Omgivningen och luften vi andas är en stor källa till miljörelaterade hälsorisker för människor. Utomhus är det främst föroreningar från vägtrafiken som påverkar oss. Inomhusmiljön påverkas främst av byggnadsmaterial, radon och brister i ventilation.

Den största källan till luftföroreningar i Kristianstad och i många andra tätorter är trafiken – både vanliga bilar och tung trafik. Rök från vedeldning bidrar också till luftföroreningar inom vissa områden.

Kristianstads kommun ingår i Skånes Luftvårdsförbund som utför mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i Skåne. Beräkningar för centrala Kristianstad av Skånes luftvårdsförbund visar att nivåerna av luftföroreningar ligger under de nationella miljökvalitetsnormerna.

Luften utomhus

Många luftföroreningar påverkar människors hälsa negativt. Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner. De luftföroreningar som är skadligast är inandningsbara partiklar, ozon och vissa organiska kolväten.

Luftföroreningar bidrar också till miljöproblem som klimatförändringar, försurning, övergödning och uttunning av ozonskiktet. De kan också smutsa ner eller skada fastigheter, vegetation och grödor. De största källorna till luftföroreningar är vägtrafik och uppvärmning. Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Vissa luftföroreningar, som svaveldioxid och marknära ozon, kan dock transporteras långa avstånd och över nationsgränser.

Luften inomhus

Vi spenderar dock vår mesta tid inomhus, och kan där utsättas för en mängd hälsorisker kopplade till luften vi andas. Luftkvaliteten i en byggnad beror på hur frisk luften är som kommer in lokalerna, hur effektiv ventilationen är och vilka föroreningar som avges till inomhusluften från själva byggnaden eller från mänskliga aktiviteter samt hur den underhålls och sköts. Bristande ventilation, fukt- och mögelproblem är betingelser som ofta förekommer då människor rapporterar besvär och symtom som de relaterar till inomhusmiljön.

Radon

Radon är en osynlig gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. När radonhalterna i ett hus är höga kan det vara skadligt för hälsan. I Sverige drabbas cirka 500 personer per år av lungcancer på grund av radon i bostaden.

Tomgångskörning max 1 minut

Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor. Undvik tomgång och speciellt när bilen är kall, eftersom avgaserna då är som giftigast.

Vedeldning

Eldning i braskaminer/pannor i tätbebyggda områden kan leda till problem med luftvägsirritationer, dålig lukt och nedsmutsning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?