i allmänhet också barnets förmyndare. Ett barn kan stå under vårdnad av båda sina föräldrar (gemensam vårdnad) eller en av föräldrarna (ensam vårdnad). Vårdnadshavaren har det rättsliga ansvaret för barnet och ansvar för att barnets grundläggande behov blir tillgodosedda.

Barnets boende

Föräldrar som har gemensam vårdnad kan själva besluta hos vem av föräldrarna barnet ska bo utan inblandning av vare sig domstol eller socialnämnd. Vill föräldrarna att avtalet ska vara juridiskt giltigt och verkställbart ska det vara skriftligt och godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Har föräldrarna gemensam vårdnad kan barnet bo växelvis hos båda föräldrarna. Barnet kan däremot bara vara folkbokfört hos en av dem.

Barnets rätt till umgänge med förälder

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget är i första hand till för barnet och det är barnets intressen och behov som ska vara avgörande. En förälder har inte någon absolut rätt att få umgås med sitt barn. Barnets bästa ska i första hand beaktas vid utformningen av umgänget.

Barnets försörjning

Föräldrar har försörjningsansvar för sitt barn. Det gäller oavsett om de bor tillsammans med barnet eller inte. En förälder som inte har vårdnad om sitt barn har ändå försörjningsansvar. Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållet ska utöver kostnader för mat, boende och kläder även inkludera sådant som försäkringar, fritidsaktiviteter, barnomsorgsavgifter, mediciner, glasögon, mobiltelefon, resor mellan föräldrarna vid umgänge och mycket annat.

Samarbetssamtal

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är på väg att separera, som har separerat och som inte levt tillsammans. Syftet med samtalen är att stödja föräldrarna i att hitta hållbara lösningar som har sin utgångspunkt i barnets bästa i stället för att behöva gå till domstol, vilket är en påfrestande process for såväl barn som föräldrar.

Avtal

Ett avtal gällande vårdnad, boende och umgänge som skrivs hos familjerätten blir juridiskt bindande på samma sätt som en dom i tingsrätten om socialnämnden i kommunen beslutar att godkänna avtalet. Det är alltid barnets bästa som är avgörande och står i fokus.

Vad händer om vi inte är överens?

I en vårdnadstvist försöker tingsrätten hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Men om det inte är möjligt bestämmer domstolen vad som blir bäst för barnet.

Från och med 1 januari 2022 erbjuds föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge informationssamtal. I informationssamtalen får föräldrarna relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Från och med 1 mars 2022 införs krav på föräldrar som vill väcka talan i domstol gällande vårdnad, boende och umgänge att de först ska ha genomgått informationssamtal.

Adoption

Familjerätten har ansvar för att förbereda och utreda de som vill adoptera barn, internationellt eller nationellt.

Familjerätten handlägger även så kallade ”Närstående adoption”, till exempel om en ny partner vill adoptera sin partners barn.

Familjerätten har ansvar för att förbereda och utreda de som vill adoptera. Kommunen har också ett ansvar för att ge stöd efter adoptionen.

Stöd i föräldraskapet

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro. Kommunen erbjuder även olika föräldrastödsprogram.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?