Alternativ till god man och förvaltare

En god man eller förvaltare får man bara om det behövs. Det finns andra och mindre ingripande sätt som du väljer i första hand. Några exempel är hjälp av en nära anhörig, fullmakt, boendestöd enligt socialtjänstlagen, personligt ombud eller ett förmedlingsmedelkonto.

Anhörigbehörighet

Genom anhörigbehörighet kan nära anhöriga hjälpa varandra med vardagsekonomiska frågor utan fullmakt. Behörigheten gäller inte om familjemedlemmen är under 18 år eller har god man, förvaltare eller företrädare med framtidsfullmakt.

Behörigheten ger rätt att ta hand om saker som gäller familjemedlemmens vardagsliv, som att betala räkningar, mat och kläder, lämna deklaration, ansöka om olika bidrag eller ansöka om äldreboende.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare. Du kan skriva den i förebyggande syfte för att vara säker på att någon tar hand om dina personliga angelägenheter om du till exempel råkar ut för en varaktig sjukdom eller liknande.
Den du utser till att vara din fullmaktshavare kan bland annat betala dina räkningar och förvalta din egendom om du själv inte längre kan göra det. Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten träder i kraft.

Framtidsfullmakten gäller inte om en person har god man eller förvaltare.

Boendestöd

Boendestöd är en avgiftsfri insats enligt socialtjänstlagen, som kan beviljas människor med en psykisk funktionsnedsättning som behöver hjälp med att hantera sin vardag. De kan då få stöd med till exempel personlig omsorg eller träning. Boendestöd följs upp och omprövas regelbundet. 

Personligt ombud

Personligt ombud är en funktion som hjälper människor med svår psykisk funktionsnedsättning i kontakter med myndigheter till exempel inom socialtjänst, sjukvård och försäkringskassa. Personligt ombud är en frivillig och fristående verksamhet och insatsen är tidsbegränsad.

Förmedlingsmedel

Förmedlingsmedel är ett pedagogiskt redskap som används under en begränsad tid, oftast 6 månader, för en person ska komma tillrätta med sin ekonomi. Personens pengar går, via en fullmakt, in på ett konto hos Kristianstads kommun, Arbete och välfärdsförvaltningen. Pengarna hanteras enligt en överenskommelse som görs med en socialsekreterare. 

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?