Ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad

Den 14 december 2021 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Kristianstad stad. Planen visar hur mark- och vattenområden planeras att utvecklas under de kommande 16 åren fram till 2037.

Bild på takåsar i stadsmiljö, Kristianstad

Översiktsplan för Kristianstad stad

Översiktsplan för Kristianstad stad utgår från tre stadsbyggnadsmål, som bygger på de internationellt erkända målen i Förenta nationernas hållbarhetsmål, allmänt kallat Agenda 2030. Målen handlar om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och har här fått namnen Stad för alla, Attraktiv stad och Grönblå stad. Kristianstad ska även vara en robust stad, som kan möta och anpassa sig till de förändringar som sker i vår omvärld.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men fungerar som vägledning för detaljplanering och bygglov samt andra beslut om förändrad markanvändning.

Antagen ÖP Kristianstad stad - kortversion Pdf, 5 MB.

Framtagande av ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Kristianstads stad är omfattande och tar lång tid. Uppdraget gavs av kommunstyrelsen 2016 till byggnadsnämnden och påbörjades av planavdelningen vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2017. I arbetet har flertalet kommunala förvaltningar och bolag varit inblandade och det har skett omfattande dialog med kommuninvånarna samt olika myndigheter och organisationer. Ett tidigt samråd genomfördes år 2018 för att fånga upp invånarnas tankar och önskemål i början av arbetet. Ett förslag presenterades för formellt samråd under 2019 och synpunkterna bearbetades under 2020. Våren 2021 presenterades ett färdigt förslag för granskning där länsstyrelsens synpunkter är en del av den slutliga översiktsplanen och visar i vilka frågor stat och kommun är överens. Den 14 december 2021 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Kristianstad stad.

Översiktsplanen i sin helhet

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men fungerar som vägledning för detaljplanering och bygglov samt andra beslut om förändrad markanvändning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?