En god man eller förvaltare hjälper dig i ditt dagliga liv. En god man stöttar dig, men du bestämmer över dina personliga angelägenheter och tillgångar. En förvaltare har däremot fått rättigheter att hantera hela eller delar av din ekonomi och egendom.

Du som är myndig och på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp att ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen och inte kan få hjälp på något annat sätt, kan ansöka om att få en god man.

Uppdraget innebär olika saker beroende på vilken hjälp du behöver. Det kan vara att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och fickpengar eller att du får tillgång till de vårdinsatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver. God man eller förvaltare är spindeln i nätet.

Ibland kan ditt behov av hjälp tillgodoses på ett annat sätt exempelvis genom fullmakt till någon anhörig.

Ansökan

Ansökan skickas till tingsrätten.

För boende i Kristianstad och Östra Göinge skickas ansökan till Kristianstad tingsrätt, Box 536, 291 25 Kristianstad.

För boende i Osby kommun skickas ansökan till Hässleholms tingsrätt, Box 135, 281 22 Hässleholm.

För boende i Hörby kommun skickas ansökan till Lunds tingsrätt, Box 75, 221 00 Lund.

Frågor och svar

Vad gör en god man eller förvaltare?

Uppdraget brukar delas upp i tre delar:

 • bevaka rätt
 • förvalta egendom
 • sörja för person.

Oftast finns alla tre delarna med i den gode mannens eller förvaltarens uppdrag, men det måste inte vara så.

Vad betyder bevaka rätt?

Den gode mannen eller förvaltaren ska ta till vara dina rättigheter gentemot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Personen ska till exempel se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver. Det kan också handla om att bevaka din rätt i samband med att din bostad måste säljas.

Vad betyder förvalta egendom?

Det kan betyda att den gode mannen eller förvaltaren ser till att dina räkningar blir betalda och att du löpande får fickpengar.

Vad betyder sörja för person?

Det betyder att den gode mannen eller förvaltaren företräder dig och bevakar dina intressen i mer personliga frågor, till exempel genom att delta i vårdplaneringar. Personen försöker då se till att du får ett så bra liv som möjligt.

Vad gör inte en god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare gör inte allting åt dig. Det är den gode mannens eller förvaltares uppgift att se till att saker blir utförda, inte att göra det själv.

En god man eller förvaltare har till exempel inte som uppdrag att städa eller att handla mat. Man utför inga praktiska åtgärder.

Får jag bestämma över mina pengar trots att jag har god man?

Om du får en god man har du fortfarande rätt att ingå olika avtal och att du kan bestämma hur dina pengar ska användas, utan att hindras av en god man. Detta kallas för att du behåller din rättshandlingsförmåga.
Men du behöver samarbeta med den gode mannen och inte göra saker med det du äger utan att berätta för den gode mannen.

Om du i stället får en förvaltare kan du inte längre ingå olika avtal och du får inte heller bestämma över dina pengar. Det kallas för att du förlorar din rättshandlingsförmåga.

Hur ansöker jag om god man?

Du ansöker om god man hos tingsrätten. Det är viktigt att ansökan är fullständig för att tingsrätten ska kunna behandla den.

En ansökan om god man kan lämnas in av:

 • den enskilde själv (om hon eller han har fyllt 16 år, endast tillfälliga godmanskap kan komma ifråga om underåriga)
 • make, maka
 • sambo
 • närmaste anhöriga (föräldrar, syskon, barn eller andra bröstarvingar)
 • förmyndare
 • överförmyndaren.

Hur ska ansökan se ut?

Ansökan ska innehålla följande:

 • Namn och personuppgifter för den som behöver god man.
 • Kontaktuppgifter till nära anhöriga.
 • Eget förslag på vem som kan vara god man
 • En beskrivning varför personen behöver god man, vilka fysiska och psykiska funktionshinder eller andra svårigheter som motiverar godmanskap och varför behovet av hjälp har uppstått just nu
 • En beskrivning av den enskildes ekonomiska och sociala situation. Ett godmanskap kan bestå av tre delar som kallas "bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Förklara så detaljerat som möjligt vad den gode mannen förväntas utföra för åtgärder eller handlingar.

Tingsrätten måste ha följande handlingar:

 • Personbevis
 • Läkarintyg om sådant finns
 • Social utredning eller skriftlig utlåtande från exempelvis kurator, biståndshandläggare, som styrker behovet av god man ( om behovet inte framgår av ansökan)
 • Närmast anhörigas samtycken, om den enskilde inte själv kan ansöka.

Ansökan hittar du under e-tjänster.

Vart skickar jag ansökan?

Du skickar din ansökan till tingsrätten.

Kristianstads tingsrätt
Box 536
291 25 Kristianstad

Hur går prövningen till?

Om du ansöker om god man

Tingsrätten avgör vanligtvis ärenden om godmanskap genom skriftlig handläggning. Det innebär att du inte behöver åka till tingsrätten.

Om du ansöker om förvaltarskap

Ärenden om förvaltarskap avgörs i regel efter en muntlig förhandling. Då utser tingsrätten ett juridiskt biträde som hjälper dig att framföra dina synpunkter. Tingsrätten tar in yttranden från dig, nära anhörig, överförmyndaren och ibland även från andra berörda.

Kostar det något?

Det kostar ingenting att begära att få en god man eller förvaltare. Det är också avgiftsfritt att begära att ett godmanskap eller förvaltarskap ska avslutas.

När du har fått en god man eller förvaltare har den personen rätt att få skäligt arvode och ersättning för kostnader. Hur stor ersättningen blir bestäms av överförmyndaren en gång om året. Föräldrabalkens regler styr om det är du eller kommunen som ska betala.

När har jag inte rätt till en god man?

Om du kan få hjälp på annat sätt utses inte någon god man eller förvaltare. Det finns olika stöd till exempel:

 • fullmakt
 • stöttning från nära anhörig
 • förmedlingskonto eller annan hjälp enligt socialtjänstlagen.

Alternativ till god man och förvaltare Länk till annan webbplats.

Jag behöver inte min gode man eller förvaltare längre?

Om du inte längre behöver din gode man eller förvaltare så skriver du ett brev till tingsrätten och berättar det.

Om du har en förvaltare och tycker att du inte längre behöver personen kan du kanske istället få en god man.

Kan jag byta min gode man?

Om du som har god man, är närmast anhörig till någon som har god man eller själv är god man och upplever att samarbetet inte fungerar som det ska kan du ansöka om byte av god man.

Överförmyndaren tar upp och prövar varje bytesförfrågan. Bedömningen grundas på vad som är bäst för dig som har en god man.

Som närmast anhörig räknas:

 • make/maka
 • sambo
 • barn
 • föräldrar
 • syskon.

När vi har fått veta att du vill byta god man kontaktar vi den gode mannen för att få veta om hon eller han vill bli utbytt från sitt uppdrag. Om den gode mannen vill bli utbytt gör överförmyndaren ett byte så snart som vi funnit en ny god man.

Vad händer om min gode man inte vill sluta?

Ibland vill den gode mannen fortsätta sitt uppdrag fast du som har god man vill byta. När det händer gör överförmyndaren en bedömning om den gode mannen ska bytas ut mot sin vilja.

För att den gode mannen ska bli utbytt mot sin vilja måste hon eller han vara olämplig för uppdraget. En sådan situation kan uppstå om hon eller han inte har skött sitt uppdrag utifrån vad som är bäst för dig och vad som ingår i den gode mannens uppdrag.

Den gode mannen kan anses olämplig om hon eller han till exempel:

 • inte skött din ekonomi eller dina myndighetskontakter på ett bra sätt
 • betett sig olämpligt mot dig
 • begått brott
 • fått skulder
 • av annat skäl förlorat överförmyndarens förtroende att fortsätta som god man.

Bedömningen görs alltid utifrån vad som är bäst för den som har en god man.

Hur klagar jag på en god man?

Du som inte själv har god man och som inte heller är närmast anhörig kan lämna skriftligt klagomål mot en god man till oss på överförmyndaren. Du kan göra det i tjänsten eller som privatperson. Kom ihåg att beskriva varför du vill att vi ska byta god man.

När vi får in ett klagomål mot en god man utreder vi den gode mannens lämplighet. Vi kontaktar den gode mannen och den som har god man, ibland kontaktas också anhöriga, socialtjänst och andra myndigheter. Eftersom det råder sekretess hos överförmyndaren kan du inte få någon återkoppling om vårt beslut. Sekretessen gäller både för information om den som har god man och för den som är god man. Sekretessen ska skydda känsliga personuppgifter.

Kan jag själv föreslå en god man?

Den som har en god man, är närmast anhörig till den som har god man och även andra personer kan lämna förslag på vem som ska bli god man. Överförmyndaren behöver då personuppgifter och kontaktuppgifter till den föreslagne gode mannen för att kunna kontakta henne eller honom och för att kunna bedöma om personen är lämplig att bli god man.

För att utreda om en person är lämplig som god man, gör vi bland annat följande:

 • kontroll i polisens belastningsregister
 • kontroll i Kronofogdens register
 • kontroll i socialregister.

Om det inte finns förslag på en ny god man söker överförmyndaren efter en lämplig god man bland de gode män som vi redan har bedömt lämpliga för att ta uppdrag hos oss. Du som har en god man får tillfälle att träffa den nya personen innan hon eller han utses till ny god man för dig.

Dokument

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?