Översiktsplanen ger riktlinjer för hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas. Den redovisar även hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt.

Kristianstad kommuns översiktsplan 2013

Kristianstads kommunövergripande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 12 mars 2013. Den har en tidshorisont fram till år 2025.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med  aktualitetsprövningen av översiktsplanen i december 2021 att en ny kommunövergripande översiktsplan ska vara antagen innan valet 2026. I samband med att kommunens planeringsstrategi antogs i kommunfullmäktige november 2023 startades arbetet upp med att se över den kommunövergripande översiktsplanen.

Tre utmaningar

Handlingarna till den kommunövergripande översiktsplanen består av en planbeskrivning, tre kartor och ett utlåtande från länsstyrelsen på handlingen. Översiktsplanen fokuserar på tre viktiga övergripande utmaningar för kommunen:

  • Stärkt position i regionens utveckling
  • Främja stad och landsbygd i balans
  • Attrahera fler boende och verksamheter

En översikt

Översiktsplanen ger en samlad bild av hur den fysiska planeringen på en övergripande nivå kan bidra till att hantera dessa utmaningar.

Strategisk markanvändning

Markanvändningskartan som tillhör översiktsplanen täcker hela kommunens yta i stora drag, men är mer detaljerad för kommunens sju basorter samt ett antal mindre orter som bedömts vara strategiskt intressanta för vidare studier.

Riksintressen

Översiktsplanen redogör för riksintressena (naturvård, kustzon, friluftsliv, rörligt friluftsliv, kulturmiljövård, totalförsvar, väg, järnväg, vindbruk, sjöfart, luftfart och värdefulla ämnen och materia) och kommunens syn på dem.

Översiktsplanen i sin helhet

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men fungerar som vägledning för detaljplanering och bygglov samt andra beslut om förändrad markanvändning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 22 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?