Här kan du som är god man eller förvaltare läsa hur du ska göra när du ska bevaka huvudmannens rätt i ett dödsbo.

Bevaka huvudmannens rätt i ett dödsbo

 • Om din huvudman blir dödsbodelägare ska du genast kontakta överförmyndaren. Överförmyndaren uppmanar dig då att komma in med en registrerad bouppteckning inom viss tid. Som regel behöver du inte skicka den till överförmyndaren, som istället får den från Skatteverket. Du som god man/förvaltare måste dock se till att huvudmannen uppfyller sina skyldigheter som dödsbodelägare så att en bouppteckning kan lämnas in för registrering hos Skatteverket.
 • I normalfallet är din huvudman inte ensam dödsbodelägare. Det brukar innebära att någon annan dödsbodelägare är bouppgivare (den som anger vilka tillgångar och skulder den avlidne hade på dödsdagen) och ger en begravningsbyrå, bank eller liknande i uppdrag att upprätta en bouppteckning. Bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet om inte Skatteverket har förlängt tiden.
 • Om din huvudman är ensam dödsbodelägare eller andra dödsbodelägare är passiva är det du som god man eller förvaltare som måste hjälpa huvudmannen att uppfylla sina skyldigheter som dödsbodelägare. Du ger en bank, begravningsbyrå eller liknande i uppdrag att upprätta en bouppteckning. Samråd med huvudmannen i denna del. Bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet om inte Skatteverket har förlängt tiden.
 • Om den avlidnes tillgångar bara räcker till begravningskostnaderna (eller inte ens det) och det inte finns någon fast egendom i dödsboet ska ingen bouppteckning upprättas. Istället ska en dödsboanmälan göras av Kristianstads kommuns arbete och välfärdsförvaltning. Läs mer om hur du gör en dödsboanmälan via länken nedan.
 • Din huvudman ska kallas till bouppteckningsförrättningen. Du samråder med din huvudman om du och huvudmannen ska närvara eller inte. Du skriver för din huvudmans räkning under bevis på att huvudmannen mottagit kallelse till bouppteckningsförrättningen. Samråd med din huvudman i denna del. Ibland kan huvudmannen, om han eller hon förstår, skriva under själv.
 • Ditt uppdrag som god man eller förvaltare är personligt och du får inte ge någon annan fullmakt att företräda din huvudman i dödsboet. Du förklarar för den som håller i bouppteckningen att du vill ha en kopia av upprättad bouppteckning, så att du kan gå igenom denna med din huvudman. Får du kännedom om ytterligare tillgångar eller skulder så berättar du det för den som upprättar bouppteckningen.
 • Är din huvudman ensam dödsbodelägare behövs ingen arvskifteshandling som anger hur egendomen ska fördelas. Överförmyndaren uppmanar dig då att inom viss tid komma in med bevis på att tillgångarna överförts till huvudmannen. Du ska begära underlag från bank, begravningsbyrå eller liknande om utgifter som dödsboet har haft. Det kan till exempel vara kontoutdrag från dödsboets konto eller verifikationer. Detta för att du kan se anledningen till att dödsboets behållning har minskat från dödsdagen (jämför behållningen i registrerad bouppteckning) till dess att arvet betalas ut till din huvudman. Du kontrollerar alltså att allt går rätt till.
 • Om det finns flera dödsbodelägare ska en arvskifteshandling upprättas, som anger hur egendomen ska fördelas. När överförmyndaren fått in en registrerad bouppteckning uppmanar överförmyndaren dig att inom en viss tid komma in med en arvskifteshandling. Du förklarar för bank, begravningsbyrå eller liknande att egendomen inte bör fördelas mellan dödsbodelägarna förrän du skriftligen har samtyckt till egendomens fördelning och överförmyndaren därefter har meddelat beslut om samtycke. Samråd dock med din huvudman i denna del. Ibland kan huvudmannen, om han eller hon förstår, skriva under själv.
 • För att bedöma om du ska skriva under skifteshandlingen för huvudmannens räkning ska du begära underlag från bank, begravningsbyrå eller liknande på utgifter som dödsboet har haft, som kontoutdrag från dödsboets konto, eller verifikationer. Detta för att du kan se anledningen till att dödsboets behållning har minskat från dödsdagen (jämför behållningen i registrerad bouppteckning) till dess att arvet ska skiftas ut. Du kontrollerar alltså att allt går rätt till.
 • Be den som håller i dödsboet att skicka vidimerad kopia av underskriven arvskifteshandling + underlag som visar dödsboets utgifter till överförmyndaren. Beslut om samtycke respektive inte samtycke skickas till dig och till den som håller i dödsboet. Överförmyndarens beslut kan överklagas av dig som god man eller förvaltare (dock inte av andra dödsbodelägare). Överförmyndaren kommer efter beslut om samtycke att uppmana dig att inom viss tid komma in med bevis på att tillgångarna överförts till huvudmannen.
 • För att bedöma om du ska samtycka till egendomens fördelning kan du behöva kopia av tidigare avliden makes/makas bouppteckning. Det får du på begäran av den som upprättar bouppteckningen. Om behållningen mellan den först avlidnes död och den sist avlidnes död har minskat väsentligt kan det innebära att du inte kan samtycka till egendomens fördelning utan att ha fått förklarat för dig anledningen till minskningen. Ibland beror minskningen på att den sist avlidne delat ut gåvor till t.ex. ett av sina barn på ett sådant sätt att det är att anses som ett förskott på arv. Det kan innebära att du begär att gåvans värde ska öka behållningen i dödsboet och att din huvudman ska ha mer vid lottläggningen. Be den som håller i dödsboet att skicka kopia av tidigare avliden makes/makas bouppteckning till överförmyndaren, om denna inte redan finns med som bilaga till registrerad bouppteckning.
 • Om din huvudman är efterlevande make/maka har han eller hon alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidne, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till ett så stort värde att den tillsammans med egendom som han eller hon erhöll vid bodelningen motsvarar fyra basbelopp. Prisbasbeloppet är 52 500 kronor (2023). Det betyder att din huvudman alltid har rätt att få behålla (4 x 52 500) 210 000 kr om bodelning/skifte sker under år 2023. Detta även om den först avlidne har barn som inte är huvudmannens barn.
 • Vid bodelning med anledning av en makes död ska, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods. Det innebär att om din huvudman är den som har störst tillgångar vid huvudmannens makes/makas död, så kan det vara till fördel för huvudmannen att du förklarar att vardera sidan ska behålla sitt giftorättsgods. Detta kan ha betydelse exempelvis om huvudmannens avlidne make/maka har bröstarvingar som inte är huvudmannens, och där bröstarvingarnas rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv.
 • Du får aldrig avstå från arv eller testamente för din huvudmans räkning eller skänka bort huvudmannens egendom.
 • Om det finns fast egendom eller bostadsrätt i dödsboet och dödsboet ska sälja fastigheten eller bostadsrätten är du behörig att skriva under ett överlåtelseavtal för din huvudmans räkning. Samråd dock med din huvudman i denna del. Ibland kan huvudmannen, om han eller hon förstår, skriva under själv.
 • Av överlåtelseavtalet ska framgå att avtalet endast gäller under villkor att överförmyndaren har samtyckt till försäljningen. Du skriver under avtalet för din huvudmans räkning först efter att du har fått bevis på att fastigheten/bostadsrätten varit ute på öppna marknaden och att högsta pris antagits (be att få se budlista m.m. hos mäklaren) eller efter att ha tagit del av ett värderingsintyg från oberoende värderingsman (alltså inte från mäklaren som är inkopplad på försäljningen). Du begär att mäklaren skickar vidimerad kopia av underskrivet överlåtelseavtalet jämte fastighetsinformation och bevis på budgivning till överförmyndaren. Finns värderingsintyg skickar du detta till överförmyndaren. Överförmyndaren meddelar därefter beslut om samtycke respektive inte samtycke. Beslutet skickas till dig som god man/förvaltare och till mäklaren. Beslutet kan överklagas av dig som god man/förvaltare.
 • Finns det testamente som är till nackdel för din huvudman och din huvudman är bröstarvinge ska du se till så att han eller hon får sin laglott. Begär jämkning av testamentet inom sex månader från att testamentet delgetts huvudmannen. Laglotten är hälften av arvslotten.
 • Du ska skriva på bevis för huvudmannens räkning att du mottagit kopia av testamente (om sådant finns). Samråd dock med din huvudman i denna del. Ibland kan huvudmannen, om han eller hon förstår, skriva under själv. Då börjar en så kallad klanderfrist på sex månader att löpa. Det innebär att testamentet blir giltigt sex månader efter att samtliga dödsbodelägare delgetts testamentet om ingen har klandrat det. Du samtycker aldrig till ett testamente men tycker du att det inte finns skäl för att klandra detsamma låter du tidsfristen löpa ut.
 • Om det råder meningsskiljaktigheter mellan dödsbodelägare, exempelvis om hur dödsboets tillgångar ska förvaltas utser tingsrätten efter ansökan av dödsbodelägare en boutredningsman. Kostnaden för boutredningsman betalas i första hand av dödsboet (om tillgångarna räcker) och i andra hand av den dödsbodelägare som gjort ansökan.
 • Är din huvudman i behov av juridiskt biträde för att bevaka sin rätt i ett dödsbo är du behörig att anlita jurist. Samråd dock först med din huvudman i denna fråga. I flertalet dödsbon finns ingen anledning att anlita juridiskt biträde.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?