Fåglar kan ställa till problem med oljud eller avföring. Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för att fåglar inte ska orsaka olägenheter, problem eller egendomsskador på den egna fastigheten.

Anmäla klagomål till kommunen

Det är i första hand fastighetsägaren som är ansvarig för att lösa problemen med störande fåglar. Fastighetsägaren ska också verka förebyggande enligt Miljöbalken för att motverka och förebygga eventuell olägenhet. Fastighetsägaren ansvarar också för att skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar som kan upplevas som störande.

Förebyggande åtgärder

Det finns några saker som du eller dina hyresgäster kan göra för att inte gynna förekomsten av störande fåglar intill bostäder:

  • Ta bort tillgången på mat för fåglarna, det vill säga håll rent på gator och torg samt vid restauranger, caféer, parker samt runt sopbehållare.
  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon och gör dem otillgängliga genom att till exempel spänna upp trådar.
  • Sköt komposter och soptunnor så det är rent och snyggt.
  • Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att andra fåglar lockas dit.

Om du som fastighetsägare är osäker på vilka förebyggande åtgärder du bör vidta kan du anlita ett företag som utför fågelsäkring av byggnader. Vissa byggfirmor kan också hjälpa till med förebyggande åtgärder på tak och fasader.

Råka och svartfågel

Svartfågel är en äldre benämning på ett antal fågelarter som är svarta till färgen, exempelvis kråka, korp eller råka. Den art som vanligen avses i skyddsjaktssammanhang i Kristianstad är råka, som lever i stora kolonier runt om i orterna, främst kring Vä. Det bedöms finnas cirka 2 400 häckande par (2015) runt om i kommunen. Skyddsjakt på råka bedrivs främst mellan 10 maj - 10 juni. då skjuts cirka 1 500 ungfåglar.

Många invånare anser att ljudet och spillningen kring fågelkolonierna är störande och att den skyddsjakt som bedrivs är otillräcklig. Kommunen mottar årligen många kreativa idéer på hur råkorna borde hanteras. Utöver de formella bestämmelserna för skyddsjakt finns det många andra viktiga aspekter att ta hänsyn till när vilt ska skyddsjagas, särskilt i tättbebyggt område.

Vad kan miljö- och hälsoskyddsavdelningen göra?

Om du upplever problem med fåglar uppmanar vi dig att i första hand kontakta fastighetsägaren/markägaren för att hen ska ges en möjlighet att åtgärda störningen. Blir situationen inte bättre efter kontakt med fastighetsägaren kan du lämna in ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Vi kommer då kontakta fastighetsägaren och informera om klagomålet.

Därefter kan det bli aktuellt att göra en bedömning för att avgöra om störningen klassas som en olägenhet. För att vi ska kunna ställa krav utifrån miljöbalken krävs det att störningen klassas som en olägenhet. En olägenhet är, enligt miljöbalken, en störning som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfällig eller ringa.

Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel parker och torg, bedöms normalt inte som olägenhet enligt miljöbalken. Det kan naturligtvis ändå vara en störning som medför obehag, oljud samt förorenade parkbänkar och balkonger. Som enskild person kan man därför uppleva fåglarna som störande även om problemet inte bedöms vara en olägenhet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?