Eget dricksvatten

Dricksvatten av god kvalitet är viktigt för alla. Om du tar dricksvatten från egen brunn bör du ta regelbundna prover och sköta om den på rätt sätt.

För dig som har egen brunn är det bra att kontrollera vattenkvaliteten. Brunnsvattnets kvalitet påverkas både av hur brunnen är byggd och var den ligger. En brunn bör till exempel inte ligga närmare än cirka 50 meter från föroreningskällor. Det kan vara avloppsbrunnar, avloppsledningar, gödsel, åkermark, vägdiken och kemikalier som används i jordbruk och trädgårdar. Tänk också på att brunnen behöver tillsyn.

Det är du som fastighetsägare och brunnsägare som ansvarar för brunnens skötsel och för att undersöka vattenkvaliteten. Problem med dricksvattnet beror oftast på höga halter av nitrat, bakterier eller fluorid. Du hittar information på Livsmedelsverkets och Sveriges geologiska undersöknings webbsidor.

De vanligaste problemen i Kristianstad är förekomst av nitrat och bakterier, samt naturligt höga halter av järn och kalk.

Om du misstänker att det är något fel på vattnet i din brunn bör du ta ett vattenprov. Under tiden som du väntar på resultatet av analysen bör du hämta ditt dricksvatten från annat håll.

Ta regelbundna vattenprover

Vattenprov bör tas vart tredje år om brunnen används av fastigheter för en eller två familjer. Om brunnen förser många hushåll med vatten ska prov tas en gång per år. Eftersom vattenkvaliteten kan variera under året är det bra att ta prov under olika årstider. Till exempel på våren efter snösmältning och efter mycket regn under vår och höst.

Vid en normalanalys, enligt Livsmedelsverkets rekommendation, kontrolleras olika former av bakterier och kemiska ämnen. Vattnet bedöms sedan som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Vi kan hjälpa er med råd och information om ert vatten är dåligt. Det är du som brunnsägare som betalar för de åtgärder som behöver göras för att förbättra vattenkvaliteten.

Om föroreningar med bakterier kommit in i din brunn kan den behöva rengöras. Det
viktigt att se över själva brunnen och ledningarna för att förhindra att nya föroreningar kommer in. Därefter kan brunnen desinfekteras.

Småbarnsfamiljer

Om du väntar barn eller har barn under 1 år är det extra viktigt att se till att ditt vatten har god kvalitet. Spädbarn är särskilt känsliga för bakterier, nitrit, nitrat, ammonium och flourid, men vi rekommenderar att du beställer ett prov med samtliga parametrar enligt Livsmedelsverkets normalanalys.

Gör så här om du vill ta ett vattenprov

Kontakta ett laboratorium som är ackrediterat för analyser av dricksvatten. Här nedan finns två exempel:

  • Eurofins: Kontakt: tfn 010 – 490 81 10
    Eurofins har även ett laboratorium i Kristianstad (Estrids väg 1).
    Kampanj: Eurofins erbjuder 10 % på vattenanalyser, använd länken nedan och ange kod: 2019Kristianstad
  • SGS: Kontakt: tfn 013 – 25 49 91
    Kunder kan lämna prover på: Kristianstad Budettan c/o Bring Express, Hedentorpsvägen 5, måndag-fredag 08:00-16:00.
    Kampanj: SGS erbjuder 10 % på trygghetspaketet, använd länken nedan och ange kod: K-STAD2021

Anlägga ny brunn

Att anlägga en brunn för en- eller tvåfamiljsfastighet kräver inga särskilda tillstånd. Men tänk på alltid anlita en certifierad brunnsborrare. Om du bor inom vattenskyddsområde gäller andra regler.

Registrera din brunn och skydda ditt vatten

De senaste åren har varit mycket torra och i stora delar av Sverige råder vattenbrist under sommarhalvåret. Nu kan du som har egen dricksvattenbrunn hjälpa till att förbättra myndigheternas prognoser och planering av vattenförsörjning genom att registrera din brunn.

Många myndigheter arbetar med förberedelser inför torka och dricksvattenförsörjning. De får sina underlag för arbetet från Sveriges geologiska undersökning (SGU). För att SGU ska kunna ta fram prognoser och bland annat kunna hjälpa kommunerna att planera dricksvattenförsörjningen är det viktigt att ha lokal information om vattentillgången. De samlar därför in data om de befintliga brunnarna runt om i landet.

Man kan hjälpa till genom att registrera och lämna kompletterande uppgifter om sin egen brunn i det så kallade ”Brunnsarkivet”. Då får SGU bättre underlag, kan göra bättre analyser och bistå kommunerna med bättre information. Dessutom, om brunnen finns registrerad i brunnsarkivet så har man automatiskt ett bättre skydd av sitt vatten. Händer det exempelvis en miljöolycka i närheten av brunnen så krävs snabb sanering av området. Är brunnen registrerad så har räddningstjänsten bättre förutsättningar att skydda den.

Du registrerar din brunn enkelt i insamlingsformuläret till SGU:s brunnsarkiv.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?