Ensamkommande barn är i Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. Eftersom föräldrarna inte finns här har varje barn rätt till en god man som i vårdnadshavares ställe ska bevaka barnets intressen och vårda barnets angelägenheter.

Om ett barn som är utländsk medborgare eller statslös kommer till Sverige utan förälder eller någon annan vuxen som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe ska en god man utses så fort som möjligt.

En god man för ett ensamkommande barn hjälper bland annat till med:

 • att ansöka om uppehållstillstånd
 • att stödja barnet vid Migrationsverkets utredning
 • att planera skolgång och utbildning.

Det är överförmyndaren som utser god man åt ensamkommande barn.

Stöd och information

Som god man får du bra stöd genom att följa de checklistor med fördjupad information som finns under den relaterade informationen. Blanketterna du behöver finns under rubriken E-tjänster.

Om du har frågor är det alltid bäst att prata direkt med din kontaktperson hos överförmyndaren. Du kan också kontakta medborgarcenter.

Checklista

Före uppehållstillstånd

1. Ta snabbt kontakt med barnets kontaktperson hos migrationsverket och förklara att du är god man för barnet. Överförmyndaren berättar vem som är kontaktperson. Begär dagersättning och vid behov extra bidrag till glasögon, kläder och liknande. Begär också information om LMA-kort. Ta reda på om barnet fått en jurist utsedd för sig och om migrationsverket har bestämt tid för intervju av barnet.

2. Kontakta snarast vårdcentralen och boka tid för hälsoundersökning. Förklara då att barnet är ett ensamkommande barn och att vårdcentralen behöver ordna en tolk. Du följer med barnet till hälsoundersökningen.

3. Kontakta snarast kommunens arbete och välfärdsförvaltning och ta reda på vem som är barnets handläggare. Arbete och välfärdsförvaltningen är skyldiga att besöka barnet i hemmet där barnet bor och, om barnet skulle fara illa ordna ett annat boende för barnet. Det kan till exempel gälla familjehem eller gruppbostad.
Handläggaren arbetar i familjehemsgruppen. Du kan ringa och be att få prata med handläggaren eller kontakta familjehemsgruppen via e-post arbete.valfard@kristianstad.se.

4. Se till att barnet blir inskrivet i skola eller förskola. Du kan kontakta kommunens verksamhet för mottagande av nyanlända barn som ska börja i förskola eller skola.

Var med vid utvecklingssamtal och förklara att skolan ska kontakta dig om det blir några problem. Du är i "vårdnadshavares" ställe och tar ställning till frågor om ledighet och liknande.

5. Se till att barnet har ett bra boende. Många gånger bor barnet hemma hos nära anhöriga eller bekanta. Om barnet skulle fara illa där hen bor måste du omgående anmäla det till familjehemsgruppen på kommunens arbete och välfärdsförvaltning. Du begära att förvaltningen omplacerar barnet i ett familjehem.

6. Ersättning från migrationsverket kommer in på ett ICA-bankskonto. Bankkortet skickas, tillsammans med koden, hem till dig. Om du överlämnar bankkortet till de vuxna där barnet bor ska de skriva under ett bevis på att de tagit emot det. Om du istället väljer att överlämna medel i kontanter bör någon skriva på en kvittens att hen mottagit beloppet. Det kan till exempel vara:

 • barnet
 • vuxen i boendefamiljen/familjehemmet
 • personal på kommunalt boende för ensamkommande barn.

Ersättningen från migrationsverket är så låg att det inte går att spara pengar till barnet. Du kan bara överlämna bankkortet till någon annan om du bedömer det som lämpligt.

7. Du bevakar barnets rätt mot myndigheter, t.ex. migrationsverket, arbete och välfärdsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och sjukvården.

8. Du följer med barnet vid intervjuer hos migrationsverket och möten hos arbete och välfärdsförvaltningen. Du blir kallad och ,enligt överförmyndarens mening, bör du dessförinnan ha fått frågan vilken tid som passar dig.
Du kan begära att migrationsverket betalar tågbiljett för dig och barnet till intervjuplatsen, som vanligtvis är i Malmö. Kör du med egen bil får du betalt i efterhand, när du lämnar in en redogörelse till överförmyndaren.

9. Om barnet behöver en person som följer med hen till skola, läkare, tandläkare och liknande ber du i första hand någon vuxen i boendefamiljen, familjehemmet eller personal på boendet att följa med.
Om detta inte skulle fungera ansöker du om kontaktperson för barnet hos arbete och välfärdsförvaltningen. I ditt uppdrag som god man ingår endast inledande hälsobesök, skolbesök och utvecklingssamtal. Därefter återkommande besök ingår inte i ditt uppdrag.

10. Vid myndighetskontakter ska myndigheter på din begäran anlita tolk. Om du själv behöver tolk när du och barnet träffas kan du anlita tolk på överförmyndarens bekostnad. Var restriktiv med detta. Du företräder inte någon myndighet och målet är att barnet skall lära sig svenska.

11. Du förvaltar barnets tillgångar och du skickar en tillgångsförteckning och årsräkning eller redovisning till överförmyndaren. Barnet har oftast inga tillgångar och det går inte att öppna ett bankkonto innan barnet fått permanent uppehållstillstånd. Utdrag från ICA-kontot lämnas på din  begäran av migrationsverket och ska bifogas årsräkningen.

12. Ett barn kan få permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd på olika grunder, till exempel:

 • väpnad konflikt
 • flykting
 • miljökatastrof
 • svåra motsättningar
 • tortyr
 • synnerligt ömmande omständigheter.

Grunderna anges i så kallade klassningskoder. Ibland händer det att migrationsverket bestämmer barnets ålder till en annan än vad barnet själv anser är den rätta.

Själva grunden och anledningen till att barnet får stanna är viktig. En höjning av barnets ålder kan få stora konsekvenser för barnet. Till exempel om barnet har rätt att återförenas med sina föräldrar i Sverige. Att kunna återförenas med sina föräldrar i Sverige är för många barn det viktigaste och mest betydelsefulla.

Det är viktigt att du som god man tar reda på mer om de olika klassningskodernas rättsverkningar och vad det kan innebära om barnet inte anses som flykting eller om åldern höjs. Ta också reda på vad som händer om barnet får avslag på ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Du kan fråga handläggare på migrationsverket och barnets jurist. Du kan också läsa mer på Sveriges kommuner och regioners, SKR, webbplats.

Efter uppehållstillstånd

1. Precis som innan barnet fick permanent uppehållstillstånd bevakar du barnets rätt till bra boende, utbildning, läkarvård och liknande. Du bör träffa barnet 1-2 gånger per månad för att försäkra dig om att barnet mår bra.

2. Du och överförmyndaren får ett meddelande från migrationsverket om att barnet fått uppehållstillstånd, tillsammans med ett besked om när barnet skrivs ut till Kristianstads kommun.

3. Överförmyndaren begär att du skickar in en delräkning och redogörelse för barnet fram till det datum barnet skrivs ut till kommunen. Delräkningen får varken vara för kortare eller längre tid. Överförmyndaren beslutar om arvode och kostnadsersättning. Därefter återsöker överförmyndaren hos migrationsverket utbetalt arvode och kostnadsersättning för period fram till dess att barnet skrivits ut till kommunen.

4. Du ser till att barnet får de fyra sista siffrorna i sitt personnummer och att barnet folkbokförs på den adress där hen har sin dygnsvila. Kontakta skatteverket för att ange rätt folkbokföringsadress. Meddela även överförmyndaren barnets fullständiga personnummer.

Läs mer på migrationsverkets och skatteverkets webbplatser.

5. Om barnet är över 13 år ska du ansöka om ett id-kort. Ansökan gör du hos Skatteverket när barnet är folkbokfört.

Om barnet saknar medel ansöker du om ekonomiskt bistånd för kostnaden hos kommunens arbete- och välfärdsförvaltningen. Ibland räcker en "muntlig ansökan" men många gånger är det bra med en skriftlig ansökan. Skicka ett mejl eller brev till  till barnets handläggare. Läs mer under punkten 9.

6. När barnet är folkbokfört öppnar du ett bankkonto i barnets namn. I regel är det ett konto som du kan disponera över utan överförmyndarens samtycke. Om barnet är så gammalt och moget att du anser det lämpligt kan du öppna ett ungdomskonto som barnet själv kan använda sig av.

7. När barnet fått permanent uppehållstillstånd måste du undersöka om hemmet som barnet bor i får omkostnadsersättning för matkostnader och liknande. Om barnet bor i en gruppbostad, som kommunen via arbete- och välfärdsförvaltningen har ingått avtal med, kan du utgå från att boendet får betalt för sina kostnader. Då behöver du inte kontrollera det.

Om barnet däremot bor i släktingars hem eller liknande, ska du begära ett skriftligt besked av kommunens arbete- och välfärdsförvaltning om hur mycket släktinghemmet får i omkostnadsersättning för barnet. Det gör du för att kunna bedöma om barnet uppnår skälig levnadsnivå.

8. Med ett permanent uppehållstillstånd har barnet rätt till svenskt studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden, CSN, om barnet går på gymnasiet. Detta gäller barn som fyllt 16 år.  Det är bara du som god man som är behörig att ansöka om studiestöd för barnets räkning. Släktingar eller bekanta till barnet kan alltså inte söka.

Gör så här:

 • Skicka in registerutdrag till CSN som visar att du är god man och ansöker om studiehjälp 
  Använd blankett: "ansökan om grundläggande rätt till svenskt studiestöd – studiehjälp"
 • Begär extra tillägg så fort som barnet har rätt till detta 
  Använd blankett "ansökan om extra tillägg"
 • Fråga kuratorn eller någon annan om skolan har blanketter, annars får du vända dig till CSN.
 • Studiehjälpen och det extra tillägget betalas ut till ett konto i ditt namn.  När du skickar redovisningshandlingar till överförmyndaren måste du visa att pengarna kommit barnet till godo, genom överföring till konto i barnets namn eller kvittenser.

9. För att barnet ska uppnå skälig levnadsnivå måste du som god man i vissa fall ansöka om ekonomiskt bistånd för barnet. Om släktinghemmet inte får någon omkostnadsersättning måste du ansöka om ekonomiskt bistånd för barnet till mat och annat hos kommunens arbete och välfärdsförvaltning.

Om barnet går på gymnasiet och bor på ett gruppboende för ensamkommande barn finns det ibland behov av att du ansöker om ekonomiskt bistånd för barnet. Under sommarmånader utgår ingen ersättning från CSN och omkostnadsersättning till ett gruppboende omfattar oftast inte utgifter för kläder och fickpeng. Då kan du behöva ansöka om ekonomiskt bistånd. 

Ibland räcker en "muntlig ansökan" men många gånger är det bra med en skriftlig ansökan; via mejl till barnets handläggare eller genom att skriva till arbete- och välfärdsförvaltningen, Familjehemsgruppen, 291 80 Kristianstad.

När du ansöker via mejl behöver du inte skriva ut barnets namn och hela personnummer. Skriv bara barnets initialer och de sex första siffrorna i personnumret, ditt namn och telefonnummer.

Ansökan skall innehålla en begäran om ett bestämt belopp och skälet till varför du anser att ekonomiskt bistånd skall utgå. Exempelvis "ekonomiskt bistånd för juli månad med X kr, varav Y kr avser fickpeng och Z kr id-kort eftersom studiehjälp inte betalas ut under månaden". Ange också vilket konto pengar ska sättas in på.

Du begär ett skriftligt beslut eller meddelande från arbete- och välfärdsförvaltningen. Oftast räcker ett utdrag från journalanteckningarna bara det  framgår belopp, datum och vilket barn ersättningen avser. På detta sätt har du kontroll på vilka inkomster barnet har fått.

Om ansökan avslås ska arbete- och välfärdsförvaltningen bifoga en överklagandehänvisning.

10. Barn som är yngre än 16 år och inte går på gymnasiet har rätt till barnbidrag. Försäkringskassan accepterar dock inte att en god man ansöker om barnbidrag för barnet. Barnbidraget kan i vissa fall på begäran från arbete och välfärdsnämndens  betalas ut till exempelvis familjehem. Detta styrs i socialförsäkringsbalkens 16 kapitel, 17 §. Betalas barnbidraget ut påverkar detta storleken på omkostnadsersättningen till hemmet.

11. När barnet fått permanent uppehållstillstånd ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om (ansöka om) eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det. Överförmyndaren ska underrätta socialnämnden (arbete- och välfärdsnämnden) om att förutsättningar för en sådan talan (ansökan) eller anmälan föreligger.

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare görs när någon av föräldrarna lever. Om föräldrarna är avlidna  görs en anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Du bevakar barnets rätt till en särskilt förordnad vårdnadshavare gentemot arbete- och välfärdsförvaltningen.
Om barnets föräldrar förväntas komma till Sverige inom kort eller om barnet inom en kortare tid, oftast ungefär ett halvår,  fyller 18 år finns det särskilda skäl som talar emot att ansökan, alternativt anmälan görs.

Du kvarstår som god man tills dess att en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Så fort du får veta att en person förordnats som särskilt förordnad vårdnadshavare meddelar du överförmyndaren det.

12. Många ensamkommande barn, som har förälder kvar i livet, känner ett stort ansvar för att föräldrar och syskon ska få komma till Sverige.

Grunden som barnet fått permanent uppehållstillstånd på kan, tillsammans med barnets bedömda ålder, ha betydelse för om föräldrar får komma till Sverige. Grunden för permanent uppehållstillstånd kan till exempel vara flykting, miljökatastrof, tortyr, eller synnerligen ömmande omständigheter.

Det betyder att ett barn kan hamna i en svår kris om barnet får uppehållstillstånd på "fel grund" eller om barnets ålder "höjs".

På vilken grund en person har fått sitt uppehållstillstånd anges i beslut om uppehållstillstånd och i de så kallade klassningskoder som registreras av migrationsverket när beslutet om permanent uppehållstillstånd meddelas.

Om du och barnet anser att permanent uppehållstillstånd har getts på fel grund eller att migrationsverket bestämt barnets ålder felaktigt kan detta beslut överklagas. Du är behörig att överklaga beslutet.

Om du behöver ledning för om beslutet är riktigt kan du antingen kontakta handläggaren på migrationsverket eller barnets jurist. Juristens uppdrag är ibland formellt avslutat men du kan ändå ta kontakt om du behöver råd.

När barnet har fått permanent uppehållstillstånd kan föräldrar och syskon ha rätt att ansöka om att få uppehållstillstånd i Sverige. Det är föräldrarna och syskonen som själva måste söka om uppehållstillstånd och det gör de, vanligtvis, hos ambassaden eller konsulatet i det land de befinner sig.

Den som ansöker om uppehållstillstånd kan behöva ha vissa handlingar från Sverige. Det kan till exempel vara ett familjebevis  som är en typ av personbevis som beställs hos skatteverket.

Kontakta ambassaden eller konsulatet som finns där de anhöriga är för att ta reda på vilka handlingar som behövs.

När migrationsverket får ansökan från en nära anhörig skickas ett brev hem till barnets folkbokföringsadress. Du begär att en kopia av brevet också skickas hem till dig. Migrationsverket begär att barnet fyller i ett frågeformulär och skickar in det till migrationsverket.

Om nära anhöriga får uppehållstillstånd kan de ha rätt till resebidrag från migrationsverket. Om barnet har flyktingstatus kan barnet ansöka om resebidraget om nära anhöriga fått svenskt uppehållstillstånd, har ett giltigt pass och inte själva kan betala för resan till Sverige.

I samtliga fall där barnets medverkan behövs för att föräldrarna ska få komma måste du företräda och bistå barnet, om barnet vill återförenas med sina föräldrar.

Bra och enkel information finns på migrationsverkets webbplats. Du kan till exempel söka på "resebidrag för anhörigas resor till Sverige", " För dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo tillsammans med dig i Sverige" eller "krav för uppehållstillstånd".

Information finns också på Sveriges kommuner och landstings webbplats. Du kan söka på "god man för ensamkommande barn". Där finns en länk till migrationsverkets information till gode män och överförmyndare.

Tänk på att varje myndighet har en långtgående informationsskyldighet. Har du frågor så kontaktar du migrationsverkets tillståndsenhet, som behandlar tillståndsfrågor. Telefonnummer 0771-235 235.
Migrationsverkets tillståndsenhets webbplats

Barnets handläggare arbetar troligen i Växjö eller Malmö. Ett ensamkommande barn och god man måste många gånger resa till handläggaren i Växjö eller Malmö för att delges beslut.

13. Om barnet återförenas med sina föräldrar i Sverige måste du genast anmäla det till överförmyndaren och kommunens arbete- och välfärdsförvaltning. Ange föräldrarnas namn och vistelseadress. Godmanskapet ska i regel avslutas om barnet återförenas med sina föräldrar. Överförmyndaren meddelar beslutet om det.

14. När barnet fyller 18 år avslutas godmanskapet automatiskt. Du behöver berätta detta för barnet i god tid. Om du och barnet anser att hen efter sin 18-årsdag behöver stöd i form av en kontaktperson eller liknande bör du i god tid innan 18-årsdagen lämna in en skriftlig ansökan om det till arbete och välfärdsförvaltningen, 291 80 Kristianstad.

15. När godmanskapet är avslutat överlämnar överförmyndaren dina redovisningshandlingar om den ekonomiska förvaltningen till barnet som fyllt 18 år, till föräldrarna eller särskilt förordnad vårdnadshavare.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?