Barnahus Nordöstra Skåne

Barnahuset ligger i centrala Kristianstad. Lokalerna är anpassade för barn. Här finns medicinskt undersökningsrum, intervjurum, medhörningsrum och samtalsrum. Syftet med Barnahus är att låta barn vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

På Barnahus i Nordöstra Skåne samverkar olika myndigheter för att på bästa sätt kunna hjälpa barn som misstänks vara utsatta för våld, sexualbrott eller barnfridsbrott.

Om Barnahus

När någon misstänker att ett barn utsätts för våld, sexualbrott eller barnfridsbrott ska detta anmälas till polis eller socialtjänst. Därefter tar socialsekreteraren eller polisen kontakt med samordnarna på Barnahus för att initiera ett samråd. På ett samråd samlas de olika professionerna på Barnahus och planerar tillsammans vad som ska göras i varje enskilt ärende. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger en samlad kunskap och kompetens.

På Barnahus samarbetar:

  • Polismyndigheten i Blekinge och nordöstra Skåne
  • Åklagarkammaren i Kristianstad
  • Verksamhetsområde Barn och ungdom, Centralsjukhuset Kristianstad
  • Barn- och ungdomspsykiatrin i Hässleholm och Kristianstad
  • Socialtjänsten i Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge och Osby kommun

När det kommer till myndigheters kännedom att ett barn kan vara utsatt för övergrepp startas ofta parallella utredningar. Socialtjänsten ska utreda barnets behov av skydd och stöd Polis utreder om det begåtts ett brott mot barnet och det kallas förundersökning. För att underlätta och effektivisera handläggningen, men också stärka barnets skydd, har man ett samråd. Där planeras bland annat hur det fortsatta arbetet ska gå till på bästa sätt för barnet. Ibland bestämmer åklagaren att en polis, ska försöka ta reda på vad barnet varit med om, genom tex barnförhör.

Socialtjänstens uppdrag är att bedöma om barnet eller familjen behöver någon hjälp, när det framkommer att ett barn är utsatt för våld, sexualbrott eller ha bevittnat brott (barnfridsbrott). Det vanligaste är att barnet och familjen får hjälp tillsammans. Ibland innehåller kanske berättelsen så pass allvarliga händelser, att barnet behöver skyddas. För att kunna erbjuda rätt hjälp är det viktigt att socialtjänsten får veta vad barnet varit med om. Därför finns också alltid en socialsekreterare med i ett rum bredvid (medhörningsrum) och följer förhöret via en tv-skärm.

I medhörningsrummet sitter också barnets särskilda företrädare. En särskild företrädare är en advokat eller jurist som har i uppdrag att säkerställa barnets rättigheter och får överta vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet när det gäller det rättsliga förfarandet.

Det är den särskilda företrädaren som har hämtat barnet på förskola/skola om inte föräldern anses lämplig att företräda barnet själv. Tillsammans med barnet kommer också en person som barnet är känner till och kan kännas sig trygg med, oftast en personal från förskola/skola. En så kallad trygghetsperson.

Vi som finns på Barnahus har stor erfarenhet av att lyssna på och prata med barn och ungdomar om svåra saker. Vi förstår att situationen i sig ofta gör att barnet kan känna olika känslor. Vi är vana vid att ta hand om oroliga barn och vi gör vårt bästa för att det ska kännas så tryggt som möjligt.

För trygghetspersoner

Utifrån ett barnperspektiv är det viktigt att barnet kan få sällskap av en trygg person och det är därför du är ombedd att följa med till Barnahus, eftersom du känner barnet väl.

Varför ska du till Barnahus?

Till Barnahus kommer barn och ungdomar som misstänks ha blivit utsatta för misshandel, sexuella övergrepp eller barnfridsbrott. För att utreda vad som hänt och se till att barnet får rätt sorts hjälp samlas olika myndigheter på Barnahus. Det barn som du är ombedd att följa med ska hit för att höras av polis. Polisen som håller förhöret har en särskild utbildning i att prata med barn och är civilklädd, det vill säga har vanliga kläder på sig.

Att komma till Barnahus kan för många barn kännas otryggt och därför behöver barnet sällskap av en person, som kan förmedla lugn och trygghet. Det är detta som är din roll som trygghetsperson. Ofta är det någon från förskola/skola som följer med.

För att ett barn ska kunna hämtas till förhör, utan vårdnadshavares godkännande eller kännedom, måste tingsrätten fatta beslut om att en så kallad särskild företrädare ska träda in i vårdnadshavares ställe för att se till barnets bästa. Detta sker i de fall där förälder är misstänkt för att ha utsatt barnet, eftersom man då vill ha möjlighet att prata med barnet utan påverkan från föräldern. Den särskilda företrädaren hämtar barnet och dig, som trygghetsperson, till Barnahus. Vilket innebär att det inte är du som ska skjutsa barnet till Barnahus.

Inför besöket på Barnahus

Så nära inpå förhörstiden, som det är lämpligt, kan du berätta för barnet att ni ska åka till något som heter Barnahus, och att barn där får prata om hur man har det. Tänk på att det kan oroa barnet om det får veta det för långt innan. Får du frågor av barnet, tänk på att inte ljuga eller vilseleda, genom att tex säga att ni ska på utflykt. Det är den särskilda företrädarens uppdrag att berätta för barnet om förhöret och vad som ska hända.

Det är viktigt att du inte pratar med barnet om vad ni ska göra, eller varför.
Tänk också på att inte informera någon av barnets vårdnadshavare eller närstående.

På Barnahus

När ni kommer till Barnahus tas ni emot av den civilklädd barnförhörsledare ifrån polisen, som kommer att prata med barnet. Både barnet och ni som följer med erbjuds fika. Ni får vänta tillsammans en stund och sedan kommer polisen för att presentera sig och för att berätta om vad som kommer att ske. När polisen presenterar sig för barnet är det bra om du som trygghetsperson intar en tillbakadragen roll, då det är viktigt att barnet och polisen får möjlighet att skapa en relation. När ni väntar på förhöret kan det vara bra att tänka på att undvika att inleda aktiviteter som tar lång tid. Förhöret försvåras om barnet gärna vill stanna i väntrummet för att fortsätta spela/leka. Barnet och polisen går sedan till förhörsrummet och under tiden som barnet pratar med polisen sitter du kvar i väntrummet. I medhörningsrummet intill finns representant ifrån socialtjänst, åklagare och samordnare för att följa förhöret.

När du och barnet vistas på Barnahus ska som regel varken du eller barnet ha kontakt med barnets föräldrar.

Ibland ska barnet läkarundersökas i samband med förhöret. Detta sker på Barnahus eller på Barnkliniken CSK (Centralsjukhuset i Kristianstad). Vilka som närvarar vid undersökningen avgörs utifrån barnets bästa och den situation som råder. Det kan bli så att du får följa med in som en trygghetsperson, även här är det den särskilda företrädaren som har det juridiska ansvaret.

Efter besöket på Barnahus

Efter förhöret fattar åklagaren beslut gällande de uppgifter som barnet lämnat. Socialtjänsten bedömer barnets behov av skydd och insatser. Oftast kan barnet återvända till förskola/skola efter förhöret. Ibland kan det dock vara så att socialtjänsten gör bedömningen att barnet inte bör återvända, i de fallen blir du informerad av socialsekreteraren.

Efter att polisen pratat med barnet ringer de upp barnets vårdnadshavare för att informera om att de träffat deras barn. Samma eftermiddag träffar socialtjänsten barnet och dess vårdnadshavare för att diskutera den oro som finns, samt för att göra en bedömning av hur barnet kommer att tas emot av vårdnadshavarna. Ibland sker mötet i familjens bostad, ibland hos socialtjänsten.

Du är alltid välkommen att kontakta Barnahus på telefonnummer 044-13 40 08 med frågor eller funderingar.

För barn och ungdomar

Alla barn har rätt att växa upp där de kan känna sig trygga, utan att vara oroliga för att någon ska slå dem eller göra något sexuellt mot dem. Det gäller alla barn – oavsett vem du är eller vad du har gjort. Alla barn har rätt att slippa våld.

Varför ska du till Barnahus?

Till Barnahus kommer du som barn och ungdom under 18 år, som misstänks ha blivit utsatt för misshandel, sexuella övergrepp eller barnfridsbrott. För att utreda vad som hänt och se till att du får rätt sorts hjälp har olika myndigheter samlats på Barnahus. Vi finns för att det ska bli så bra som möjligt när barn behöver prata med polis och socialsekreterare och för att de ska få den hjälp de behöver.

Alla barn har rätt att slippa våld. Det betyder till exempel att ingen vuxen får

  • slå, sparka, nypa eller dra dig i håret
  • skrämma, hota eller kränka dig
  • göra något sexuellt mot dig
  • utsätta dig för att bevittna våld.

Inför besöket på Barnahus

Inför ditt besök på Barnahus har bland annat polisen och socialtjänsten träffats för att planera för att du ska komma. Man har kommit överens med någon som känner dig, för att den ska följa med dig till Barnahus. Det kallas trygghetsperson. Det kan vara en lärare, skolsköterskan eller någon annan som du känner. Det finns ytterligare en person med när ni åker till Barnahus, detta är din särskilda företrädare. Den personens jobb är att se till att du har det bra.

På Barnahus

När du kommer till Barnahus möts du av den polis som kommer att prata med dig. Detta samtal kallas förhör. Här får du berätta om vad som hänt dig och om hur du har det. Polisen som håller förhöret har en särskild utbildning i att prata med barn och är civilklädd, dvs har vanliga kläder på sig.

I ett intilliggande rum sitter socialsekreterare och följer förhöret via en tv-skärm. Socialsekreteraren kommer sedan att träffa dig och din familj, det är socialtjänstens ansvar att det blir tryggt för dig och att du och din familj får stöd.

De flesta som kommer till Barnahus är oroliga för vad som kommer hända, efter att de berättat. Misshandel och sexuella övergrepp är olagligt och du kan ha blivit utsatt för ett brott. En del barn har lätt för att berätta. Det är viktigt att försöka berätta, även om det känns jobbigt och även om man kan ha lovat eller blivit hotad att hålla tyst. Andra tycker det är svårt och känner rädsla, skam eller skuld för det som hänt. För många är det som hänt en hemlighet, som de inte vill eller vågar prata om. Vi som jobbar här är vana vid att prata med barn som är i samma situation som du. Vårt jobb är att hjälpa dig och den som gjort dig illa kan få hjälp att sluta göra så.

I förhörsrummet finns det kameror som filmar samtalet mellan dig och polisen.

Så här funkar det för ett barn som kommer till oss

Barn som misstänks ha varit utsatta för ett brott får ofta en advokat som ska hjälpa till och se till att det blir bra för barnet. Det kallas att man får en ”särskild företrädare” eller ett ”målsägandebiträde”. 

Barn bestämmer själva vad de vill berätta i ett förhör. Man kan aldrig tvinga någon att berätta och inte heller tvinga någon att bli undersökt av läkare. 

Barn har alltid rätt att få veta vad som kommer hända. Ibland kanske inte vuxna som vill hjälpa har all information, men då kan de säga det och berätta varför.

Viktiga länkar

Stöd i föräldraskapet

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro. Kommunen erbjuder även olika föräldrastödsprogram.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?