Här kan du som är god man eller förvaltare läsa hur du ska göra när du ska bevaka huvudmannens rätt vid försäljning eller köp av fast egendom eller bostadsrätt.

Bevaka huvudmannens rätt vid överlåtelse av fastighet

  • Behöver din huvudman sälja sin fastighet eller bostadsrättslägenhet anlitar du som god man eller förvaltare i regel en mäklare. Du ger mäklaren i uppdrag att bjuda ut fastigheten/lägenheten på öppna marknaden. Du samråder dock först med huvudmannen och huvudmannens nära anhöriga. Nära anhöriga har inte vetorätt, men det är viktigt att veta vad nära anhöriga anser om försäljningen.
  • Om din huvudman förstår vad saken gäller och inte vill sälja fastigheten/bostadsrättslägenheten kan du i egenskap av god man inte i strid mot huvudmannens vilja sälja fastigheten/bostadsrättslägenheten.
  • När det gäller städning och avveckling av huvudmannens tidigare boende, så är du "spindeln i nätet". Det är du som bevakar huvudmannens rätt, men det är inte du som flyttstädar och bär möbler. Ibland finns det nära anhöriga som hjälper till med flyttningen och städningen på ett rättssäkert sätt, i samråd med dig och med huvudmannen. Ibland går det dock inte att få hjälp av nära anhöriga. Kanske gör du bedömningen att de anhöriga inte kan eller vill medverka eller att de inte ser till den enskildes bästa. Du är behörig att ingå avtal med flyttfirma och städfirma. Tänk på att någon jävsituation inte får uppkomma. Om huvudmannen måste flytta för att uppnå skälig levnadsnivå, men saknar medel för att bekosta flytt och städning ansöker du i god tid om ekonomiskt bistånd för kostnader för flytt och städning hos Kristiantads kommuns arbete- och välfärdsförvaltning. Läs mer via länken nedan.
  • Du ser till att huvudmannen får det hen behöver i sitt nya boende. Samråd först och främst med huvudmannen, men även med nära anhöriga. Det är viktigt att nära anhöriga inte mot huvudmannens vilja och i strid mot vad som är bäst för huvudmannen olovligen får tillägna sig saker. I undantagsfall kan det innebära att du får ordna med byte av lås på en fastighet som nära anhöriga har nyckel till.
  • Om huvudmannen vill ge bort möbler eller andra saker till nära anhöriga får hen göra detta. Du som god man eller förvaltare kan dock inte skänka bort huvudmannens egendom. Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller men det framstår som rimligt att vissa saker förvaras hos nära anhöriga bör du upprätta ett förvaringsavtal. Förvaringsavtalet bör vara underskrivet av dig och den nära anhöriga som förvarar sakerna. Av förvaringsavtalet bör framgå vilka saker avtalet avser och att sakerna fortfarande ägs av huvudmannen. Ibland framstår det som lämpligast att magasinera saker, eller att kontakta någon utomstående firma som köper saker som har ett värde. Det finns även föreningar och hjälporganisationer som hämtar saker som inte har något direkt värde. Saker som helt saknar värde och som ingen kan ha nytta av får på ditt direktiv transporteras till återvinningscentral. Som skräp räknas inte fotoalbum och gamla brev, sådant bör förvaras av huvudmannen eller nära anhörig. Värdefulla smycken bör, om inte huvudmannen kan ha glädje av dem, förvaras i ett bankfack som tillhör huvudmannen.
  • Du bevakar att mäklaren bjuder ut fastigheten eller bostadsrättslägenheten på öppna marknaden och försäkrar dig om att villkoren som köpeskillingens storlek är godtagbara innan du skriver under överlåtelseavtalet för din huvudmans räkning. Du begär alltså av mäklaren att få se bevis på att fastigheten/bostadsrätten har varit ute på öppna marknaden och att budgivning har skett. Behövs det anlitar du oberoende värderingsman. Samråd dock med din huvudman i denna del. Ibland kan huvudmannen, om hen förstår, skriva under själv.
  • I överlåtelseavtalet ska det finnas en klausul om att avtalet endast gäller under villkor att överförmyndaren samtycker till överlåtelsen. Du begär att mäklaren skickar vidimerad kopia av underskrivet överlåtelseavtal till överförmyndaren och kopia av fastighetsinformation, budgivningslista och liknande. Finns värderingsintyg från oberoende värderingsman skickar du detta till överförmyndaren. Överförmyndaren meddelar därefter beslut om samtycke respektive inte samtycke. Beslutet skickas till dig som god man/förvaltare och till mäklaren. Du är i egenskap av god man/förvaltare behörig att överklaga beslutet.
  • Överförmyndaren uppmanar dig att inom viss tid komma in med bevis på att köpeskillingen kommit huvudmannen till godo genom insättning på överförmyndarspärrat sparkonto, skuldreglering eller liknande.
  • Vid köp av fastighet/bostadsrättslägenhet måste du samråda med huvudmannen och med nära anhöriga. Du måste bevaka huvudmannens rätt vid förvärvet, och låta undersöka fastigheten/bostadsrätten innan överlåtelseavtalet undertecknas. Du anlitar i regel en utomstående besiktningsman, så att du inte köper en bostad med allvarliga brister till huvudmannen. Överlåtelseavtalet ska ha en klausul om att avtalet endast gäller under villkor att överförmyndaren samtycker till förvärvet. Du begär att mäklaren skickar en vidimerad kopia av underskrivet överlåtelseavtal till överförmyndaren jämte kopia av fastighetsinformation, budgivningslista och liknande. Till överförmyndaren skickar du protokoll från besiktningsman och, vid behov, värderingsintyg från oberoende värderingsman. Överförmyndaren meddelar därefter beslut om samtycke respektive inte samtycke. Beslutet skickas till dig som god man/förvaltare och till mäklaren. Du är i egenskap av god man/förvaltare behörig att överklaga beslutet. Samråd dock med din huvudman i denna del. Ibland kan huvudmannen, om hen förstår, skriva under själv.
  • Ditt uppdrag som god man eller förvaltare är personligt och du får inte ge någon annan fullmakt att företräda din huvudman vid försäljningen/förvärvet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?