Vattenskyddsområden

Rent dricksvatten är en av våra viktigaste naturresurser. I Kristianstads kommun är vi beroende av grundvatten för vår dricksvattenproduktion.

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden så behöver vattnet skyddas och därför inrättas vattenskyddsområden runt våra grundvattentäkter.

OBS! Om en olycka hotar vattentäkten ska det omedelbart anmälas på larmnummer 112.

I Kristianstads kommun finns det 20 vattenskyddsområden. Inom dessa områden gäller skyddsföreskrifter som ska minska risken för att vattentäkten förorenas. Detta innebär att vissa verksamheter är förbjudna medan andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Tillståndsansökan och anmälan görs till kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.

Alla vattenskyddsområden har egna skyddsföreskrifter och regler därför att förutsättningarna varierar. Även inom ett område finns det olika skyddszoner. Strängast bestämmelser finns i zonen närmast vattentäkten. Utöver kommunens skyddsföreskrifter finns även annan lagstiftning som skyddar vårt gemensamma dricksvatten.

Gällande vattenskyddsområden

Följande är de nu gällande vattenskyddsområdena i Kristianstads kommun:

Skyddsområdenas föreskrifter
OrtDokumentInrättningsår
BäckaskogSkyddsföreskrifter Pdf, 456.3 kB.1965
DegebergaSkyddsföreskrifter Pdf, 356 kB.2023
EverödSkyddsföreskrifter Pdf, 805.4 kB. 1980 
FjälkingeSkyddsföreskrifter Pdf, 134.1 kB. 1973
FrisebodaSkyddsföreskrifter Pdf, 64.7 kB.1976 
Färlöv/VinnöSkyddsföreskrifter Pdf, 161.8 kB.1973
GringelstadPå gång...-
Gärds KöpingeSkyddsföreskrifter Pdf, 143 kB.1973
HuarödSkyddsföreskrifter Pdf, 128.1 kB.1974 
IvöSkyddsföreskrifter Pdf, 93.6 kB.1980 
Kristianstad centrumSkyddsföreskrifter Pdf, 193.6 kB.1973
LinderödSkyddsföreskrifter Pdf, 78.9 kB.Kartbilaga Pdf, 215.3 kB.2013
MaglehemPå gång...
Näsby fältSkyddsföreskrifter Pdf, 82.9 kB.1976 
Näsby industriområdeSkyddsföreskrifter Pdf, 151.5 kB.1973
OppmannaSkyddsföreskrifter Pdf, 99.9 kB.1977 
RickarumSkyddsföreskrifter Pdf, 542.5 kB.Kartbilaga Pdf, 511.2 kB.2015 
StröPå gång...-
Tollarp (Västra Vram)Skyddsföreskrifter Pdf, 100.8 kB.(revidering pågår, läs mer nedan)1971 
VannebergaPå gång...-
VittskövleSkyddsföreskrifter Pdf, 132.1 kB.1974
VångaSkyddsföreskrifter Pdf, 135.4 kB.1972
Åhus norraSkyddsföreskrifter Pdf, 266.8 kB.Kartbilaga Pdf, 1.3 MB.2022
ÖnnestadSkyddsföreskrifter Pdf, 162.5 kB.1977

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden är långa processer med flera myndigheter inblandade. Därför kan de skyddsområden som är listade som "På gång" se ut som att det inte händer någonting i frågan, men så snart rätt myndighet tagit beslut i frågan så uppdateras skyddsföreskrifternas dokument i listan. 

Nya vattenskyddsområden

I takt med att förutsättningar, lagar och kunskap ändras så kan nya vattenskyddsområden behöva tas fram och de befintliga kan behöva revideras. Det följer en formell process (7 kapitlet Miljöbalken) där eventuella berörda ges möjlighet att lämna synpunkter.

Kommunen jobbar just nu med följande nya vattenskyddsområden:

Tollarps vattenskyddsområde (revidering)

Kommunen arbetar med att fastställa ett uppdaterat vattenskyddsområde för Tollarps vattentäkt då det befintliga vattenskyddsområdet är gammalt och inte har aktuella skyddsföreskrifter eller utbredning. Det nya vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter ska fastställas av Kristianstads kommun.

Status

Samrådet är avslutat. Ett digitalt samrådsmöte hölls den 31 januari och den 2 februari fanns representanter från kommunens VA-avdelning och miljö- och hälsoskyddsavdelning på plats i Medborgarhuset i Tollarp. Brev med information har skickats ut till fastighetsägare. Myndighetssamråd där berörda myndigheter har fått lämna synpunkter har pågått parallellt. Nu fortsätter kommunens arbete med att utvärdera alla inkomna synpunkter i den påbörjade samrådsredogörelsen, samt eventuellt omarbeta förslaget om behov har uppstått.

Material

Maglehems vattenskyddsområde

Kommunen arbetar med att fastställa ett vattenskyddsområde för Maglehems vattentäkt då denna vattentäkt idag saknar ett vattenskyddsområde. Då de hydrogeologiska förutsättningarna medför att även delar av Simrishamns kommun behöver omfattas av skyddsområdet ska länsstyrelsen ta beslut om detta skyddsområde. Därför följer kommunen en separat arbetsgång beslutad av kommunfullmäktige för att inrätta Maglehems vattenskyddsområde.

Status: Samråd med berörda myndigheter inom Kristianstads kommun pågår. Länsstyrelsen kommer i ett senare skede att administrera ytterligare ett samråd för alla berörda, även fastighetsägare.

Material:

Förslag till vattenskyddsområde (pdf) Pdf, 194.5 kB.

Förslag till skyddsföreskrifter (pdf) Pdf, 447.6 kB.

Gringelstads vattenskyddsområde

Kommunen arbetar med en ny vattentäkt i Gringelstad vilken också kommer behöva skyddas med ett vattenskyddsområde.

Status

Tidigt samråd har genomförts för Gringelstads vattenskyddsområde. Arbetet med att ta fram en riskanalys och tekniskt underlag fortsätter där hänsyn tas till de synpunkter som kommit in i det genomförda tidiga samrådet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?